Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (III.23.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról szóló 3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 03. 24 - 2020. 03. 24

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének


3/2020.(III.23.) önkormányzati rendeletea falugondnoki szolgálatról szóló 3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításárólBalatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A falugondnoki szolgálatról szóló 3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:


9. § „(1) A falugondnok feladatai ellátásához szükséges személy- és
áruszállításra alkalmas, érvényes műszaki vizsgával és CASCO biztosítással
rendelkező üzemképes gépjárművet és mobiltelefont az Önkormányzat
biztosítja. A gépjármű üzemképes állapotáért a falugondnok a felelős, aki a
gépjármű rendellenes használatából, valamint a falugondnok hibájából a
gépjárműben vagy idegen dologban keletkezett károkért anyagi felelősséggel
tartozik.”Záró rendelkezések

  1. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
                                      Erdős János                                      Papné Szabó Mónika

 polgármester                                                jegyzőA rendelet kihirdetve:

Balatonmagyaród, 2020. március 23.Papné Szabó Mónika

                                                                                                          jegyző