Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (II.18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Intézményei 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 02. 19 - 2017. 06. 01

BALATONMAGYARÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT


KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
1/2016. (II.18.)


Ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI


2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ 2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra, az intézményvezetők, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével Balatonmagyaród Község Önkormányzata és Intézményei 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések

1.§


 1. A rendelet célja Balatonmagyaród Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2016. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.


 1. A rendelet hatálya a Képviselő – testületre és annak bizottságaira és az önkormányzat intézményire terjed ki. 1. A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések lapján – költségvetés táblarendszerét e rendelet mellékleteinek szerkezetében és a 1.-12. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. A 2016. évi zárszámadás benyújtása is a Képviselő – testület részére – a teljesítési adatokkal kiegészítve – ezen szerkezetben történik.


A költségvetés bevételei és kiadásai


2. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2016. évi költségvetésének kiadásait a 2b., 3b. mellékletek részletezik, a 2016. évi költségvetés bevételeit a 2a., 3a. mellékletek részletezik, azt


59 595 eFt költségvetési kiadással

57 606 eFt költségvetési bevétellel

1 989 eFt költségvetési hiánnyal


állapítja meg.

(2) A hiány fedezetét a Képviselő – testület 1 989 eFt finanszírozási bevétellel (1 989 e Ft belső finanszírozás) állapítja meg.

(3) A finanszírozási bevétellel együtt az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 120 573 eFt. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetésében 259 eFt működési hiány, és 1 730 eFt felhalmozási hiány keletkezett, melynek fedezetére került betervezésre az előző évi maradvány felhasználása.


(4) Az Önkormányzat Képviselő- testülete kötelezettséget vállal a meglévő fejlesztési és likvid hitelek visszafizetésére a tőke és járulék erejéig.


I. A költségvetési bevételek

3. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2., 3. melléklet tartalmazza.


Kiemelt bevételi előirányzatok:

a) Működési bevételek

1.Működési támogatások                        25 706eFt

2.Közhatalmi bevételek                          22 480 eFt

3.Működési bevételek                              7 400 eFt

4.Működési célra átvett pénzeszközök          0  e Ft


b)Felhalmozási bevételek

1.Felhalmozási célú átadások ÁH belülről         0  eFt  

2.Felhalmozási bevételek                                    0 eFt

3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   2 020 eFt


c) Finanszírozási bevételek                      62 967 eFt      


Költségvetési bevételek összesen:         120 573 eFt


II. A költségvetési kiadások

4. §

 (1) Az önkormányzat működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:


Kiemelt kiadási előirányzatok:


a) Működési kiadások

1.Személyi juttatások                                17 379 eFt

2.Munkaadókat terhelő járulékok               4 751 eFt

3.Dologi kiadások                                     26 839 eFt

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai,                  3 416 eFt

5.Egyéb működési célú kiadások                3 460 eFt                        

                              

b) Felhalmozási kiadások

1.Beruházások                                          1 750 eFt

2. Felújítások                                            2 000  eFt

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások               0 eFt


c) Finanszírozási kiadások                      60 978 eFt


Költségvetési kiadások összesen          120 573 eFt

(2) A képviselő-testület Balatonmagyaród Község Önkormányzatának illetve költségvetési szerveinek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását és a statisztikai átlagos állományi létszámot költségvetési szervenként, feladatonként a 2., 10.. mellékletek szerint hagyja jóvá.5. §


Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését, valamint a felújítási kiadások részletezését a 3b. melléklet tartalmazza.


6. §


Az önkormányzat költségvetésében szereplő Európai Uniós projektjeinek kimutatását a 11. melléklet szerint állapítja meg.


III. Költségvetési kiadások és bevételek

7. §


(1) Az Önkormányzat költségvetésének kötelező, önként vállalt valamint állami feladatonkénti megoszlását a rendelet 12. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 62 967 e Ft pénzmaradvánnyal rendelkezik.


(4) Az önkormányzat tényleges költségvetési hiánya összesen 1 989 eFt.


8. §


A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet adja meg.


IV. A költségvetési létszámkeret

9. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:


- 4 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.


(2) Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek - ténylegesen felhasznált - létszámkeretét a Képviselő-testület a rendelet mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.10. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:


(1) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs.

(2) A működési célra és a felhalmozási célra átvett pénzeszközöket a 2a. és a 3a. melléklet szerint.


(3) Az önkormányzat működési célú pénzeszközátadásait a 2b. melléklet szerint.

   

(4) Az önkormányzat által adott pénzbeli juttatások az ellátottak számára a 2a. melléklet szerint.


(5) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban (2016. január 1-től) a tárgyévi költségvetés elfogadásáig a polgármester az Áht. 25.§. (1) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25.§ (4) bekezdés szerint ezen költségvetési rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azt tartalmazzák.


Előre nem tervezett kiadások finanszírozása és előre nem tervezett bevételekre vonatkozó jogszabályok


11. §


(1) Az önkormányzat költségvetési szervei feladataik ellátásához pályázatot nyújthatnak be. Pályázat csak olyan feladatra nyújtható be, amelyet a szervezet alapító okirata tartalmaz. A pályázat beadásának további feltétele, hogy a szükséges önrész rendelkezésre álljon. Az önrészt az intézmény saját költségvetésén belüli átcsoportosítással vagy az Önkormányzat Képviselő-testülete biztosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben vizsgálni kell a megvalósítandó cél jövőbeni kiadási vonzatát.

A hozzájárulás olyan cél megvalósításához adható meg, amely a következő években önkormányzati finanszírozási többletigényt nem igényel.


(3) A közvetlen pénzbeli támogatás, felajánlás elfogadásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert.


(4) Az önkormányzati intézmények vezetői, a költségvetési év során keletkező többletbevételeikről a Képviselő - testületet tájékoztatni kötelesek. A többletbevétel felhasználását a Képviselő - testület adott feladat ellátására engedélyezheti.


12. §


 (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.


(2) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. Az (1) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.


(3) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult.

A költségvetés végrehajtásának szabályai


13. §


(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


(2) A költségvetéssel összefüggő intézkedéseket a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában és a jelen rendeletben átruházott hatáskör alapján a polgármester jogosult megtenni.


 1. A bér és társadalombiztosítási járulék valamennyi önkormányzati intézmény esetében kötött, a dologi megtakarítások terhére nem növelhető.


 1. A Képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „működési jellegű feladatok” között indokolt átcsoportosítást végezzen az alábbi korlátozásokkal:


a) a bér és bérjellegű előirányzat összességében nem emelhető

b) a többletbevételek terhére csak a képviselő - testület engedélyével lehet kötelezettséget vállalni


 1. A (4) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.


 1. Az önkormányzat minden felhalmozási és tőkebevétele lehetőség szerint felhalmozási célra fordítandó.


 1. Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


 1. A Képviselő - testület az operatív napi gazdálkodás és a célszerű intézkedések meghozatala érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat célhoz nem kötött forrásait – az állami hozzájárulás kivételével – az átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként lekösse, illetve egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről intézkedjen.


 1. Az intézményvezető a reá bízott feladatokat a költségvetésben meghatározott pénzösszeg keretein belül kötelesek elvégezni, különös tekintettel a szigorú gazdálkodás követelményeire.

14. §


(1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben keletkezett átmeneti hiány finanszírozása működési, likvid hitelfelvétellel történik. A hitelfelvételről a Képviselő-testület minden esetben külön határozatban dönt.


 1. A Képviselő-testület a 2016. évben intézményeinél, költségvetési szerveinél a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI.03.) EüM. rendelet szerinti szemüveg térítés mértékét 40.000.-Ft-ban állapítja meg.


(3) A központi működési támogatások (egyes köznevelési feladatok támogatása, szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása) igényléséhez az intézményvezetők által szolgáltatott adatok 5 %-nál nagyobb mértékű eltéréséért az adatszolgáltató intézmény vezetője felelős.


(4) A jegyző köteles a központi működési támogatások, az évközi többletigény, vagy lemondás, valamint a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolók kitöltött adatlapjait a Magyar Államkincstárnak történő leadásuk, vagy megküldésük előtt az érintett intézmények vezetőivel egyeztetni, amit aláírásukkal igazolni kell.


(5) Az önkormányzati intézményeknél tervezett bevételek esetleges elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.


(6) Az önkormányzati intézmények a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettségeket nem vállalhatnak.


(7) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő testület határozattal dönt, a kötelezettségvállalást a költségvetési rendeletben át kell vezetni.


(8) A képviselő - testület tagjai és a bizottságok munkájában résztvevő külsős tagok részére külön rendeletben meghatározott tiszteletdíjra a költségvetésben előirányzatot biztosít.


15. §


(1) Balatonmagyaród Község Önkormányzata a 2016. évben bevételeit és kiadásait a Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Zalakomári Fiókjánál vezetett számlákon bonyolítja.


(2) Az Önkormányzat és intézményei házipénztárának készpénz-ellátását a Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Zalakomári fiókpénztárából való készpénzfelvétellel biztosítja.


(3) Az önkormányzat költségvetési szervei részére finanszírozási támogatást havonta a tárgyhónap 5. napjáig ill. szükség szerint kell átutalni.


16. §


 (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.


(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.17. §


(1) Az önkormányzati költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.


(3) A költségvetési szervek felhalmozási célú többletbevételeiket csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően használhatják fel.


(4) Az önkormányzati intézmények vezetői jogosultak saját hatáskörben a rendelkezésükre bocsátott előirányzatok között kiemelt főcsoportokon belül átcsoportosítást végrehajtani a központi rendelkezések figyelembe vétele mellett, kivéve a víz-, villany- és gázenergiára tervezett előirányzatát.


(5) Az intézmény költségvetésének takarékos gazdálkodási szemléletű végrehajtásáért – az alapellátás sérelme nélkül – a létszám-előirányzat betartásával az intézmény vezetője a felelős.


(6) Az önkormányzati intézmény a működési forráshiány miatt költségvetéséből havonta az intézményre arányosan jutó, csökkentett összegű előirányzat felhasználására jogosult.


(7) Az „Üvegzseb” törvény által előírt, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítése, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat a helyi kábeltévén és a község honlapján a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül teszi közzé.


18.§.


A polgármester 1.000.000 Ft összegig vállalhat kötelezettséget – csak a költségvetésben elfogadott előirányzatok terhére - az önkormányzat nevében, melyről a soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.


A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


19. §.


(1)  A költségvetés végrehajtása belső ellenőrzési feladatellátás keretében kerül ellenőrzésre előzetes felkérés alapján. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.


(2)  A költségvetési szervek vezetői kötelesek gondoskodni saját belső ellenőrzésük megszervezéséről.


Vegyes rendelkezések

20. §


(1) A Képviselő-testület a Balatonmagyaródi székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek (civil szervezetek, alapítványok stb.) részére az 2b. mellékletben meghatározott kiadási előirányzatból, konkrét feladathoz nyújt pénzbeli támogatást.  A támogatás teljesítése úgy történik, hogy az I. félévben a támogatás legfeljebb 50%-a használható fel. A második részlet folyósítása az önkormányzat működési bevételeinek teljesítése függvényében és szerződés szerint történik.

(2) Támogatás csak annak a szervezetnek adható illetve folyósítható, amely az előző évi támogatással hiánytalanul elszámolt.


21.§.


Felhatalmazást ad a Képviselő-testület a polgármesternek, hogy 2016. évben a költségvetés elfogadásáig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és működési kiadásait fedezhesse. A kiadásokat a 2015. évi eredeti szinten teljesítheti, új kötelezettségeket nem vállalhat.


Záró és vegyes rendelkezések


22. §


 (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.


(2) Jelen rendelet az önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról szóló rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti.
             Kalász Mátyás                                               Papné Szabó Mónika

             polgármester                                                            jegyző             


A rendelet kihirdetésre került Balatonmagyaródon, 2016. február 18. napján.                                                                                   Papné Szabó Mónika

                                                                                               jegyző1. mellékletBalatonmagyaród Község Önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének 2016. évi BEVÉTELEIT és KIADÁSAIT bemutató pénzügyi mérlegadatok ezer Ft-ban


BEVÉTELEKKIADÁSOK


Kiem. előir. Szám

Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előir.

Kiem. előir. Szám

Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előir.

A)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

55 586

A)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

55 845

I.

Működési támogatások

25 706

I.

Személyi juttatások

17 379

II.

Közhatalmi bevételek

22 480

II.

Munkaadókat terhelő járulékok ész szha

4 751

III.

Működési bevételek

7 400

III.

Dologi kiadások

26 839

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 416
V.

Egyéb működési célú kiadások

3 460

B)

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2 020

B)

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

3 750

I.

Felhalmozási célú átadások ÁH belülről

0

I.

Beruházások

1 750

II.

Felhalmozási bevételek

0

II.

Felújítások

2 000

III.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 020

III.

Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

C)

Finanszírozási bevételek

62 967

C)

Finanszírozási kiadások

60 978


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

120 573


KIADÁSOK ÖSSZESEN

120 573


2a. melléklet
Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2016. évi működési célú bevételei


ezer Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

2016. évi előir.

I.

Működési támogatások

25 706

1.

Önkormányzat működési támogatásai

16 267


1.1. Helyi önk működésének általános támogatása

7 944


 - Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

3 123


 - Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás tám

4 804


 - 2015. évi bérkompenzáció

17


1.2. Települési önk egyes köznevelési feladatainak tám.

0


1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

7 123


 - Falugondnoki szolgálat

2 500


 - Szociális étkezés

1 273


 - Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

29


 - Ágazati pótlék

166


 - Kiegészítő ágaztai pótlék

216


 - Pénzbeli szociális ellátás

3 155


1.4. Kulturális feladatok támogatása

1 200


1.5. Működési célú központosított előirányzatok

0


 - Bérkompenzáció (2016. évi)

0


1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH bel.

9 439


2.1. Elkülönített állami pénzalaptól (közmunka)

9 207


2.2. Központi kezeléstől (Gyermekvédelmi természetben)

232

III.

Közhatalmi bevételek

22 480

1.

Jövedelemadók

0

2.

 Szociális hozzájárulási adó és járulék

0

3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó

0

4.

Vagyoni típusú adó

6 310


4.1. Építményadó

1 970


4.2. Magánszemélyek kommunális adója

4 340

5.

Értékesítési és forglami adók

13 500


5.1. Iparűzési adó

13 500

6.

Gépjárműadó

890

7.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1 410


 7.1. Talajterhelési díj

1 410

8.

Egyéb közhatalmi bevételek

370


 8.1. Pótlék, bírság

350


 8.2. Igazgatási szolgáltatási díj

20

IV.

Működési bevételek

7 400

1.

Árú- és készletértékesítés ellenértéke

350


 - Mg. termény eladás

300


 - Vashulladék

50

2.

Szolgáltatások ellenértéke

240


 - Hirdetés, fénymásolás

50


 - Köztemető fenntartás, működtetés

100


 - Belépőjegy (Műv. Ház)

50


 - Anyakönyvi szolgáltatás

40

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 100


 - Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke

1 100

4.

Tulajdonosi bevételek

0

5.

Ellátási díjak

4 410


 - Intézményi ellátás

4 410

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

7.

Kamatbevételek

900

8.

Egyéb működési bevételek

400


 - Nem lakó ingatlan bérbeadás

200


 - Lakó ingatlan bérbeadás

100


 - Egyéb bevétel

100

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1.

Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

2.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

VIII.

Finanszírozási bevételek

61 237

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

61 237


1.1. Hitel, kölcsönfelvétel

0


1.2. Maradvány igénybevétele

61 237


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

116 823

2b. melléklet
Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2016. évi működési célú kiadásai


ezer Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

2016. évi előir.

I.

Személyi juttatások

17 379

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

16 033

2.

Külső személyi juttatások

1 346

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szha

4 751

III.

Dologi kiadások

26 839

1.

Készletbeszerzés

3 065

2.

Kommunikációs szolgáltatások

200

3.

Szolgáltatások

17 078

4.

Kiküldetés, Reklám- és propaganda

230

5.

Különféle befizetések, egyéb dologi

6 266

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 416


 - Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

29


 - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás természetben

232


 - Beiskolázási támogatás (Települési tám)

505


 - Ovódakezdési támogatás (Települési tám)

100


 - Pénzbeli temetési segély (Települési tám)

150


 - Első nyelvvizsga támogatása (Települési tám)

40


 - Szoiális étkeztetés támogatása (Települési tám)

84


 - Egyszeri pénzbeli segély (Települési tám)

2 076


 - Idősek egyszeri támogatása (Települési tám)

200

V.

Egyéb működési célú kiadások

3 460

1.

Elvonások és befizetések

0

2.

Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül

1 170


 - Közoktatási támogatás Zalakaros

350


 - Fogorvosi ügyelet

25


 - Belső ellenőrzés Kistérség

70


 - Orvosi ügyelet Kistérség működési hozzájárulás

84


 - Közösségi közlekedés pályázat Kistérség

56


 - Közös közigazgatási feladatok Kistérség

10


 - Orvosi ügyelet díja (Kistérséghez)

575

3.

Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre

0

4.

Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül

2 290


 - Balatonmagyaródi Sport Egyesület

250


 - Tűzoltó Egyesület Balatonmagyaród

500


 - Kisbalaton Polgárőr Egyesület

260


 - Kis-Balaton Alapítvány támogatása

300


 - Gyermekek utaztatása KLIK

540


 - Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület

20


 - TÖOSZ Budapest

10


 - Vörös Kereszt (házi segítségnyújtás)

450


 - Egyházközség

500

5.

Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre

0

IX.

Finanszírozási kiadások

60 978


KIADÁSOK ÖSSZESEN

116 823

3a. melléklet
Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2016. évi felhalmozási célú bevételei


ezer Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

2016. évi előir.

II.

Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

0

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

2.

 Egyéb felhalmozási célú támogatások

0


 - Fejezeti kezeléstől EU-s programokra

0


 - MVH pályázati támogatás

0

V.

Felhalmozási bevételek

0

1.

Immateriális javak értékesítése

0

2.

Ingatlanok értékesítése

0

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

4.

Önkormányzati vagyon üzemeletetés

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 020

1.

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 020


 - Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól

2 020

VIII.

Finanszírozási bevételek

1 730

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

1 730


1.1. Hitel, kölcsönfelvétel

0


1.2. Maradvány igénybevétele

1 730


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 750


3b. melléklet
Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2016. évi felhalmozási célú kiadásai


ezer Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

2016. évi előir.

VI.

Beruházások

1 750


 - Irodabútor csere

1 000


 - Ping-pong asztal

250


 - Utánfutó

500

VII.

Felújítások

2 000


 - Lakás (P.199.) tető felújítás

1 225


 - Iskola épület (P.114.) felújítás

775

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

1.

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül

0

2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre

0

3.

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül

0

4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre

0

IX.

Finanszírozási kiadások

0


KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 7504. melléklet


Balatonmagyaród Község Önkormányzatának 2016. évi Személyi juttatásai és Munkaadót terhelő járulékaiKormányzati funkciók

ezer Ft-banMegnevezés

2016. évi előir


011130 Önkorm. Jogalkotó és ig. tev.

013320 Köztem fenntart. műk.

013350 Önkormányzati vagyon gazd

041232 Közfoglalkoztat.

045160 Közútak, hidak üzem.

051030 Települési hulladék gyűjt.

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, és község gazd.

081030 Sport lét. műk.

082091 Közműv. int.

107051 Szociális étkezés

107055 Falugond. szolg.

I.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

16 033


2 364

0

0

6 744

0

0

0

1 717

1 716

0

1 247

0

2 245

1.

Törvény szerinti illetmény, munkabér

14 679


2 0656 744
1 447

1 446


1 020


1 957

2.

Normatív jutalmak

628


150121

121


97


139

3.

Céljuttatás

04.

Helyettesítési díj, túlóra

05.

Végkielégítés

06.

Jubileumi jutalom

07.

Béren kívüli juttatások

726


149149

149


130


149

8.

Ruházati költségtérítés

09.

Közlekedési költségtérítés

010.

Egyéb költségtérítés

011.

Lakhatási támogatások

012.

Szociális támogatások

013.

Egyéb személyi juttatás

0II.

Külső személyi juttatások

1 346


0

0

0

0

0

0

0

0

587

0

630

0

129

1.

Választott tisztségviselők juttatásai

02.

Nem saját foglalkoztatott juttatásai

1 346


587


630


129

3.

Egyéb külső személyi juttatás

0
Személyi juttatások összesen

17 379


2 364

0

0

6 744

0

0

0

1 717

2 303

0

1 877

0

2 374

1.

Szociális hozzájárulási adó

4 498


5981 821
424

582


472


601

2.

Egészségügyi hozzájárulás

122


2525

25


22


25

3.

Munkaadót terhelő SZJA

131


2727

27


23


27


Munkaadót terhelő jár. és SZHA

4 751


650

0

0

1 821

0

0

0

476

634

0

517

0

6535. melléklet

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának 2016. évi Dologi kiadásaiKormányzati funkciók


ezer Ft-ban


Megnevezés

2016. évi előir


011130 Önkorm. Jogalkotó és ig. tev.

013320 Köztem fenntart. műk.

013350 Önkormányzati vagyon gazd

041232 Közfoglalkoztat.

045160 Közútak, hidak üzem.

051030 Települési hulladék gyűjt.

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, és község gazd.

081030 Sport lét. műk.

082091 Közműv. int.

107051 Szociális étkezés

107055 Falugond. szolg.

1.

Szakmai anyagok

35


0

0

0

0

0

0

0

0

35

0

0

0

0

1.1.

Könyv, folyóírat, egyéb inf.hord.

35


35

2.

Üzemeltetési anyagok

3 030


0

40

0

425

250

0

0

375

985

0

305

0

650

2.1.

Élelmiszerek

02.2.

Irodaszer, nyomtatvány

100


70


302.3.

Hajtó- és kenőanyag

710

110
100

500

2.4.

Kisértékű tárgyi eszköz

68520


15
100

250


200


100

2.5.

Munkaruha, védőruha

240

140
25

25


25


25

2.6.

Egyéb készletek (anyagok)

79520


160

250150

140


50


25

2.7.

Reprezentáció

500


500

I.

Készletbeszerzés

3 065


0

40

0

425

250

0

0

375

1 020

0

305

0

650

1.

Nem adatátvit célú távközl (telefon)

140


140

2.

Adatátviteli célú távközl (internet)

60


60

II.

Kommunikációs szolgáltatások

200


0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

1.

Közüzemi díjak

2 133


0

40

290

0

0

0

1 000

0

230

3

570

0

0

1.1.

Gázenergia-szolgáltatás

570
80


130


3601.2.

Villamosenergia-szolgáltatás

1 38310

140
1 000


50

3

1801.3.

Víz- és csatornadíjak

18030

70


50


302.

Vásárolt élelmezés

5 655

5

100


550

5 000


3.

Karbantartás, kisjavítás

1 09030

200

80220

100

150

10

100


200

4.

Közvetített szolgáltatások

1 100


0

0

400

0

0

0

0

0

700

0

0

0

0

4.1.

ÁH belül

700


700

4.2.

ÁH kívül

400
4005.

Egyéb szolgáltatás

7 100


0

0

25

0

200

3 500

115

700

1 350

0

800

0

410

5.1.

Egyéb üzemeltetés, fenntartás

6 215


200

3 500

115

700

900


8005.2.

Pénzügyi szolgáltatások

250


250

5.3.

Adók, díjak egyéb befizetések

635
25


200
410

III.

Szolgáltatások

17 078


0

70

915

80

200

3 500

1 335

805

2 530

13

2 020

5 000

610

1.

Belföldi kiküldetés

80


50


302.

Reklám- és propaganda

150


120


30IV.

Kiküldetés, Reklám- és propaganda

230


0

0

0

0

0

0

0

0

170

0

60

0

0

1.

ÁFA kiadások

5 766


0

30

247

137

122

945

361

339

1 179

4

718

1 350

334

1.1.

Műk. Célú előzetesen felsz. Áfa

5 66630

247

137

122

945

361

339

1 079

4

718

1 350

334

1.2.

Fizetendő Áfa

100


100

2.

Egyéb dologi kiadások

500

100

100


300V.

Különféle befizetések, egyéb dologi

6 266


0

30

247

137

122

945

361

439

1 279

4

1 018

1 350

334


Dologi kiadások összesen

26 839


0

140

1 162

642

572

4 445

1 696

1 619

5 199

17

3 403

6 350

1 594

6a. melléklet


A működési célú bevételek 2016-2017-2018. évi alakulását külön bemutató mérleg
ezer Ft-ban

Megnevezés

Sor-szám

2016. évre

2017. évre

2018. évre

1

2

3

4

5

I. Működési bevételek és kiadások

Működési támogatások

01

25 706

25 880

26 110

Közhatalmi bevételek

02

22 480

22 780

23 000

Működési bevételek

03

7 400

8 100

8 250

Működési célú átvett pénzeszközök

04

0

0

0

Finanszírozási bevételek

05

61 237

59 956

66 966

Működési célú bevételek összesen (01+…+05)

06

116 823

116 716

124 326

Személyi juttatások

07

17 379

17 830

18 250

Munkaadókat terhelő járulékok és szha

08

4 751

4 910

5 060

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

09

26 839

27 520

28 030

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10

3 416

3 510

3 635

Egyéb működési célú kiadások

11

3 460

3 000

3 200

Finanszírozási kiadások

12

60 978

59 946

66 151

Működési célú kiadások összesen (07+…+12)

13

116 823

116 716

124 3266b. melléklet


A felhalmozási célú kiadások 2016-2017-2018. évi alakulását külön bemutató mérleg
ezer Ft-ban

Megnevezés

Sor-szám

2016. évre

2017. évre

2018. évre

1

2

3

4

5

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

14

0

0

0

Felhalmozási bevételek

15

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

16

2 020

0

0

Finanszírozási bevételek

17

1 730

5 000

3 000

Felhalmozási célú bevételek összesen (14+…+17)

18

3 750

5 000

3 000

Beruházások

19

1 750

3 000

2 000

Felújítások

20

2 000

2 000

1 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

21

0

0

0

Finanszírozási kiadások

22

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások összesen (18+…+22)

23

3 750

5 000

3 000

Támogatási kölcsönök visszatérülése

24

0

0

0

Önkormányzat bevételei összesen (6+18)

25

120 573

121 716

127 326

Önkormányzat kiadásai összesen (13+23)

26

120 573

121 716

127 326


7. mellékletBalatonmagyaród Község Önkormányzatának 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervMegnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt

Szeptemb

Október

Novemb

Decemb

Össz

Bevételek


Működési támogatások

2 142

2 142

2 142

2 142

2 142

2 142

2 142

2 142

2 142

2 142

2 142

2 144

25 706

Közhatalmi bevételek

100

250

10 000

100

2 100

100

100

350

8 330

100

50

900

22 480

Működési bevételek

615

615

615

615

615

615

615

615

615

615

615

635

7 400

Működési célú átvett pe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalm. Célú tám. ÁH bel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pe

50

30

100

50

700

100

50

30

30

750

30

100

2 020

Finanszírozási bevételek

5 247

5 247

5 248

5 247

5 247

5 247

5 248

5 247

5 247

5 247

5 248

5 247

62 967

Bevételek összesen:

8 154

8 284

18 105

8 154

10 804

8 204

8 155

8 384

16 364

8 854

8 085

9 026

120 573Kiadások


Személyi juttatások

1 448

1 448

1 448

1 448

1 448

1 448

1 448

1 448

1 448

1 448

1 448

1 451

17 379

Munkaadót terh jár és szha

396

396

396

396

396

396

397

397

397

397

397

390

4 751

Dologi kiadások

2 150

2 150

2 400

2 150

2 150

2 400

2 150

2 150

2 400

2 400

2 150

2 189

26 839

Ellátottak pénzbeli jutt

220

220

220

220

220

220

235

350

720

220

336

235

3 416

Egyéb műk célú kiadások

165

400

820

665

52

53

165

710

160

165

55

50

3 460

Beruházás

0

0

0

250

500

0

1 000

0

0

0

0

0

1 750

Felújítások

1 225

0

0

0

0

0

775

0

0

0

0

0

2 000

Egyéb felhalm célú kiad

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

5 081

5 082

5 081

5 082

5 081

5 082

5 081

5 082

5 081

5 082

5 081

5 082

60 978

Kiadások összesen:

10 685

9 696

10 365

10 211

9 847

9 599

11 251

10 137

10 206

9 712

9 467

9 397

120 573


8. melléklet

Bérleti díjak 2016.01.01.-től

A sírhelyek feletti rendelkezési jog, valamint az újra váltásárét fizetendő díjak mértéke

Megnevezés

Bruttó/Nettó

 -0,1% infl

Javaslat

Egyes sírhely

4 800 Ft

4 795 Ft

4 800 Ft

Kettes sírhely

9 600 Ft

9 590 Ft

9 600 Ft

Gyermek sírhely

2 050 Ft

2 048 Ft

2 050 Ft

Sírbolt

76 400 Ft

76 324 Ft

76 400 Ft

Urnasírhely

2 750 Ft

2 747 Ft

2 750 Ft

Urnasírbolt

9 600 Ft

9 590 Ft

9 600 Ft

A temetőben tevékenységekért fizetendő díjak mértéke

Megnevezés

Bruttó/Nettó

 -0,1% infl

Javaslat

Temető fenntartási hozzájár díj

3 500 Ft/alkalom

3 497 Ft/alkalom

3 500 Ft/alkalom

Ravatalozó bérleti díj

2 800 Ft/alkalom

2 797 Ft/alkalom

2 800 Ft/alkalom

Hulladék elhelyezési díj

4 800 Ft/alkalom

4 795 Ft/alkalom

4 800 Ft/alkalom

Hűtő bérleti díj

700 Ft/nap

699 Ft/nap

700 Ft/nap

Kultúrház terembérleti díjak

Megnevezés

Bruttó/Nettó

 -0,1% infl

Javaslat

Minden helyiség:
 - kulturális célra fűtéssel

16 800 Ft

16 783 Ft

16 800 Ft

 - nem kulturális célra fűtéssel

20 600 Ft

20 579 Ft

20 600 Ft

 - nem kulturális célra fűtés nélkül

14 100 Ft

14 086 Ft

14 100 Ft

Előtér nem kulturális célra

3 350 Ft

3 347 Ft

3 350 Ft

Kisterem:
 - nem kulturális célra fűtéssel

7 100 Ft

7 093 Ft

7 100 Ft

 - nem kulturális célra fűtés nélkül

4 500 Ft

4 496 Ft

4 500 Ft

Nagyterem:
 - nem kulturális célra fűtéssel

18 000 Ft

17 982 Ft

18 000 Ft

 - nem kulturális célra fűtés nélkül

11 600 Ft

11 588 Ft

11 600 Ft

Egyéb bérleti díjak

Megnevezés

Bruttó/Nettó

 -0,1% infl

Javaslat

Fodrászüzlet bérleti díja

9 600 Ft

9 590 Ft

9 600 Ft

Lakó ingatlan

25 000 Ft

24 975 Ft

25 000 Ft

Terület bérbeadás (Műv. Ház előtt)

1 600 Ft

1 598 Ft

1 600 Ft

Terület bérbeadás (Ovóda árkád)

2 000 Ft

1 998 Ft

2 000 Ft


Bruttó/Nettó

 -0,1% infl

Javaslat

Hirdetés 20 szóig

1 120 Ft

1 119 Ft

1 120 Ft

Hirdetés 20 szó felett szavanként

70 Ft

70 Ft

70 Ft

Fénymásolás

20 Ft

20 Ft

20 Ft

9. melléklet
Balatonmagyaród Község Önkormányzata által 2016. évben nyújtott közvetett támogatásokrólI.a 7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet a helyi adókról alapján
Magánszemélyek kommunális adója:


Dupla telek esetén 1 telek adómentes


20.000,- Ft
2016. évi kedvezmény összesen:

2 adózó

40.000,- Ft


II.Balatonmagyaród Község Önkormányzata térítésmentesen biztosítja az orvosi rendelő használatát a vállalkozó orvos részére

10. melléklet
Létszámadatok 2016.Kormányzati funkció

Feladat neve

Köztisztviselő

Közalkalmazott

Munka tv hatálya

Összesen:

Összesen

Teljes

Rész

Teljes

Rész

Teljes

Rész

Teljes

Rész

munkaidős

munkaidős

munkaidős

munkaidős

066020

Város-és Községgazdálkodás

1


1

0

1

107055

Falugondnoki szolgáltatás1
1

0

1

066010

Zöldterület-kezelés

1


1

0

1

082091

Közművelődési intézmény


1

0

1

1

041232

Startmunka program, közfoglalkoztatás

7


7

0

7


Összesen:

0

0

1

0

9

1

10

1

11


11. melléklet

Európai Uniós forrásból megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásaiadatok ezer Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

Bevételek

Kiadások

2015

2016

Összesen

2015

2016

Összesen

1.

EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek

7 585

0

7 585

10 092

0

10092


Összesen:

7 585

0

7 585

10 092

0

10 092

12. melléklet

Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2016. évi kötelező és önként vállalat feladatai

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

 Kötelező feladatok

ezer Ft-ban

 Kötelező feladatok

ezer Ft-ban

1. Önkormányzati hivatal

0

1. Önkormányzati hivatal

0

  - Hivatal működési tám

0

  - személyi, járulék, dologi kiadás

0

2. Település-üzemeltetés (Levonás: beszámítás után)

4 804

2. Település-üzemeltetés

6 535

 - zöldterületgazdálkodás

3 124

 - zöldterületgazdálkodás

3 812

 -  közvilágítás

1 024

 -  közvilágítás

1 696

 - köztemető fenntartása

100

 - köztemető fenntartása

140

 - közutak fenntartása

556

 - közutak fenntartása

572

3. Egyéb önkormányzati feladatok

3 123

3.


4. Szociális és gyerm.jóléti fel.

3 773

4. Szociális és gyerm.jóléti fel.

10 971

5. Hozzájár pénzbeli szociális ellátás

3 155

5.


6. Óvodai ellátás

0

6. Óvodai ellátás

0

  - költségvetési támogatás

0

 - személyi juttatás

0

  - saját bevételek

0

 - munkaadói járulékok

0

  - önkormányzati hozzájárulások

0

 - dologi kiadások

0

7. Iskola

0

7.  Iskola

280

 - étkeztetés

0

   - étkeztetés

0

 - térítési díj

0

   - hozzájárulás

280

8. OEP-től átvett pénzeszköz

0

8. Egészségügyi ellátások

684  - védőnő

0  - fogorvosi ügyelet

25  - háziorvos

0  - háziorvosi ügyelet hozzájárulás

659

9. Helyi adók

20 700

9.


10. Művelődési Ház

1 200

10. Művelődési Ház

5 798

11. Hulladékszállítás

0

11. Hulladékszállítás

4 445

12. Vagyonhasznosítás

700

12. Vagyonhasznosítás

1 162

13. Kistérség

0

13. Kistérség: tagdíj

136

14. Közbiztonság

0

14. Közbiztonság

0

 - mezőőri szolgálat

0

 - mezőőri szolgálat

0

 - közterületfelügyelet

0

 - közterületfelügyelet

0

 - Körzeti megbízottak

0

 - körzeti megbízottak támogatása

0

15. Sport

0

15. Sportegyesület támogatása

250

16. Közfoglalkoztatás

9 207

16. Közfoglalkoztatás

9 207

Összesen

46 662

Összesen

39 468

Likvid hitel

0Bevételek összesen

46 662

Kiadások összesen

39 468

 - 2 -
12. melléklet

Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2016. évi kötelező és önként vállalat feladatai


BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Önként vállalt feladatok

ezer Ft-ban

Önként vállalt feladatok

ezer Ft-ban

1. Felhalmozási

2 020

1. Beruházás

1 750

2. Állategészségügyi ellátás

0

2. Állategészségügyi ellátás

274

3. Önkormányzati jogalkotás

0

3. Önkormányzati jogalkotás

3 014

4. Felújítás

0

4. Felújítás

0

5. Pénzmaradvány

62 967

5.


6.Védett természeti területek

0

6. Védett természeti területek

0

7.


7. Pénzeszközátadás

0

8. Önkormányzati igazgatás

8 924

8. Önkormányzati igazgatás

13 049

9.


9. Tartalék

60 978

10.


10. Kölcsönnyújtás

0

11.


11. ÁHT kívüli támogatások

2 040

Összesen

73 911

Összesen

81 105