Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Hatályos: 2015. 10. 01

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének


11/2014.(IX.22.)


önkormányzati rendelete


a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére,

elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról


(Egységes szerkezetben az 11/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelettel.)Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontjában, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


 1. A rendelet célja


 1. §


A rendelet célja a szennyvíz közcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlanokon álló építmények használata során keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi szabályok megalkotása. 1. A rendelet hatálya


 1. §


(1) A rendelet tárgyi hatálya a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: Tv.) meghatározott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltatás teljes körére terjed ki.


(2)  A rendelet területi hatálya Balatonmagyaród község közigazgatási területére terjed ki.


(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed:

a) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatást ellátó szolgáltatóra,

b) a község közigazgatási területén a közüzemi csatornahálózattal ellátott, de arra rá nem kötött ingatlan, továbbá a közüzemi csatornahálózattal el nem látott területen lévő ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére, az ingatlant egyéb jogcímen használóra (továbbiakban: ingatlantulajdonos) akinél a háztartási szennyvíz keletkezik.

 1. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése


 1. §[1]


 1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanító helyre történő lehelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét a Polainé Marek Valéria (8800 Nagykanizsa, Gárdonyi u. 1.) közszolgáltatóval jogosult és köteles ellátni, Balatonmagyaród Község Önkormányzatával kötött szerződés alapján 2025. szeptember 28-ig.


(2) A közszolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó – szippantott szennyvizet a Nagykanizsai Dél-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (8800 Nagykanizsa, Kisfaludy u. 15/A.) üzemelésében lévő szennyvíztisztító telepre köteles szállítani. A megbízott közszolgáltató a hulladékot átvevő hulladékkezelővel – a közszolgáltatási szerződés időtartamára kiterjedően – szerződést köteles kötni. 1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására irányuló közszolgáltatás ellátásának rendje


 1. §


(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz törvény szerinti előírásoknak megfelelő összegyűjtéséről.


 1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtését, rendszeres elszállítását annak összegyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani.


 1. Az ingatlantulajdonos ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről a rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele és a rendeletben megjelölt közszolgáltató útján köteles gondoskodni.


 1. Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatást igénybe venni, ha az ingatlanán háztartási szennyvíz keletkezik, gyűlik össze és a közüzemi csatorna-hálózatba, vagy szennyvíztisztítóba nem kerül elvezetésre.


 1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását a szolgáltatást igénybe vevőnek kell a szolgáltatónál megrendelnie.


 1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére és elszállítására vonatkozó szerződés a közszolgáltatás megrendelésével az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között jön létre. Ennek keretében a közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a megrendelés beérkezésétől számított 24 órán belül elvégezni. 1. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei


 1. §


 1. A közszolgáltató teljes körűen ellátja a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglalt, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatást.


 1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése és elszállítása az erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, csepegést és szaghatást kizáró eszközzel végezhető.


 1. Amennyiben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése és szállítása közben szennyeződés keletkezett, a közszolgáltatónak a szennyezett területet haladéktalanul tisztítania és fertőtlenítenie kell.


 1. A közszolgáltató köteles járművei tárolására a közegészségügyi, környezetvédelmi és építési előírásoknak megfelelő türjei telephelyet biztosítani.


 1. A közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződést fel kell mondani, amennyiben a szennyvizet nem a 3. § (2) bekezdés szerint kijelölt helyen üríti le. 


 1. A szolgáltató az ürített szennyvíz mennyisége alapján ártalmatlanítási díjat fizet az üzemeltetőnek. 1. Közszolgáltatási szerződés tartalma


 1. §


A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni:

 1. a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait,
 2. a szerződés tárgyát,
 3. a közszolgáltatási szerződés időtartamát,
 4. a teljesítés helyét,
 5. a feladat ellátására vonatkozó szabályokat,
 6. a felek jogait és kötelezettségeit,
 7. a közszolgáltatási díj megállapításának módját,
 8. a szerződés módosításának, felmondásának módját. 1. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei


 1. §


(1) Az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére szolgáló közműpótló berendezés kialakítását a tulajdonos az ingatlanon belül és az építési hatóság által engedélyezett, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló jogszabályokban[2] meghatározott módon köteles megoldani.


(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről e rendeletben szabályozott módon az ingatlantulajdonos a szolgáltatás kötelező igénybevétele útján köteles gondoskodni.


(3) A tulajdonos a ténylegesen elszállított szennyvíz mennyisége után a szennyvíz-szállító eszköz mérőberendezése alapján köteles a közszolgáltatónak számla ellenében e rendelet szerinti díjat megfizetni.


 1. A közszolgáltatás díja


 1. §[3]


A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtési, szállítási és ártalommentes elhelyezési díja (lakossági):


3.730 Ft/m3+áfa= 4.737 Ft/m3
 1. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések


 1. §


A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (név, lakóhely vagy székhely, az ingatlan ideiglenes vagy tartós használatára vonatkozó adat) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez tartja nyilván és kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló jogszabály[4] rendelkezéseinek megfelelően.


 1. A rendelkezések betartásának ellenőrzése


 1. §


A nyílt árokba, csapadékelvezető csatornarendszerbe történő illegális bevezetések ellenőrzéséről az Önkormányzati Hivatal gondoskodik. 1. Hatályba léptető és záró rendelkezések


 1. §


 1.  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


 1. E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz.
                     Kalász Mátyás                                                       Papné Szabó Mónika

                      polgármester                                                                     jegyzőA rendelet kihirdetésre került:


Balatonmagyaród, 2014. szeptember 22.
Papné Szabó Mónika

jegyző

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL


Rendelet-tervezet címe:


a nem közművel összegyűjtött szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen


Társadalmi, gazdasági

hatás:

Költségvetési hatás:

Környezeti, egészségügyi

következmények:

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Egyéb hatás:

A magasabb szintű jogszabályokkal összhangban a közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének helyi szabályai aktualizálásra kerülnek.
Nincs.

A magasabb szintű jogszabályokban előírt elvárásoknak megfelelően a helyi szabályozás elősegíti a környezetvédelmi és egészségügyi előírások érvényesítését.

Nincs.

Nincs.

A rendelet megalkotása szükséges, mert:

A Vgtv. 45. §. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a települési önkormányzat képviselő-testületének rendeletben kell megállapítania a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó szabályokat.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:

Mulasztásos törvénysértést követünk el.


A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:


Személyi:

Szervezeti:

Tárgyi:

Pénzügyi:

Rendelkezésre állnak.Rendelkezésre állnak.


Rendelkezésre állnak.


Rendelkezésre állnak.

[1]

Módosította a 11/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. október 1. napjától

[2]

A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról és a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről.

[3]

Módosította a 11/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. október 1. napjától

[4]

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.