Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012 (VII.25.) önkormányzati rendelete

a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről

Hatályos: 2012. 07. 26

14/2012. (VII.25.) önkormányzati rendelete

a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérőlBalatonmagyaród Község Önkormányzata képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében és 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet célja

1.§


E rendelet célja olyan szabályok megalkotása, amelyek biztosítják és érvényre juttatják

Balatonmagyaród község lakóinak illetve a településen ideiglenes jelleggel tartózkodóknak az

egészséges életkörülményekhez és a pihenéshez való jogát, továbbá meghatározzák a

településen működő üzletek éjszakai nyitvatartási rendjét.


A rendelet hatálya

2.§


Jelen rendelet hatálya kiterjed Balatonmagyaród település közigazgatási területén a

kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény [továbbiakban: Kertv.], valamint a

kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm.

rendelet [továbbiakban: Ker.] hatálya alá tartozó üzletben folytatott vendéglátó kereskedelmi

tevékenységre, rendezvényi vendéglátó kereskedelmi tevékenységre, valamint a vendéglátó

kereskedelmi tevékenységet folytató kereskedőre.


Értelmező rendelkezések

3.§

E rendelet alkalmazásában:

1. üzlet: kereskedelmi tevékenység olytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi tevékenységet folytatnak.

2. kereskedő: aki kereskedelmi tevékenységet folytat.

3. vendéglátás: kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás céljából történő fogalmazása, ideértve az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenységet is.


Az éjszakai nyitva tartás rendje

4.§


(1) A vendéglátó üzletet május 1-jétől – augusztus 31-ig:

a) hétfő, kedd, szerda, csütörtök, valamint vasárnap 22:00 órától másnap 06:00 óráig,

továbbá

b) pénteken és szombaton 23:00 órától másnap 06:00 óráig

kötelező zárva tartani.


(2) A vendéglátó üzletet szeptember 1-jétől – április 30-ig a hét minden napján 22,00 és 06,00 óra között kötelező zárva tartani.
(3) Az (1) bekezdésben megjelölt éjszakai nyitva tartás korlátozása nem vonatkozik a Szilveszter (december 31.) napján megtartott rendezvényeken folytatott vendéglátó kereskedelmi tevékenységre.


Záró és hatályba léptetı rendelkezések

5. §


(1) E rendelet 2012. július 26. napján lép hatályba.

(2) A korlátozással érintett, a már működő üzletek kötelesek a nyitva tartási idejüket 2012. augusztus 3–ig a rendelet előírásaihoz igazítani.           

Gönczné Majoros Ildikó                                            Kalász Mátyás

                        Körjegyző                                                      polgármester


A rendelet kihirdetve!

Balatonmagyaród, 2012. július 25.


                                                                                               Gönczné Majoros Ildikó

                                                                                                          körjegyző