Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019 (VIII.30.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról

Hatályos: 2019. 08. 31 - 2020. 04. 30

Balatonmagyaród Község Önkormányzat

Képviselő-testületének


10/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról


Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya

  1. §


A rendelet hatálya kiterjed a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletben meghatározott személyekre.


 2. Eljárási rendelkezések

2. §


A rendeletben szabályozott támogatás megállapítására a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletben foglalt eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni.


3. §

Szociális célú tűzifa támogatás


(1) A szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához természetbeni ellátás formájában támogatás nyújtható a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.9. pont „A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása” jogcím alapján.


(2) Elsősorban az a háztartás részesíthető természetbeni ellátásként adható szociális célú tűzifa támogatásban, ahol

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti aktív korúak ellátására jogosult, időskorúak járadékára jogosult, vagy a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet szerinti települési támogatásra (e támogatások közül különösen lakhatási támogatásra) jogosult személy él,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek,

c) valamint ahol létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek, illetve időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzdenek,

feltéve, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250 %-át, egyedül élő esetén a 300 %-át, vagyona nincs és a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.


(3) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége háztartásonként 1 m3, de legfeljebb 5 m3 lehet.


(4) Balatonmagyaród Község Önkormányzata vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér


(5) A szociális célú tűzifa támogatásról, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátás visszatérítésének elrendeléséről, illetve méltányosságból történő elengedéséről a polgármester jogosult dönteni.


(6) A támogatás iránti kérelmet a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal Balatonmagyaródi Kirendeltségénél lehet benyújtani a „Kérelem rendkívüli települési támogatás (szociális tűzifa) megállapításához” elnevezésű formanyomtatványon 2019. szeptember 20. napjáig.


(7) Szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és családok számától.3. Záró rendelkezések

4. §


(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet 2020. április 30-án hatályát veszti.


                                    Kalász Mátyás                                        Papné Szabó Mónika

                                      polgármester                                                     jegyző


A rendelet kihirdetve:


Balatonmagyaród, 2019. 08. 30.Papné Szabó Mónika

             jegyző