Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 28 - 2015. 04. 30

BALATONMAGYARÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT


KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
1/2014.(II.13.)


Ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI


2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL


(Egységes szerkezetben a 3/2014.(III.06.), 10/2014.(VIII.21.), 12/2014.(XI.20.), 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletekkel)
Az Önkormányzat Képviselő - testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ 2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra, az intézményvezetők, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Balatonmagyaród Község Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:Általános rendelkezések


1.§


Ezen rendelet állapítja meg Balatonmagyaród Község Önkormányzata – és költségvetési szervei – 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait, létszámkeretét, az önkormányzat tartalékát, Európa Uniós pénzalapok támogatásával megvalósuló projekteket, továbbá a költségvetési gazdálkodás vitelére vonatkozó egyes szabályait.A költségvetés bevételei és kiadásai


2. §


(1)[1] A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2014. évi költségvetésének kiadásait a 2b. melléklet részletezi, a 2014. évi költségvetés bevételeit a 2a. melléklet részletezi, azt


86 339 eFt költségvetési kiadással

72 255 eFt költségvetési bevétellel

 14 084 eFt költségvetési többlettel


állapítja meg.


(2)[2] A működési hiány fedezetét a Képviselő – testület 3 180 eFt finanszírozási bevétellel (melyet belső finanszírozás) állapítja meg.

(3)[3] A finanszírozási bevétellel együtt az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 123 836 eFt. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetésében 3 180 eFt működési hiány, és 17 264 eFt felhalmozási többlet keletkezett, melynek fedezetére került betervezésre az előző évi maradvány felhasználása.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.I. A költségvetési bevételek

3. §

(1)[4] Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3a, 4a melléklet tartalmazza.


Kiemelt bevételi előirányzatok:

a) Működési bevételek

1.Működési célú támogatások                 20 491 eFt

2.Közhatalmi bevételek                           22 030 eFt

3.Működési bevételek                              13 084 eFt

4.Működési célra átvett pénzeszközök             0 e Ft


b)Felhalmozási bevételek

1.Felhalmozási támogatások                     27 065 eFt  

2.Felhalmozási bevételek                               640 eFt

3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  3 029 eFt  


Költségvetési bevételek összesen:             86 339 eFtII. A költségvetési kiadások

4. §

 (1)[5] Az önkormányzat működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá (3b, 4b melléklet):


Kiemelt kiadási előirányzatok:


a) Működési kiadások

1.Személyi juttatások                              22 966 eFt

2.Munkaadókat terhelő járulékok             5 461 eFt

3.Dologi kiadások                                   23 581 eFt

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai,                3 830 eFt

5.Egyéb működési célú kiadások              2 947 eFt                        

                              


b) Felhalmozási kiadások

1.Beruházások                                          4 620 eFt

2. Felújítások                                            8 850 eFt

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások              0 eFt


Költségvetési kiadások összesen           72 255 eFt


(2) A képviselő-testület Balatonmagyaród Község Önkormányzatának illetve költségvetési szerveinek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását és a statisztikai átlagos állományi létszámot költségvetési szervenként, feladatonként a 3a, 3b, 11. mellékletek szerint hagyja jóvá.

5. §


Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését az 4b. melléklet, felújítási kiadások részletezése a 4b. melléklet tartalmazza.6. §

Az önkormányzat költségvetésében szereplő Európai Uniós projektjeinek kimutatását a 12. melléklet szerint állapítja meg.III. Költségvetési kiadások és bevételek

7. §


(1) Az Önkormányzat költségvetésének kötelező, önként vállalt valamint állami feladatonkénti megoszlását a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(2)[6] Az önkormányzat tartalékát 51 581 eFt-ban hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 37 497 e Ft pénzmaradvánnyal rendelkezik.


(4) Az önkormányzat tényleges költségvetési többlete összesen 10 222 eFt.


8. §


A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet adja meg.IV. A költségvetési létszámkeret

9. §

 (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:


- 15 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és

(Önkormányzat 15 fő, ebből közfoglalkoztatottak létszáma 7 fő)


(2) Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek - ténylegesen felhasznált - létszámkeretét a Képviselő-testület a rendelet mellékletei szerint hagyja jóvá.

10. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:


(1) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs.


(2) A működési célra és a felhalmozási célra átvett pénzeszközöket a 3a és a 4a.  melléklet szerint.


(3) Az önkormányzat működési célú pénzeszközátadásait a 3b. melléklet szerint.

   

(4) Az önkormányzat által adott pénzbeli juttatások az ellátottak számára a 3b.  melléklet szerint.

(5) Az önkormányzat 2014. évre 9 190 eFt céltartalékot képzett.


(6) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban (2013. január 1-től a tárgyévi költségvetés elfogadásáig a polgármester az Áht. 25.§. (1) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások a Áht. 25.§ (4) bekezdés szerint ezen költségvetési rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azt tartalmazzák.


(7) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 7. melléklet tartalmazza.


Rendkívüli kiadások finanszírozása és a rendkívüli bevételekre vonatkozó jogszabályok


11. §


(1) Az önállóan működő, és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatot nyújthatnak be. Pályázat csak olyan feladatra nyújtható be, amelyet a szervezet alapító okirata tartalmaz. A pályázat beadásának további feltétele, hogy a szükséges önrész rendelkezésre álljon. Az önrészt az intézmény saját költségvetésén belüli átcsoportosítással vagy az Önkormányzat Képviselő-testülete biztosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben vizsgálni kell a megvalósítandó cél jövőbeni kiadási vonzatát.

A hozzájárulás olyan cél megvalósításához adható meg, amely a következő években önkormányzati finanszírozási többletigényt nem igényel.


(3) A közvetlen pénzbeli támogatás, felajánlás elfogadásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert.


(4) Az önállóan működő intézmények vezetői, a költségvetési év során keletkező többletbevételeikről a Képviselő - testületet tájékoztatni kötelesek. A többletbevétel felhasználását a Képviselő - testület adott feladat ellátására engedélyezheti.


12. §


 (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.


(2) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. Az (1) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.


(3) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult.


A költségvetés végrehajtásának szabályai


13. §


(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


(2) A költségvetéssel összefüggő intézkedéseket a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában és a jelen rendeletben átruházott hatáskör alapján a polgármester jogosult megtenni.


  1. A bér és társadalombiztosítási járulék valamennyi önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmény esetében kötött, a dologi megtakarítások terhére nem növelhető.


  1. A Képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „működési jellegű feladatok” között indokolt átcsoportosítást végezzen az alábbi korlátozásokkal:


a) a bér és bérjellegű előirányzat összességében nem emelhető

b) a többletbevételek terhére csak a képviselő - testület engedélyével lehet kötelezettséget vállalni


  1. A (4) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.


  1. A Képviselő - testület a tartalék keret terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át. A tartalék keret terhére történő kifizetést a képviselő-testület felhatalmazása (döntés) nélkül nem lehet teljesíteni.


  1. Az önkormányzat minden felhalmozási és tőkebevétele lehetőség szerint felhalmozási célra fordítandó.


  1. Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


  1. A Képviselő - testület az operatív napi gazdálkodás és a célszerű intézkedések meghozatala érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat célhoz nem kötött forrásait – az állami hozzájárulás kivételével – az átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként lekösse, illetve egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről intézkedjen.


  1. Az intézményvezető a reá bízott feladatokat a költségvetésben meghatározott pénzösszeg keretein belül kötelesek elvégezni, különös tekintettel a szigorú gazdálkodás követelményeire.

14. §


(1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben keletkezett átmenti hiány finanszírozása működési, likvid hitelfelvétellel történik.


  1. Az önkormányzat a folyószámla - hitelkeret összegét 0 e Ft-ban határozza meg. A polgármester jogosult arra, hogy az átmeneti likviditási hiány finanszírozására a számlavezető pénzintézethez nyújtson be folyószámla-hitel kérelmet.


  1. A képviselő – testület a 2014. évben intézményeinél, költségvetési szerveinél a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999.(XI.03.) EüM. rendelet szerinti szemüveg térítés mértékét 30.920.- Ft-ban állapítja meg.


(4) A központi működési támogatások (egyes köznevelési feladatok támogatása, szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása) igényléséhez az intézményvezetők által szolgáltatott adatok 5 %-nál nagyobb mértékű eltéréséért az adatszolgáltató intézmény vezetője felelős.


(5) A jegyző köteles a központi működési támogatások, az évközi többletigény, vagy lemondás, valamint a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolók kitöltött adatlapjait a Magyar Államkincstárnak történő leadásuk, vagy megküldésük előtt az érintett intézmények vezetőivel egyeztetni, amit aláírásukkal igazolni kell.


(6) Az önállóan működő intézményeknél tervezett bevételek esetleges elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.


(7) Az önállóan működő intézmények a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettségeket nem vállalhatnak.


(8) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő testület határozattal dönt, a kötelezettségvállalást a költségvetési rendeletben át kell vezetni.


(9) A képviselő - testület tagjai és a bizottságok munkájában résztvevő külsős tagok részére külön rendeletben meghatározott tiszteletdíjra a költségvetésben előirányzatot biztosít.


15. §


(1) Balatonmagyaród Község Önkormányzata a 2014. évben bevételeit és kiadásait a Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Zalakomári Fiókjánál vezetett számlákon bonyolítja.


(2) Az Önkormányzat és intézményei házipénztárának készpénz-ellátását a Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Zalakomári fiókpénztárából való készpénzfelvétellel biztosítja.


(3) A költségvetési számlával rendelkező Közös Hivatal és az önállón működő költségvetési szervek finanszírozási támogatást havonta az előzetesen elkészített finanszírozási ütemterv szerint a tárgyhónap 5. napjáig kell átutalni.16. §


 (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.


(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.


17. §


(1) Az önálló működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.


(3) A költségvetési szervek felhalmozási célú többletbevételeiket csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően használhatják fel.


(4) Az önálló működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények vezetői jogosultak saját hatáskörben a rendelkezésükre bocsátott előirányzatok között kiemelt főcsoportokon belül átcsoportosítást végrehajtani a központi rendelkezések figyelembe vétele mellett, kivéve a víz-, villany- és gázenergiára tervezett előirányzatát.


(5) Az intézmény költségvetésének takarékos gazdálkodási szemléletű végrehajtásáért – az alapellátás sérelme nélkül – a létszám-előirányzat betartásával az intézmény vezetője a felelős.


(6) Az önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmény a működési forráshiány miatt költségvetéséből havonta az intézményre arányosan jutó, csökkentett összegű előirányzat felhasználására jogosult.


(7) Az „Üvegzseb” törvény által előírt, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítése, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat a helyi kábeltévén és a község honlapján a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül teszi közzé.

18.§.


(1) A polgármester 1.000.000 Ft összegig vállalhat kötelezettséget – csak a költségvetésben elfogadott előirányzatok terhére - az önkormányzat nevében, melyről a soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.


A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


19. §.


(1)  A költségvetés végrehajtása belső ellenőrzési feladatellátás keretében kerül ellenőrzésre előzetes felkérés alapján. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.


(2)  A költségvetési szervek vezetői kötelesek gondoskodni saját belső ellenőrzésük megszervezéséről.


Vegyes rendelkezések

20. §


(1) A Képviselő-testület a Balatonmagyaródi székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek (civil szervezetek, alapítványok stb.) részére az 3b. mellékletben meghatározott kiadási előirányzatból, konkrét feladathoz nyújt pénzbeli támogatást.  A támogatás teljesítése úgy történik, hogy az I. félévben a támogatás legfeljebb 50%-a használható fel. A második részlet folyósítása az önkormányzat működési bevételeinek teljesítése függvényében és szerződés szerint történik.

(2) Támogatás csak annak a szervezetnek adható illetve folyósítható, amely az előző évi támogatással hiánytalanul elszámolt.


21.§.


(1) Felhatalmazást ad a Képviselő-testület a polgármesternek, hogy 2014. évben a költségvetés elfogadásáig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és működési kiadásait fedezhesse. A kiadásokat a 2013. évi eredeti szinten teljesítheti, új kötelezettségeket nem vállalhat.


(2) Balatonmagyaród Község önkormányzatának gazdálkodására, a költségvetés végrehajtására, a beszámolás rendjére – jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - a 2013. évi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az ezekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletben előírtak az irányadók.

Záró és vegyes rendelkezések


22. §


 (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.


(2) Jelen rendelet az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról szóló rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti.
            Kalász Mátyás                                                           Papné Szabó Mónika

             polgármester                                                                                     jegyző            


A rendelet kihirdetésre került Balatonmagyaródon, 2014. február 13. napján.                        Papné Szabó Mónika

                                  jegyző
1. melléklet[7]
Balatonmagyaród Község Önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének BEVÉTELEIT és KIADÁSAIT bemutató pénzügyi mérleg
adatok ezer Ft-banBEVÉTELEKKIADÁSOK


Kiem. előir. Szám

Kiemelt előirányzat neve

2014. évi előir.

I. mód

II. mód

III. mód

IV. mód

Kiem. előir. Szám

Kiemelt előirányzat neve

2014. évi előir.

I. mód

II. mód

III. mód

IV. mód

A)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

51 225

51 790

52 287

52 339

55 605

A)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

55 659

55 659

56 308

58 453

58 785

I.

Működési támogatások

10 132

10 697

20 124

20 176

20 491

I.

Személyi juttatások

20 819

20 819

21 025

22 673

22 966

II.

Közhatalmi bevételek

19 104

19 104

19 104

19 104

22 030

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szha

4 782

4 782

5 016

5 461

5 461

III.

Működési bevételek

13 059

13 059

13 059

13 059

13 084

III.

Dologi kiadások

23 319

23 319

23 581

23 581

23 581

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

8 930

8 930

0

0

0

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 738

3 738

3 778

3 830

3 830
V.

Egyéb működési célú kiadások

3 001

3 001

2 908

2 908

2 947

B)

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

20 116

20 116

26 616

26 616

30 734

B)

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

5 460

5 860

13 060

13 470

13 470

I.

Felhalmozási célú átadások ÁH belülről

0

0

22 947

22 947

27 065

I.

Beruházások

2 460

2 860

3 360

4 620

4 620

II.

Felhalmozási bevételek

640

640

640

640

640

II.

Felújítások

3 000

3 000

9 700

8 850

8 850

III.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

19 476

19 476

3 029

3 029

3 029

III.

Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

0

0

0

C)

Finanszírozási bevételek

37 497

37 497

37 497

37 497

37 497

C)

Finanszírozási kiadások

47 719

47 884

47 032

44 529

51 581


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

108 838

109 403

116 400

116 452

123 836


KIADÁSOK ÖSSZESEN

108 838

109 403

116 400

116 452

123 836


2a. melléklet[8]


Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2014. évi bevételei
ezer Ft-ban


Sorsz.

Megnevezés

2014. évi előir.

I. mód

II. mód

III. mód

IV. mód

I.

Működési támogatások

10 132 Ft

10 697 Ft

20 124 Ft

20 176 Ft

20 491 Ft

1.

Önkormányzat működési támogatásai

10 132 Ft

10 697 Ft

11 119 Ft

10 980 Ft

11 295 Ft


1.1. Helyi önk működésének általános támogatása

3 924 Ft

3 924 Ft

4 286 Ft

4 286 Ft

4 286 Ft


1.2. Települési önk egyes köznevelési feladatainak tám.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

4 024 Ft

4 024 Ft

5 811 Ft

5 672 Ft

5 672 Ft


1.4. Kulturális feladatok támogatása

0 Ft

565 Ft

565 Ft

565 Ft

565 Ft


1.5. Működési célú központosított előirányzatok

0 Ft

0 Ft

43 Ft

43 Ft

43 Ft


1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2 184 Ft

2 184 Ft

414 Ft

414 Ft

729 Ft

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH bel.

0 Ft

0 Ft

9 005 Ft

9 196 Ft

9 196 Ft


2.1. Fejezeti kezeléstől (Gyermekvéd pénzbeli)

0 Ft

0 Ft

75 Ft

75 Ft

75 Ft


2.2. Elkülönített állami pénzalaptól (közmunka)

0 Ft

0 Ft

8 930 Ft

8 930 Ft

8 930 Ft


2.3. Központi kezeléstől (Gyermekvédelmi természetben)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

191 Ft

191 Ft

II.

Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

0 Ft

0 Ft

22 947 Ft

22 947 Ft

27 065 Ft

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0 Ft

0 Ft

6 500 Ft

6 500 Ft

10 618 Ft

2.

 Egyéb felhalmozási célú támogatások

0 Ft

0 Ft

16 447 Ft

16 447 Ft

16 447 Ft

III.

Közhatalmi bevételek

19 104 Ft

19 104 Ft

19 104 Ft

19 104 Ft

22 030 Ft

1.

Jövedelemadók

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2.

 Szociális hozzájárulási adó és járulék

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

4.

Vagyoni típusú adó

6 014 Ft

6 014 Ft

6 014 Ft

6 014 Ft

6 014 Ft


4.1. Építményadó

1 754 Ft

1 754 Ft

1 754 Ft

1 754 Ft

1 754 Ft


4.2. Magánszemélyek kommunális adója

4 260 Ft

4 260 Ft

4 260 Ft

4 260 Ft

4 260 Ft

5.

Értékesítési és forglami adók

11 546 Ft

11 546 Ft

11 546 Ft

11 546 Ft

13 771 Ft


5.1. Iparűzési adó

11 546 Ft

11 546 Ft

11 546 Ft

11 546 Ft

13 771 Ft

6.

Gépjárműadó

819 Ft

819 Ft

819 Ft

819 Ft

819 Ft

7.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0 Ft

0 Ft

500 Ft

500 Ft

1 201 Ft

8.

Egyéb közhatalmi bevételek

725 Ft

725 Ft

225 Ft

225 Ft

225 Ft

IV.

Működési bevételek

13 059 Ft

13 059 Ft

13 059 Ft

13 059 Ft

13 084 Ft

1.

Árú- és készletértékesítés ellenértéke

50 Ft

50 Ft

50 Ft

50 Ft

75 Ft

2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 300 Ft

4 300 Ft

4 300 Ft

4 300 Ft

4 300 Ft

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 500 Ft

1 500 Ft

1 500 Ft

1 500 Ft

1 500 Ft

4.

Tulajdonosi bevételek

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

5.

Ellátási díjak

3 200 Ft

3 200 Ft

3 200 Ft

3 200 Ft

3 200 Ft

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 017 Ft

2 017 Ft

2 017 Ft

2 017 Ft

2 017 Ft

7.

Kamatbevételek

1 100 Ft

1 100 Ft

1 100 Ft

1 100 Ft

1 100 Ft

8.

Egyéb működési bevételek

892 Ft

892 Ft

892 Ft

892 Ft

892 Ft

V.

Felhalmozási bevételek

640 Ft

640 Ft

640 Ft

640 Ft

640 Ft

1.

Immateriális javak értékesítése

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2.

Ingatlanok értékesítése

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

4.

Önkormányzati vagyon üzemeletetés

280 Ft

280 Ft

280 Ft

280 Ft

280 Ft

5.

Kamatbevételek

360 Ft

360 Ft

360 Ft

360 Ft

360 Ft

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

8 930 Ft

8 930 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1.

Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

8 930 Ft

8 930 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

19 476 Ft

19 476 Ft

3 029 Ft

3 029 Ft

3 029 Ft

1.

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

16 447 Ft

16 447 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 029 Ft

3 029 Ft

3 029 Ft

3 029 Ft

3 029 Ft

VIII.

Finanszírozási bevételek

37 497 Ft

37 497 Ft

37 497 Ft

37 497 Ft

37 497 Ft

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

37 497 Ft

37 497 Ft

37 497 Ft

37 497 Ft

37 497 Ft


1.1. Hitel, kölcsönfelvétel

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


1.2. Maradvány igénybevétele

37 497 Ft

37 497 Ft

37 497 Ft

37 497 Ft

37 497 Ft


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

108 838 Ft

109 403 Ft

116 400 Ft

116 452 Ft

123 836 Ft2b. melléklet

Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2014. évi kiadásaiezer Ft-ban


Sorsz.

Megnevezés

2014. évi előir.

I. mód

II. mód

III. mód

IV. mód

I.

Személyi juttatások

20 819 Ft

20 819 Ft

21 025 Ft

22 673 Ft

22 966 Ft

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

16 769 Ft

16 769 Ft

16 265 Ft

16 704 Ft

16 704 Ft

2.

Külső személyi juttatások

4 050 Ft

4 050 Ft

4 760 Ft

5 969 Ft

6 262 Ft

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 782 Ft

4 782 Ft

5 016 Ft

5 461 Ft

5 461 Ft

III.

Dologi kiadások

23 319 Ft

23 319 Ft

23 581 Ft

23 581 Ft

23 581 Ft

1.

Készletbeszerzés

4 796 Ft

4 796 Ft

5 246 Ft

5 246 Ft

5 246 Ft

2.

Kommunikációs szolgáltatások

230 Ft

230 Ft

230 Ft

230 Ft

230 Ft

3.

Szolgáltatási kiadások

11 176 Ft

11 176 Ft

11 861 Ft

11 861 Ft

11 861 Ft

4.

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

6 544 Ft

6 544 Ft

6 244 Ft

6 244 Ft

6 244 Ft

5.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

573 Ft

573 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 738 Ft

3 738 Ft

3 778 Ft

3 830 Ft

3 830 Ft

V.

Egyéb működési célú kiadások

3 001 Ft

3 001 Ft

2 908 Ft

2 908 Ft

2 947 Ft

1.

Elvonások és befizetések

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

39 Ft

2.

Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül

1 131 Ft

1 131 Ft

1 158 Ft

1 158 Ft

1 158 Ft

3.

Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

4.

Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül

1 870 Ft

1 870 Ft

1 750 Ft

1 750 Ft

1 750 Ft

5.

Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

VI.

Beruházások

2 460 Ft

2 860 Ft

3 360 Ft

4 620 Ft

4 620 Ft

VII.

Felújítások

3 000 Ft

3 000 Ft

9 700 Ft

8 850 Ft

8 850 Ft

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1.

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3.

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

IX.

Finanszírozási kiadások

47 719 Ft

47 884 Ft

47 032 Ft

44 529 Ft

51 581 Ft


KIADÁSOK ÖSSZESEN

108 838 Ft

109 403 Ft

116 400 Ft

116 452 Ft

123 836 Ft

3a. melléklet[9]

Balatonmagyaród Község Önkormányzat működési célú bevételeiezer Ft-ban


Sorsz.

Megnevezés

2014. évi előir.

I. mód

II. mód

III. mód

IV. mód

I.

Működési támogatások

10 132 Ft

10 697 Ft

20 124 Ft

20 176 Ft

20 491 Ft

1.

Önkormányzat működési támogatásai

10 132 Ft

10 697 Ft

11 119 Ft

10 980 Ft

11 295 Ft


1.1. Helyi önk működésének általános támogatása

3 924 Ft

3 924 Ft

4 286 Ft

4 286 Ft

4 286 Ft


 - Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

1 500 Ft

1 500 Ft

1 500 Ft

1 500 Ft

1 500 Ft


 - Talapülés-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás tám

2 424 Ft

2 424 Ft

2 424 Ft

2 424 Ft

2 424 Ft


 - Pénzbeli szociális ellátás

0 Ft

0 Ft

362 Ft

362 Ft

362 Ft


1.2. Települési önk egyes köznevelési feladatainak tám.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

4 024 Ft

4 024 Ft

5 811 Ft

5 672 Ft

5 672 Ft


 - Falugondnoki szolgálat

2 500 Ft

2 500 Ft

2 500 Ft

2 500 Ft

2 500 Ft


 - Szociális étkezés

1 162 Ft

1 162 Ft

1 162 Ft

1 162 Ft

1 162 Ft


 - Pénzbeli szociális ellátás

362 Ft

362 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


 - Rendszeres szociális segély

0 Ft

0 Ft

1 430 Ft

1 430 Ft

1 430 Ft


 - Természetbeni lakásfenntartási támogatás

0 Ft

0 Ft

540 Ft

540 Ft

540 Ft


 - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

0 Ft

0 Ft

139 Ft

0 Ft

0 Ft


 - Ovódáztatási támogatás

0 Ft

0 Ft

40 Ft

40 Ft

40 Ft


1.4. Kulturális feladatok támogatása

0 Ft

565 Ft

565 Ft

565 Ft

565 Ft


1.5. Működési célú központosított előirányzatok

0 Ft

0 Ft

43 Ft

43 Ft

43 Ft


 - 2013. évi bérkompenzáció

0 Ft

0 Ft

43 Ft

43 Ft

43 Ft


1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2 184 Ft

2 184 Ft

414 Ft

414 Ft

729 Ft


 - Rendszeres szociális segély

1 430 Ft

1 430 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


 - Természetbeni lakásfenntartási támogatás

540 Ft

540 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


 - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

214 Ft

214 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


 - Bérkompenzáció (2014. évi)

0 Ft

0 Ft

152 Ft

152 Ft

272 Ft


 - Magyarország szeretlek program támogatás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

195 Ft


 - Ágazati pótlék

0 Ft

0 Ft

262 Ft

262 Ft

262 Ft

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH bel.

0 Ft

0 Ft

9 005 Ft

9 196 Ft

9 196 Ft


2.1. Fejezeti kezeléstől (Gyermekvéd.  pénzbeli)

0 Ft

0 Ft

75 Ft

75 Ft

75 Ft


2.2. Elkülönített állami pénzalaptól (közmunka)

0 Ft

0 Ft

8 930 Ft

8 930 Ft

8 930 Ft


2.3. Központi kezeléstől (Gyermekvédelmi természetben)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

191 Ft

191 Ft

III.

Közhatalmi bevételek

19 104 Ft

19 104 Ft

19 104 Ft

19 104 Ft

22 030 Ft

1.

Jövedelemadók

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2.

 Szociális hozzájárulási adó és járulék

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

4.

Vagyoni típusú adó

6 014 Ft

6 014 Ft

6 014 Ft

6 014 Ft

6 014 Ft


4.1. Építményadó

1 754 Ft

1 754 Ft

1 754 Ft

1 754 Ft

1 754 Ft


4.2. Magánszemélyek kommunális adója

4 260 Ft

4 260 Ft

4 260 Ft

4 260 Ft

4 260 Ft

5.

Értékesítési és forgalmi adók

11 546 Ft

11 546 Ft

11 546 Ft

11 546 Ft

13 771 Ft


5.1. Iparűzési adó

11 546 Ft

11 546 Ft

11 546 Ft

11 546 Ft

13 771 Ft

6.

Gépjárműadó

819 Ft

819 Ft

819 Ft

819 Ft

819 Ft

7.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0 Ft

0 Ft

500 Ft

500 Ft

1 201 Ft


 7.1. Talajterhelési díj

0 Ft

0 Ft

500 Ft

500 Ft

1 201 Ft

8.

Egyéb közhatalmi bevételek

725 Ft

725 Ft

225 Ft

225 Ft

225 Ft


 8.1. Pótlék, bírság

200 Ft

200 Ft

200 Ft

200 Ft

200 Ft


 8.2. Talajterhelési díj

500 Ft

500 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


 8.3. Igazgatási szolgáltatási díj

25 Ft

25 Ft

25 Ft

25 Ft

25 Ft - 2 -

3a. melléklet[10]

IV.

Működési bevételek

13 059 Ft

13 059 Ft

13 059 Ft

13 059 Ft

13 084 Ft

1.

Árú- és készletértékesítés ellenértéke

50 Ft

50 Ft

50 Ft

50 Ft

75 Ft


 - Mg. termény eladás

50 Ft

50 Ft

50 Ft

50 Ft

50 Ft


 - Képeslap

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

25 Ft

2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 300 Ft

4 300 Ft

4 300 Ft

4 300 Ft

4 300 Ft


 - Parkolójegy, parkerdő üzemeltetés

4 000 Ft

4 000 Ft

4 000 Ft

4 000 Ft

4 000 Ft


 - Hirdetés, fénymásolás

60 Ft

60 Ft

60 Ft

60 Ft

60 Ft


 - Köztemető fenntartás, működtetés

160 Ft

160 Ft

160 Ft

160 Ft

160 Ft


 - Belépőjegy (Műv. Ház)

80 Ft

80 Ft

80 Ft

80 Ft

80 Ft

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 500 Ft

1 500 Ft

1 500 Ft

1 500 Ft

1 500 Ft


 - Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke

1 500 Ft

1 500 Ft

1 500 Ft

1 500 Ft

1 500 Ft

4.

Tulajdonosi bevételek

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

5.

Ellátási díjak

3 200 Ft

3 200 Ft

3 200 Ft

3 200 Ft

3 200 Ft


 - Intézményi ellátás

2 600 Ft

2 600 Ft

2 600 Ft

2 600 Ft

2 600 Ft


 - Munkahelyi étkezés

600 Ft

600 Ft

600 Ft

600 Ft

600 Ft

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 017 Ft

2 017 Ft

2 017 Ft

2 017 Ft

2 017 Ft

7.

Kamatbevételek

1 100 Ft

1 100 Ft

1 100 Ft

1 100 Ft

1 100 Ft

8.

Egyéb működési bevételek

892 Ft

892 Ft

892 Ft

892 Ft

892 Ft


 - Ingatlan bérbeadás

320 Ft

320 Ft

320 Ft

320 Ft

320 Ft


 - Kányavári sziget bűfé, őstermelők bérleti díja

572 Ft

572 Ft

572 Ft

572 Ft

572 Ft

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

8 930 Ft

8 930 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1.

Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

8 930 Ft

8 930 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


 - Közfoglalkoztatás

8 930 Ft

8 930 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

VIII.

Finanszírozási bevételek

28 667 Ft

28 667 Ft

28 667 Ft

28 667 Ft

28 667 Ft

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

28 667 Ft

28 667 Ft

28 667 Ft

28 667 Ft

28 667 Ft


1.1. Hitel, kölcsönfelvétel

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


1.2. Maradvány igénybevétele

28 667 Ft

28 667 Ft

28 667 Ft

28 667 Ft

28 667 Ft


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

79 892 Ft

80 457 Ft

80 954 Ft

81 006 Ft

84 272 Ft3b. melléklet[11]

Balatonmagyaród Község Önkormányzat működési célú kiadásaiezer Ft-ban


Sorsz.

Megnevezés

2014. évi előir.

I. mód

II. mód

III. mód

IV. mód

I.

Személyi juttatások

20 819 Ft

20 819 Ft

21 025 Ft

22 673 Ft

22 966 Ft

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

16 769 Ft

16 769 Ft

16 265 Ft

16 704 Ft

16 704 Ft

2.

Külső személyi juttatások

4 050 Ft

4 050 Ft

4 760 Ft

5 969 Ft

6 262 Ft

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szha

4 782 Ft

4 782 Ft

5 016 Ft

5 461 Ft

5 461 Ft

III.

Dologi kiadások

23 319 Ft

23 319 Ft

23 581 Ft

23 581 Ft

23 581 Ft

1.

Készletbeszerzés

4 796 Ft

4 796 Ft

5 246 Ft

5 246 Ft

5 246 Ft

2.

Kommunikációs szolgáltatások

230 Ft

230 Ft

230 Ft

230 Ft

230 Ft

3.

Szolgáltatási kiadások

11 176 Ft

11 176 Ft

11 861 Ft

11 861 Ft

11 861 Ft

4.

Különféle dologi kiadások

6 544 Ft

6 544 Ft

6 244 Ft

6 244 Ft

6 244 Ft

5.

Egyéb folyó kiadások

573 Ft

573 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 738 Ft

3 738 Ft

3 778 Ft

3 830 Ft

3 830 Ft


 - Rendszeres szociális segély

616 Ft

616 Ft

616 Ft

616 Ft

616 Ft


 - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

1 094 Ft

1 094 Ft

1 094 Ft

1 094 Ft

1 094 Ft


 - Normatív lakásfenntartási támogatás

600 Ft

600 Ft

600 Ft

600 Ft

600 Ft


 - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás természetben

214 Ft

214 Ft

139 Ft

191 Ft

191 Ft


 - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás pénzben

0 Ft

0 Ft

75 Ft

75 Ft

75 Ft


 - Pénzbeli átmeneti segély

214 Ft

214 Ft

214 Ft

214 Ft

214 Ft


 - Pénzbeli temetési segély

150 Ft

150 Ft

150 Ft

150 Ft

150 Ft


 - Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ellátás

600 Ft

600 Ft

600 Ft

600 Ft

600 Ft


 - Önkormányzat saját hatáskörben természetben

250 Ft

250 Ft

250 Ft

250 Ft

250 Ft


 - Óvodáztatási támogatás

0 Ft

0 Ft

40 Ft

40 Ft

40 Ft

V.

Egyéb működési célú kiadások

3 001 Ft

3 001 Ft

2 908 Ft

2 908 Ft

2 947 Ft

1.

Elvonások és befizetések

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

39 Ft

2.

Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül

1 131 Ft

1 131 Ft

1 158 Ft

1 158 Ft

1 158 Ft


 - Közoktatási támogatás Zalakaros

350 Ft

350 Ft

350 Ft

350 Ft

350 Ft


 - Fogorvosi ügyelet

25 Ft

25 Ft

25 Ft

25 Ft

25 Ft


 - Fejlesztési célú támogatás Kistérség

0 Ft

0 Ft

27 Ft

27 Ft

27 Ft


 - Belső ellenőrzés Kistérség

70 Ft

70 Ft

70 Ft

70 Ft

70 Ft


 - Orvosi ügyelet Kistérség működési hozzájárulás

93 Ft

93 Ft

93 Ft

93 Ft

93 Ft


 - Orvosi ügyelet díja (Kistérséghez)

422 Ft

422 Ft

422 Ft

422 Ft

422 Ft


 - Közösségi közlekedés pályázat Kistérség

111 Ft

111 Ft

111 Ft

111 Ft

111 Ft


 - SZAK családsegítés

35 Ft

35 Ft

35 Ft

35 Ft

35 Ft


 - SZAK gyermekjólét

25 Ft

25 Ft

25 Ft

25 Ft

25 Ft

3.

Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

4.

Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül

1 870 Ft

1 870 Ft

1 750 Ft

1 750 Ft

1 750 Ft


 - Balatonmagyaródi Sport Egyesület

250 Ft

250 Ft

250 Ft

250 Ft

250 Ft


 - Tűzoltó Egyesület Balatonmagyaród

500 Ft

500 Ft

500 Ft

500 Ft

500 Ft


 - Kisbalaton Polgárőr Egyesület

260 Ft

260 Ft

260 Ft

260 Ft

260 Ft


 - Kis-Balaton Alapítvány támogatása

300 Ft

300 Ft

300 Ft

300 Ft

300 Ft


 - Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület

20 Ft

20 Ft

20 Ft

20 Ft

20 Ft


 - TÖOSZ Budapest

10 Ft

10 Ft

10 Ft

10 Ft

10 Ft


 - Zala-Volán

120 Ft

120 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


 - Zalakomári Körzeti megbízottak

50 Ft

50 Ft

50 Ft

50 Ft

0 Ft


- Zalai mentésügyi alapítvány

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

50 Ft


 - Vörös Kereszt (házi segítségnyújtás)

360 Ft

360 Ft

360 Ft

360 Ft

360 Ft

5.

Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

IX.

Finanszírozási kiadások

38 529 Ft

39 094 Ft

38 942 Ft

36 849 Ft

43 901 Ft


KIADÁSOK ÖSSZESEN

94 188 Ft

94 753 Ft

95 250 Ft

95 302 Ft

102 686 Ft

4a. melléklet[12]Balatonmagyaród Község Önkormányzat felhalmozási célú bevételei

ezer Ft-banSorsz.

Megnevezés

2014. évi előir.

I. mód

II. mód

III. mód

IV. mód

II.

Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

0 Ft

0 Ft

22 947 Ft

22 947 Ft

27 065 Ft

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0 Ft

0 Ft

6 500 Ft

6 500 Ft

10 618 Ft


 - Adósság konszolidációban részt nem vett támogatás

0 Ft

0 Ft

6 500 Ft

6 500 Ft

6 500 Ft


 - Kamera pályázat

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

4 118 Ft

2.

 Egyéb felhalmozási célú támogatások

0 Ft

0 Ft

16 447 Ft

16 447 Ft

16 447 Ft


 - Fejezeti kezeléstől EU-s programokra

0 Ft

0 Ft

16 447 Ft

16 447 Ft

16 447 Ft

V.

Felhalmozási bevételek

640 Ft

640 Ft

640 Ft

640 Ft

640 Ft

1.

Immateriális javak értékesítése

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2.

Ingatlanok értékesítése

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

4.

Önkormányzati vagyon üzemeletetés

280 Ft

280 Ft

280 Ft

280 Ft

280 Ft

5.

Kamatbevételek

360 Ft

360 Ft

360 Ft

360 Ft

360 Ft

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

19 476 Ft

19 476 Ft

3 029 Ft

3 029 Ft

3 029 Ft

1.

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

16 447 Ft

16 447 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 029 Ft

3 029 Ft

3 029 Ft

3 029 Ft

3 029 Ft


 - Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól

3 029 Ft

3 029 Ft

3 029 Ft

3 029 Ft

3 029 Ft

VIII.

Finanszírozási bevételek

8 830 Ft

8 830 Ft

8 830 Ft

8 830 Ft

8 830 Ft

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

8 830 Ft

8 830 Ft

8 830 Ft

8 830 Ft

8 830 Ft


1.1. Hitel, kölcsönfelvétel

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


1.2. Maradvány igénybevétele

8 830 Ft

8 830 Ft

8 830 Ft

8 830 Ft

8 830 Ft


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

28 946 Ft

28 946 Ft

35 446 Ft

35 446 Ft

39 564 Ft

4b. melléklet[13]
Balatonmagyaród Község Önkormányzat felhalmozási célú kiadásai


ezer Ft-ban
Sorsz.

Megnevezés

2014. évi előir.

I. mód

II. mód

III. mód

IV. mód

VI.

Beruházások

2 460 Ft

2 860 Ft

3 360 Ft

4 620 Ft

4 620 Ft


 - Búszváró kiépítéshez terület vásárlás

100 Ft

100 Ft

100 Ft

100 Ft

100 Ft


 - Napelemes pályázat (kultúrház) önrész

844 Ft

844 Ft

844 Ft

844 Ft

844 Ft


 - Hangosító berendezés

600 Ft

1 000 Ft

1 000 Ft

1 000 Ft

1 000 Ft


 - Műtrágya szóró (kistraktorhoz)

235 Ft

235 Ft

235 Ft

235 Ft

235 Ft


 - Talajmaró (kistraktorhoz)

381 Ft

381 Ft

381 Ft

381 Ft

381 Ft


 - Irodabútor csere

300 Ft

300 Ft

300 Ft

300 Ft

300 Ft


 - Eszköz beszerzés kultúrba

0 Ft

0 Ft

500 Ft

500 Ft

500 Ft


 - Laptop vásárlás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

160 Ft

160 Ft


 - Játszótéri elemek elhelyezése

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 100 Ft

1 100 Ft

VII.

Felújítások

3 000 Ft

3 000 Ft

9 700 Ft

8 850 Ft

8 850 Ft


 - Hivatal udvar/park fejlesztése

2 000 Ft

2 000 Ft

2 500 Ft

1 400 Ft

1 400 Ft


 - Hivatal épület belső felújítása

1 000 Ft

1 000 Ft

1 000 Ft

1 000 Ft

914 Ft


 - Fodrász üzlet festés, ajtó csere

0 Ft

0 Ft

200 Ft

200 Ft

200 Ft


 - Kultúr felújítás

0 Ft

0 Ft

6 000 Ft

6 000 Ft

6 000 Ft


 - Tűzcsap javítása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

250 Ft

336 Ft

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1.

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3.

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

IX.

Finanszírozási kiadások

9 190 Ft

8 790 Ft

8 090 Ft

7 680 Ft

7 680 Ft


KIADÁSOK ÖSSZESEN

14 650 Ft

14 650 Ft

21 150 Ft

21 150 Ft

21 150 Ft

5. melléklet[14]

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Személyi juttatásai és Munkaadót terhelő járulékai
Kormányzati funkciók
ezer Ft-ban


Megnevezés

2014. évi előir

IV. mód


051030 Települési hulladék gyűjt.

045160 Közútak, hidak üzem.

900020 Munkahelyi étkezés

900020 IV. mód

013350 Önkormányzati vagyon gazd

066010 Zöldterület-kezelés

066010 IV. mód

011130 Önkorm. Jogalkotó és ig. tev.

011130 IV. mód

064010 Közvilágítás

066020 Város-, és község gazd.

066020 IV. mód

107051 Szociális étkezés

107051 IV. mód

107055 Falugond. szolg.

107055 IV. mód

054020 Védett term. területek

054020 IV. mód

082091 Közműv. int.

082091 IV. mód

081030 Sport lét. műk.

013320 Köztem fenntart. műk.

041232 Közfoglalkoztat.

I.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

16 769

16 704


0

0

337

373

0

0

819

0

0

0

1 538

828

2 444

2 706

1 681

1 901

3 621

2 904

406

431

0

0

6 742

1.

Törvény szerinti illetmény, munkabér

15 013

14 509
282

295669
1 218

508

2 048

2 139

1 416

1 518

3 002

2 333

305

3056 742

2.

Normatív jutalmak

541

980
23

46102
102

102

171

342

118

236

102

102

25

50
3.

Céljuttatás

0

0

4.

Helyettesítési díj, túlóra

0

0

5.

Végkielégítés

0

0

6.

Jubileumi jutalom

0

0

7.

Béren kívüli juttatások

280

1 215

3248
71

218


225


147

170

469

39

76
8.

Költségtérítések

935

0
32

0147

0

225

0

147

0

347

0

37

0
9.

Lakhatási támogatások

0

0

10.

Szociális támogatások

0

0

11.

Foglalkoztatottak egyéb juttatásai

0

0

II.

Külső személyi juttatások

4 050

6 262

2 887

3 109


190

2 038118

118855

997

Személyi juttatások összesen

20 819

22 966


0

0

337

373

0

0

819

2 887

3 109

0

1 728

2 866

2 444

2 706

1 799

2 019

3 621

2 904

1 261

1 428

0

0

6 742


Járulékok

4 782

5 461
96

118225

780

839


452

787

794

901

471

559

942

752

337

370910


Munkaadót terhelő jár. és SZHA

4 782

5 461


0

0

96

118

0

0

225

780

839

0

452

787

794

901

471

559

942

752

337

370

0

0

9106. melléklet[15]
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Dologi kiadásai

Kormányzati funkciók
ezer Ft-ban

Megnevezés

2014. évi előir

IV. mód


051030 Települési hulladék gyűjt.

045160 Közútak, hidak üzem.

900020 Munkahelyi étkezés

900020 IV. mód

013350 Önkormányzati vagyonnal gazd

013350 IV. mód

066010 Zöldterület-kezelés

066010 IV. mód

011130 Önkorm. Jogalkotó és ig. tev.

064010 Közvilágítás

066020 Város-, és község gazd.

066020 IV. mód

107051 Szociális étkezés

107051 IV. mód

107055 Falugond. szolg.

107055 IV. mód

054020 Védett term. területek

054020 IV. mód

082091 Közműv. int.

082091 IV. mód

081030 Sport lét. műk.

013320 Köztem fenntart. műk.

041232 Közfoglalkoztat.

1.

Élelmiszerek

1 800

1 800
218

218

1 582

1 582


2.

Irodaszer, nyomtatvány

100

100
1

150

50

9

940

40


3.

Könyv, folyóírat, egyéb inf.hord.

37

37
1

130

30

6

6


4.

Hajtó- és kenőanyag

779

779
700

70079

5.

Kisértékű tárgyi eszköz

1 055

1 055
18

1830

30300

300

132

132

100

100220

220


40

215

6.

Munkaruha, védőruha

175

175
4

420

2020

20

26

26

20

2085

7.

Egyéb készletek (anyagok)

850

850250

12

12150

15070

70

88

88

100

100

100

100

60

60


20


8.

Reprezentáció

0

450

450
I.

Készletbeszerzések

4 796

5 246


0

250

254

254

0

0

200

200

0

0

470

920

1 843

1 843

920

920

140

140

280

280

0

60

379

1.

Kommunikációs szolgáltatások

230

230


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

230

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.

Nem adatátvit célú távközl (telefon)

130

130
130

130
1.2.

Adatátviteli célú távközl (internet)

100

100
100

100
2.

Különféle szolgáltatási kiadások

9 426

10 406


2 500

200

73

73

230

255

250

330

0

1 335

1 000

1 560

1 032

1 032

200

515

615

615

1 790

1 790

15

50

136

2.1.

Vásárolt élelmezés

860

860
50

50

500

50010

10

300

300
2.2.

Gázenergia-szolgáltatás

760

760
36

36

60

60264

264

400

400
2.3.

Villamosenergia-szolgáltatás

1 380

1 380
18

18

45

45
900132

13220

20

250

250

5

10


2.4.

Víz- és csatornadíjak

270

270
12

12

65

6588

8835

35

40

40


30


2.5.

Karbantartás, kisjavítás

975

975
3

3

60

60

50

50


320

150

150

22

22

200

200

50

50

100

100

10

10


2.6.

Egyéb szolgáltatás

5 181

6 161


2500

200

4

4

0

25

200

280

0

115

800

1360

26

26

0

315

500

500

700

700

0

0

136


Egyéb üzemeltetés, fenntartás

5 181

5 471


2500

200

4

4200

280


115

800

1010

26

26500

500

700

700136


Pénzügyi szolgáltatások

0

250

250

Adók, díjak egyéb befizetések

0

44025


100
315
3.

Továbbszámlázott szolgáltatások

1 500

1 455


0

0

0

0

400

400

0

0

0

0

800

755

0

0

0

0

300

300

0

0

0

0

0

3.1.

ÁHT belülre számlázott

800

755
800

755
3.2.

ÁHT kívülre számlázott

700

700


400

400300

300


4.

Pénzügyi szolgáltatások

250

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II.

Szolgáltatások

11 406

12 091


2 500

200

73

73

630

655

250

330

0

1 335

2 280

2 545

1 032

1 032

200

515

915

915

1 790

1 790

15

50

136

1.

ÁFA kiadások

5 307

5 307


675

122

104

104

76

76

184

184

0

360

1 597

1 597

758

758

311

311

298

298

648

648

4

30

140

1.1.

Vás. term. és szolg. Áfa kiadásai

4 307

4 275


675

122

104

104

76

76

184

184


360

597

565

758

758

311

311

298

298

648

648

4

30

140

1.2.

Kiszáml. term. és szolg. Áfa befiz

1 000

1 032
1000

1032
2.

Kiküldetés, reklám

477

177


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

420

120

0

0

0

0

0

0

50

50

0

0

7

2.1.

Belföldi kiküldetés

47

47
20

2020

207

2.2.

Reprezentáció

300

0
300

0
2.3.

Reklám- és propaganda

130

130
100

10030

30
3.

Egyéb dologi kiadások

730

730


0

0

0

0

0

0

250

250

0

0

100

100

0

0

30

30

50

50

300

300

0

0

0

4.

Számlázott szellemi tevékenység.

30

30


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III.

Különféle dologi kiadások

6 544

6 244


675

122

104

104

76

76

434

434

0

360

2 147

1 847

758

758

341

341

348

348

998

998

4

30

147

1.

Adók, díjak, egyéb befizetések

573

0


0

0

13

0

25

0

0

0

0

0

128

0

36

0

298

0

66

0

7

0

0

0

0

1.1.

Munkáltató által fizetett SZJA

178

0
13

028

0

36

0

28

0

66

0

7

0
1.2.

Díjak, egyéb befizetések

395

0


25

0

100

0270

0
IV.

Egyéb folyó kiadások

573

0


0

0

13

0

25

0

0

0

0

0

128

0

36

0

298

0

66

0

7

0

0

0

0


Dologi kiadások összesen

23 319

23 581


3 175

572

444

431

731

731

884

964

0

1 695

5 025

5 312

3 669

3 633

1 759

1 776

1 469

1 403

3 075

3 068

19

140

662


7a. melléklet


A működési célú bevételek 2014-2015-2016. évi alakulását külön bemutató mérleg

ezer Ft-ban

Megnevezés

Sor-szám

2014. évre

2015. évre

2016. évre

1

2

3

4

5

I. Működési bevételek és kiadások

Működési támogatások

01

10 132

10 200

10 300

Közhatalmi bevételek

02

19 104

19 525

19 525

Működési bevételek

03

13 059

13 712

14 398

Működési célú átvett pénzeszközök

04

8 930

9 375

9 845

Finanszírozási bevételek

05

28 667

29 000

30 000

Működési célú bevételek összesen (01+…+05)

06

79 892

81 812

84 068

Személyi juttatások

07

20 819

21 032

21 663

Munkaadókat terhelő járulékok és szha

08

4 782

4 813

4 958

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

09

23 319

23 785

24 261

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10

3 738

3 738

3 738

Egyéb működési célú kiadások

11

3 001

2 336

2 343

Finanszírozási kiadások

12

38 529

26 108

27 105

Működési célú kiadások összesen (07+…+12)

13

94 188

81 812

84 0687b. melléklet


A felhalmozási célú kiadások 2014-2015-2016. évi alakulását külön bemutató mérleg

ezer Ft-ban

Megnevezés

Sor-szám

2014. évre

2015. évre

2016. évre

1

2

3

4

5

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

14

0

0

0

Felhalmozási bevételek

15

640

650

650

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

16

19 476

0

0

Finanszírozási bevételek

17

8 830

9 470

10 120

Felhalmozási célú bevételek összesen (14+…+17)

18

28 946

10 120

10 770

Beruházások

19

2 460

3 000

2 000

Felújítások

20

3 000

2 000

1 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

21

Finanszírozási kiadások

22

9 190

5 120

7 770

Felhalmozási célú kiadások összesen (18+…+22)

23

14 650

10 120

10 770

Támogatási kölcsönök visszatérülése

24

0

0

0

Önkormányzat bevételei összesen (6+18)

25

108 838

91 932

94 838

Önkormányzat kiadásai összesen (13+23)

26

108 838

91 932

94 838


8. mellékletBalatonmagyaród Község Önkormányzatának 2014. évi előirányzat felhasználási ütemtervMegnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt

Szeptemb

Október

Novemb

Decemb

Össz

Bevételek


Működési támogatások

840

840

840

845

840

840

840

845

840

840

840

882

10 132

Közhatalmi bevételek

50

100

9 000

50

30

50

50

50

9 000

50

30

644

19 104

Működési bevételek

510

510

530

1 070

1 350

1 750

1 850

1 950

1 550

950

540

499

13 059

Működési célú átvett pe

650

650

800

730

650

1 600

650

650

650

650

650

600

8 930

Felhalm. Célú tám. ÁH bel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

90

0

0

230

0

0

90

0

0

230

640

Felhalmozási célú átvett pe

50

29

100

50

16 547

500

500

350

350

300

300

400

19 476

Finanszírozási bevételek

3 125

3 125

3 125

3 125

3 125

3 125

3 125

3 125

3 125

3 125

3 125

3 122

37 497

Bevételek összesen:

5 225

5 254

14 485

5 870

22 542

8 095

7 015

6 970

15 605

5 915

5 485

6 377

108 838Kiadások


Személyi juttatások

1 735

1 735

1 735

1 735

1 735

1 735

1 735

1 735

1 735

1 735

1 735

1 734

20 819

Munkaadót terh jár és szha

398

399

398

399

398

399

398

399

398

399

398

399

4 782

Dologi kiadások

1 610

1 610

2 605

1 610

1 610

2 605

1 610

1 610

2 605

1 610

1 629

2 605

23 319

Ellátottak pénzbeli jutt

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

317

3 738

Egyéb műk célú kiadások

60

60

915

185

60

275

60

185

920

60

60

161

3 001

Beruházás

0

600

0

400

616

0

0

0

0

844

0

0

2 460

Felújítások

0

0

0

0

0

900

1 500

600

0

0

0

0

3 000

Egyéb felhalm célú kiad

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

3 977

3 977

3 977

3 977

3 977

3 977

3 977

3 977

3 977

3 977

3 977

3 972

47 719

Kiadások összesen:

8 091

8 692

9 941

8 617

8 707

10 202

9 591

8 817

9 946

8 936

8 110

9 188

108 838


9. melléklet

Bérleti díjak 2014.01.01.-től

A sírhelyek feletti rendelkezési jog, valamint az újraváltásért fizetendő díjak mértéke

Megnevezés

Bruttó

 +1,7% infl

Javaslat

Egyes sírhely

4 700 Ft

4 780 Ft

4 800 Ft

Kettes sírhely

9 400 Ft

9 560 Ft

9 600 Ft

Gyermek sírhely

2 000 Ft

2 034 Ft

2 050 Ft

Sírbolt

75 100 Ft

76 377 Ft

76 400 Ft

Urnasírhely

2 700 Ft

2 746 Ft

2 750 Ft

Urnasírbolt

9 400 Ft

9 560 Ft

9 600 Ft

A temetőben tevékenységekért fizetendő díjak mértéke

Megnevezés

Bruttó

 +1,7% infl

Javaslat

Temető fenntartási hozzájár díj

3 350 Ft/alkalom

3 407 Ft/alkalom

3 500 Ft/alkalom

Ravatalozó bérleti díj

2 700 Ft/alkalom

2 746 Ft/alkalom

2 800 Ft/alkalom

Hulladék elhelyezési díj

4 700 Ft/alkalom

4 780 Ft/alkalom

4 800 Ft/alkalom

Hűtő bérleti díj

675 Ft/nap

686 Ft/nap

700 Ft/nap

Parkolási díjak

Megnevezés

Bruttó

 +1,7% infl

Javaslat

Személygépkocsi óradíja

370 Ft

376 Ft

380 Ft

Személygépkocsi napidíja

1 000 Ft

1 017 Ft

1 000 Ft

Autóbusz óradíja

1 800 Ft

1 831 Ft

1 850 Ft

Autóbusz napidíja (2 ó)

3 600 Ft

3 661 Ft

3 700 Ft

Iskolabusz óradíja 50% kedv

900 Ft

915 Ft

925 Ft

Iskolabusz napidíja 50% kedv

1 800 Ft

1 831 Ft

1 850 Ft

Motorkerékpár

250 Ft

254 Ft

260 Ft

Őstermelők piaci helyfoglalása

3 700 Ft

3 763 Ft

3 800 Ft

Sziget büfé

62 400 Ft

63 461 Ft

60 000 Ft

Éves parkolás (horgászok)

6 100 Ft

6 204 Ft

6 200 Ft

Kultúrház terembérleti díjak

Megnevezés

Bruttó/Nettó

 +1,7% infl

Javaslat

Minden helyiség:
 - kulturális célra fűtéssel

16 500 Ft

16 781 Ft

16 800 Ft

 - nem kulturális célra fűtéssel

20 300 Ft

20 645 Ft

20 600 Ft

 - nem kulturális célra fűtés nélkül

13 900 Ft

14 136 Ft

14 100 Ft

Előtér nem kulturális célra

3 300 Ft

3 356 Ft

3 350 Ft

Kisterem:
 - nem kulturális célra fűtéssel

7 000 Ft

7 119 Ft

7 100 Ft

 - nem kulturális célra fűtés nélkül

4 400 Ft

4 475 Ft

4 500 Ft

Nagyterem:
 - nem kulturális célra fűtéssel

17 700 Ft

18 001 Ft

18 000 Ft

 - nem kulturális célra fűtés nélkül

11 400 Ft

11 594 Ft

11 600 Ft


- 2 -


9. melléklet

Egyéb bérleti díjak

Megnevezés

Bruttó/Nettó

 +1,7% infl

Javaslat

Fodrászüzlet bérleti díja

9 500 Ft

9 662 Ft

9 600 Ft

Terület bérbeadás (Műv. Ház előtt)

1 500 Ft

1 526 Ft

1 600 Ft

Terület bérbeadás (Óvoda árkád)

0 Ft

0 Ft

2 000 Ft


Bruttó

 +1,7% infl

Javaslat

Hirdetés 20 szóig

1 100 Ft

1 119 Ft

1 120 Ft

Hirdetés 20 szó felett szavanként

70 Ft

71 Ft

70 Ft

Fénymásolás

20 Ft

20 Ft

20 Ft


10. melléklet
Balatonmagyaród Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokrólI.a 19/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet a helyi adókról alapján
Magánszemélyek kommunális adója:


Dupla telek esetén 1 telek adómentes


20.000,- Ft
2014. évi kedvezmény összesen:

2 adózó

40.000,- Ft


II.Balatonmagyaród Község Önkormányzata térítésmentesen biztosítja az orvosi rendelő használatát a vállalkozó orvos részére11. melléklet
Létszámadatok 2014.Kormányzati funkció

Feladat neve

Köztisztviselő

Közalkalmazott

Munka tv hatálya

Összesen:

Összesen

Teljes

Rész

Teljes

Rész

Teljes

Rész

Teljes

Rész

munkaidős

munkaidős

munkaidős

munkaidős

900020

Munkahelyi étkezés


1

0

1

1

107051

Szociális étkeztetés1
1

0

1

011130

Önkormányzat

1


1

0

1

107055

Falugondnoki szolgáltatás1
1

0

1

054020

Védett természeti területek

1

2

1

2

3

082091

Közművelődési intézmény


1

0

1

1

041232

Startmunka program, közfoglalkoztatás

7


7

0

7


Összesen:

0

0

2

0

9

4

11

4

1512. melléklet

Európai Uniós forrásból megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Sorsz.

Megnevezés

Bevételek

Kiadások

2013

2014

Összesen

2013

2014

Összesen

1.

Településcentrum fejlesztés

0

16 447

16 447

22 895

0

22 895


Összesen:

0

16 447

16 447

22 895

0

22 895


13. melléklet

Balatonmagyaród Község Önkormányzat kötelező és önként vállalat feladatai

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

 Kötelező feladatok

ezer Ft-ban

 Kötelező feladatok

ezer Ft-ban

1. Önkormányzati hivatal

0

1. Önkormányzati hivatal

0

  - Hivatal működési tám

0

  - személyi, járulék, dologi kiadás

0

2. Település-üzemeltetés (Levonás: beszámítás után)

2 424

2. Település-üzemeltetés

3 291

 - zöldterüle tgazdálkodás

863

 - zöldterület gazdálkodás

884

 -  közvilágítás

906

 -  közvilágítás

1 695

 - köztemető fenntartása

1 695

 - köztemető fenntartása

140

 - közutak fenntartása

140

 - közutak fenntartása

572

3. Egyéb önkormányzati feladatok

1 500

3.


4. Szociális és gyerm.jóléti fel.

6 965

4. Szociális és gyerm.jóléti fel.

10 936

5. Hozzájár pénzbeli szociális ellátás

362

5.


6. Óvodai ellátás

0

6. Óvodai ellátás

0

  - költségvetési támogatás

0

 - személyi juttatás

0

  - saját bevételek

0

 - munkaadói járulékok

0

  - önkormányzati hozzájárulások

0

 - dologi kiadások

0

7. Iskola

0

7.  Iskola

350

 - étkeztetés

0

   - étkeztetés

0

 - térítési díj

0

   - hozzájárulás

350

8. OEP-től átvett pénzeszköz

0

8. Egészségügyi ellátások

540  - védőnő

0  - fogorvosi ügyelet

25  - háziorvos

0  - háziorvosi ügyelet hozzájárulás

515

9. Helyi adók

17 560

9.


10. Művelődési Ház

0

10. Művelődési Ház

4 673

11. Hulladékszállítás

0

11. Hulladékszállítás

3 175

12. Vagyonhasznosítás

2 100

12. Vagyonhasznosítás

1 831

13. Kistérség

0

13. Kistérség: tagdíj

241

14. Közbiztonság

0

14. Közbiztonság

50

 - mezőőri szolgálat

0

 - mezőőri szolgálat

0

 - közterület felügyelet

0

 - közterület felügyelet

0

 - Körzeti megbízottak

0

 - körzeti megbízottak támogatása

50

15. Sport

0

15. Sportegyesület támogatása

250

16. Közfoglalkoztatás

8 993

16. Közfoglalkoztatás

8 930

Összesen

39 904

Összesen

34 267

Likvid hitel

0Bevételek összesen

39 904

Kiadások összesen

34 26713. melléklet

 - 2 -

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Önként vállalt feladatok

ezer Ft-ban

Önként vállalt feladatok

ezer Ft-ban

1. Felhalmozási

3 389

1. Beruházás

2 460

2. Állategészségügyi ellátás

0

2. Állategészségügyi ellátás

274

3. Önkormányzati jogalkotás

0

3. Önkormányzati jogalkotás

3 820

4. Felújítás

16 447

4. Felújítás

3 000

5. Pénzmaradvány

37 497

5.


6.Védett természeti területek

5 652

6. Védett természeti területek

6 032

7.


7. Pénzeszközátadás

0

8. Önkormányzati igazgatás

5 187

8. Önkormányzati igazgatás

8 819

9.


9. Tartalék

47 719

10.


10. Kölcsönnyújtás

0

11.


11. ÁHT kívüli támogatások

1 570

12. Munkahelyi étkezés

762

12. Munkahelyi étkezés

877

Összesen

68 934

Összesen

74 571
Módosította a 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. február 28. napjától [15]