BALATONMAGYARÓD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004.(VIII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról

Hatályos: 2013. 07. 09 - 2013. 07. 24

Szerkeszt

BALATONMAGYARÓD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2004.(VIII.01.) számú RENDELETE
a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről,
a település tisztaságáról
(Egységes szerkezetben a 6/2007.(XI.01.), 11/2007.(XII.01.), 9/2012.(V.31.), 10/2012.(V.31.) számú, 18/2012.(X.17.), 20/2012.(XI.17.), 11/2013.(VI.03.), 12/2013.(VII.08.) önkormányzati rendeletekkel)
Balatonmagyaród község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c) pontjában, és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. § és 31. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Balatonmagyaród tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme érdekében, a helyi körülményeket figyelembe véve, az alábbi rendeletet alkotja.
I. Fejezet 
Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet célja, hogy Balatonmagyaród közigazgatási területén a köztisztaságot fenntartsa, az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi sajátosságoknak megfelelően rendezze.
 (2) A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, ezért ennek előmozdításában mindenki köteles hathatósan közreműködni, a szennyeződést, fertőzést eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.
(3)  Balatonmagyaród Község Önkormányzata ( a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást (közszolgáltatás) szervez és tart fenn.
(4)  A közszolgáltatás kiterjed a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére.
(5)  A hulladékkezelési közszolgáltatás Balatonmagyaród község közigazgatási területére tejed ki. 
    A Képviselő-testület az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó, települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás ellátására irányuló feladatkörét, valamint – a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás regionális szintű végzése céljából – gazdálkodó szervezet alapítására és vezetőjének kinevezésére irányuló hatáskörét, - az Ötv. 10. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérségi települési szilárd hulladékai kezelésének korszerű megoldására létrehozott Önkormányzati Társulásra – a továbbiakban ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás – ruházta át.
Mindezek alapján Balatonmagyaród község közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására oly módon gondoskodik a Zalaispa társulás, hogy az általa lefolytatott közbeszerzési eljárásban kiválasztja a közszolgáltatót, vagy a saját gazdasági társaságát bízza meg a közszolgáltatás ellátásával.
Mindezekre figyelemmel Balatonmagyaród közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás körében, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezése céljára történő rendszeres elszállítására Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(V.09.) önkormányzati rendeletében meghatározottak alapján kizárólagosan jogos ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, rövid cégnév: ZALAISPA Zrt.  8798 Zalabér, 3096/12. hrsz. – amely a kötelező közszolgálatónak minősül – .”

A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Balatonmagyaród Község közigazgatási területén az állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre. 
 (2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, a települési folyékony hulladékokra és az azokkal összefüggő tevékenységre.

3. §. 
(1) Alapfogalmak:
 a ) települési szilárd hulladék: a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 
     végzésének feltételeiről szóló 213/2001.(XI.14.) Korm.rendelet 3. § a) pontjában
     meghatározottak szerint;
 b ) háztartási hulladék (szemét): a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 
     végzésének feltételeiről szóló 213/2001.(XI.14.) Korm.rendelet 3. § aa) pontjában
     meghatározottak szerint;hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt 
     kezelhető más hulladék,
c) egyéb települési szilárd hulladék: intézményeknél, gazdasági vállalkozásoknál keletkező háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, veszélyesnek nem minősülő hulladék;
d) köztisztasági szolgáltatás: szakvállalkozó által végzett települési szilárd hulladék kezelés, köztér tistántartása;
ef) tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, hó- és
     síkosság mentesítése, illetőleg pormentesítése;
f) kezelés: a települési szilárd hulladék összegyűjtése, átmeneti tárolása és a kijelölt lerakóhelyre való elszállítása;
g ) hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001.(XI.14.) Korm.rendelet 3. § g) pontjában meghatározottak szerint
II. Fejezet
Az ingatlanok és közterületek tisztántartása
4. §
(1) A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák.
(2) Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd burkolatú utak tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről az önkormányzat  gondoskodik.
(3) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése, a szennyeződést okozó szerv, illetve személy feladata.
(4) Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed.
(5) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának kötelessége.
Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét üzleti tevékenységből származik-e.
Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is.
(6) A tényleges használó kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése.
(7) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponként többször fel kell hinteni.
A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt) kell használni.
E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagot használni nem szabad.
A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni.

(8) A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon baleset.
5. §
(1) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása, az árok füves területének rendszeres kaszálása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
(2) Járműbehajtók átereszeinek építése, jókarban és tisztántartása minden esetben az ingatlan használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
(3) A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos!
Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz-elvezető árokba szórni, beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos!
6. §
(1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés előtti területen) az építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot.
(2) Beruházások esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak (bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni az általa elfoglalt terület tisztántartásáról.
(3) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne keletkezzen.
(4) Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladékanyag keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 órán belül a kivitelezést végző szervnek vagy személynek el kell szállítani, és a közterületet helyre kell állítani, illetőleg meg kell tisztítani. 
(5) Közterületen építési, bontási anyagot a polgármester által kiadott közterület-használati engedélyben meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon és időtartamig szabad tárolni. Magánterületen engedély nem szükséges, de csak olyan anyagot szabad tárolni, amely közegészségügyi szempontból veszélytelen.
(6) Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve szemetet szállítani és helyezni! 
7. §
(1) Közterületen szennyező anyagot csak olyan módon szabad szállítani, hogy a szállításból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. Ha a szállítás közben a terület szennyeződnék, a szennyeződés előidézője köteles azt eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni.
(2) Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, a közterület szennyeződik, a szennyeződés előidézőjének azt a fel- vagy lerakás elvégzése után nyomban meg kell tisztítani.
8. §
(1) A község közterületén tilos járművet mosni, olajcserét vagy más olyan tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz.
Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkákat úgy kell végezni, hogy a szennyeződés közterületre ne kerüljön.
(2) A gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon károsítani tilos!
9. §
(1) Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad elhelyezni. Tilos az építményeket, kerítéseket, élőfákat bármilyen felirattal megrongálni. 
(2) Épületen (kapun, ablakon stb.) egyéb létesítményben lévő, idejét múlt hirdetményt az elhelyező köteles eltávolítani, legkésőbb a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon belül, köteles továbbá az így keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról is gondoskodni.
Közterület filmforgatási célú használata  

9/A. § (1) Filmalkotás forgatása – ideérte a reklámfilmet is – céljából való közterület-használat esetén a kérelmet a Zala Megyei Kormányhivatalnál kell előterjeszteni. 
(2) Az engedélyezési eljárás részletszabályait az Mgtv. tartalmazza. 
(3) Az Mgtv.-ben meghatározott közterület filmforgatási célú használatával kapcsolatos képviselő-testületi hatásköröket a képviselő testület a polgármesterre átruházza. 
(4) Mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható.
Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.
(5) A közterület használati díj mértéke 200Ft/m2/nap.

9/B. § (1) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg az egy hét időtartamot.
(2) A közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat.
(3) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.
(4) Kizárólag stáb-parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület használathoz az e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás szükséges.
(5) A filmforgatás során az érintett közterület melletti lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.
(6) Ha az Mgtv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.

10. §
 (1) Szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított szeméttartóba lehet elhelyezni.
(2) Aki közterületet, valamint az itt elhelyezett felszerelési, berendezési tárgyakat beszennyezi, köteles annak megtisztításáról azonnal gondoskodni.
(3) Állati hullát, valamint olyan anyagot, amely a környék levegőjét szennyezi, az egészséget veszélyezteti, vagy élősdiek részére táptalajt nyújthat, sem közterületen, sem magánterületen elhelyezni vagy elhagyni nem szabad. 

11. §
(1) Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépeket, járműveket tilos a közterületen tárolni!
(2) Alkalmi jelleggel igénybe vett közterület és az azt körülvevő 10 méteres területsáv tisztántartása az alkalmi használó kötelessége.
Az árusításból keletkező hulladék gyűjtésére zárható edényt kell kihelyezni és azt saját költségen elszállítani.
12. §
(1) Az épület tulajdonosa gondoskodik arról, hogy az épület tetőzetéről az esővíz, hólé a járdára ne csorogjon.
(2) A település területén lévő tavakba, holtágakba, élő vízfolyásokba, belvízelvezető árkokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezetni, partjait szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezni tilos!
13. §
(1) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a gyalogos, se a gépjármű forgalmat ne akadályozza.
(2) Tilos az összerakott hó elhelyezése:
– a gyalogos közlekedési útvonalon,
– az útkereszteződésben,
– a kapubejárat elé, annak szélességében,
– a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél,
– a közüzemi, szolgáltatási, felszerelési tárgyon (pl. Tűzcsap).
(3) A járdáról a havat hóesés után azonnal el kell takarítani.
III. Fejezet
A települési szilárd hulladék kezelése, a köztisztasági szolgáltatás
14. § 
(1)    Balatonmagyaród Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a község közigazgatási területén a települési szilárd hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését a ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság rövid cégnév ZALAISPA Zrt. 8798 Zalabér, 3096/12 hrsz. alatti (a továbbiakban: Közszolgáltató által végzett szervezett köztisztasági közszolgáltatás útján biztosítja. 
(2)    A Közszolgáltató a háztartási hulladék elszállítását az Önkormányzattal kötött megállapodás szerinti gyakorisággal zártrendszerű hulladékszállító gépjárművel végzi. A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriságát és időpontját) a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(3)    A Közszolgáltató évente egy alkalommal az Önkormányzattal előre egyeztetett időpontban lomtalanítási akciót szervez, amelyről az Önkormányzat értesíti a lakosságot.
(4)    Az ingatlan tulajdonosa illetve használója a hulladékát köteles a szállítási napokon 120 literes, vagy  240 literes szabvány méretű edényzetben (kuka) – illetve az ezen felül keletkezett hulladékát műanyag zsákban, egyéb gyűjtőedényben stb. -  elhelyezni az ingatlana előtt.
(5)    A kukába nem szabad mérgező, robbanó, folyékony vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a szolgáltatást végző dolgozók egészségét és testi épségét, vagy a szállító járműven rongálódást okozhat.
(6)    A nem lakossági települési szilárd hulladéknak minősülő hulladékot, szemetet az ingatlan tulajdonosával egyedileg kötött megállapodásban foglaltak szerint szállítja el a Közszolgáltató.
(7)    A nem lakossági települési szilárd hulladék szállításának díját a Közszolgáltató állapítja meg.
(8)    Szemetet felhalmozni nem szabad, azt a szemétszállítási napon elszállításra a Közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani.

14/A. §. 

(1)    A Közszolgáltató Balatonmagyaród község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás teljesítésére 2022. szeptember 27. napjáig jogosult, illetőleg kötelezett, a 2012. szeptember 28. napján kötött szerződés alapján. Közszolgáltató végzi Balatonmagyaród települési szilárd és lakossági hulladékainak gyűjtését és szállítását, és gondoskodik a szilárd nem veszélyes hulladék – környezetvédelmi hatóság által engedélyezett összetételű és mennyiségű - elhelyezéséről és ártalmatlanításáról.
(2)    A települési szilárd hulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására kijelölt hely legkorábban 2008. január 1. napjától a Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérségi települési szilárd hulladékai kezelésének korszerű megoldására létrehozott Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) tagjainak közös tulajdonában lévő 8798 Zalabér, 3096/12. hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő hulladékártalmatlanító létesítmény, melyet Szolgáltató az általa összegyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék elhelyezése és ártalmatlanítása céljából köteles igénybe venni.
(3)    A (2) bekezdésben körülírt, a települési szilárd hulladék elhelyezésre és ártalmatlanításra kijelölt 8798 Zalabér, 3096/12. hrsz-ú ingatlanon lévő hulladékártalmatlanító létesítmény üzemeltetésére irányuló kötelező közszolgáltatás kizárólagos teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett a lerakót üzemeltető közszolgáltató, aki (amely) köteles a ZALAISPA Zrt (8798 Zalabér, 3096/12 hrsz.) Közszolgáltató  által összegyűjtött, és a kijelölt hulladékártalmatlanító helyre beszállított települési szilárd hulladék elhelyezését és ártalmatlanítását elvégezni.”

 „14/B. § 

(1)    A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. § g) pontja alapján és e rendeletben foglalt mértékben és terjedelemben jogosult.
(2)    A közszolgáltatással összefüggő személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
(3)    A Közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.
(4)    A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlantulajdonos azonosítására, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, a közszolgáltatási díj hátralék behajtására használhatja fel.
A Közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adat nyilvánosságra hozatalára.”

15. §.

(1)    Gazdálkodó szervezetek számára a 2000. évi XLII. Törvény 21. §. (2) bekezdésében foglalt esetekben kötelező a közszolgáltatás igénybe vétele.
(2)    Gazdálkodó szervezet hulladékszállítási tevékenységet csak a külön jogszabályokban meghatározott feltételekkel, környezetvédelmi hatóság engedélyével folytathat.


15/A.§ 

Közszolgáltatási díj

(1) A háztartási szemét szállítási szolgáltatásért fizetendő díjat a 120 literes edényválasztása esetén az önkormányzat a szolgáltatóval kötött megállapodás alapján fizeti. A háztartási szemét szállítási szolgáltatásért fizetendő díja a 240 literes edényválasztása esetén az igénybevevő a szolgáltatóval kötött megállapodás alapján fizeti.

(2) A díjtételeket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.


15/B. § 

A szelektív hulladékgyűjtés szabályai

(1) Balatonmagyaró község közigazgatási területén található hulladékgyűjtő szigetek felsorolását és az elkülönítetten gyűjthető anyagok megnevezését a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A hulladékgyűjtő sziget ürítéséről az Önkormányzat a Közszolgáltatóval kötött megállapodás alapján gondoskodik.”
IV. Fejezet 
Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése
16. §
(1) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakóhelyen szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.
(2) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (pl. PVC, autógumi, veszélyes hulladék stb.).
(3) Nyílt téren tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.
(4)  Nyílt téren a tüzet vagy az üzemeltetett tüzelőberendezést nem szabad őrizetlenül hagyni. 
(5) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
 (6) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.
17. §
Balatonmagyaród belterületén lévő parkok, sportpályák, játszóterek, fák, sövények gondozásáról az önkormányzat gondoskodik.
V. Fejezet 
A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése
18. §. 
VI. Fejezet 
Záró rendelkezések
19. §
(1)  E a rendelet 2004. augusztus 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Balatonmagyaród Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságról szóló 4/1991.(VII.15.) sz. Rendelete, valamint az azt módosító 5/1994.(VI.18.), 1/1997.(II.6.), 5/1999.(IV.29.), 9/2001.(VI.19.) számú rendeletek hatályukat vesztik.
P. H.
    
Németh Zoltán    Gönczné Majoros Ildikó
polgármester s. k.    körjegyző s. k. 1. melléklet a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 11/2004.(VIII.01.) számú rendelethez 

Szemétszállítás rendje Balatonmagyaródon

1.    A szemétszállítás 2012. október 1. napjától 2012. december 31. napjáig kéthetente, hétfői napokon 7-18 óra között történik.
2013. január 1. napjától a szemétszállítás hetente egy alkalommal történik.

2.    A szervezett szemétszállítással érintett utcák és házszámok jegyzéke:
Utca                    hsz.
Petőfi u.                1-245
Dózsa Gy. u.                1-63    ”


 2. melléklet a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 11/2004.(VIII.01.) számú rendelethez  3. melléklet a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 11/2004.(VIII.01.) számú rendelethez 

1. Szelektíven gyűjtendő anyagkategóriák:

műanyag
papír
üveg

A szelektív gyűjtésre alkalmas anyagok, termékek megnevezését a közszolgáltató a rendszeresített közterületi konténeren feltünteti.


2. Szelektív hulladékgyűjtő szigetek helye:

1. Balatonmagyaródi 053/1. hrsz-ú út
2. Balatonmagyaródi 311. hrsz-ú út    és...