Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017 (IV.28.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjak mértékéről

Hatályos: 2017. 04. 29

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete


a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjak mértékérőlBalatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjak mértékéről a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések


1.§


A rendelet hatálya Balatonmagyaród Község Önkormányzatának illetékességi területén történő házasságkötésre és a házasságkötést lebonyolító anyakönyvvezetőre terjed ki.


2.§


Házasságkötés lebonyolítására szolgáló hivatali helységet az önkormányzat 8753 Balatonmagyaród Petőfi u. 112. szám alatti épületében biztosítja.


A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályai


3.§


  1. A házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli lebonyolítása iránti kérelmet az anyakönyvvezetőnél benyújtani.


(2) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény csak akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvi esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok és az anyakönyvi alapiratok megfelelő védelme biztosított.A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés lebonyolításáért fizetendő díjak mértéke


4.§


(1) Házasságkötés hivatali helyiségen kívül történő lebonyolításának díja: 10.000,- Ft.


(2) Házasságkötés hivatali munkaidőn kívül történő lebonyolításának díja: 10.000,- Ft.


(3) Amennyiben a házasuló felek egyike balatonmagyaródi lakóhellyel rendelkezik, a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli lebonyolítása díjmentes.


Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke


5.§


A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötést lebonyolító anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy házasságkötésenként bruttó 10.000,- Ft díjazás illeti meg függetlenül attól, hogy a házasságkötésre hivatali helyiségben, vagy azon kívül kerül sor.


Záró rendelkezés


6. §


  1. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjak mértékéről szóló 17/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet.
 Papné Szabó Mónika                                                          Kalász Mátyás

             jegyző                                                                       polgármesterA rendelet kihirdetve!


Balatonmagyaród, 2017. április 28.

                                                                                        Papné Szabó Mónika

                                                                                                    jegyző