Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005 (X.21.) önkormányzati rendelete

az állattartás helyi szabályairól

Hatályos: 2012. 10. 02

Balatonmagyaród Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2005.(X.21.) önkormányzati rendelete


az állattartás helyi szabályairól


(Egységes szerkezetben a 11/2011.(III.31.), 10/2012.(V.31.) 16/2012.(X.01.)  önkormányzati rendelettel)


Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.§ (1) bekezdése alapján az állattartás helyi szabályozásáról az alábbi rendeletet alkotja:


1.§


Általános rendelkezések


(1) A rendelet hatálya kiterjed Balatonmagyaród község közigazgatási területén


     a.)   a mezőgazdasági haszonállatok tartására,

     b.)   az eb-és macskatartás feltételeire, 

     c.)   az állatok elhelyezésére szolgáló építmények követelményeire.


(2) A rendeletben használt fogalmak értelmezése


állattartó: az állat tulajdonosa, illetőleg aki az állatot vagy állatállományt felügyeli, gondozza, aki vele rendelkezni jogosult,


mezőgazdasági haszonállat: mezőgazdasági termék előállítása, illetőleg igavonás céljából tartott

 1. szarvasmarha, ló, szamár, öszvér ( a továbbiakban: nagyhaszonállat),
 2. sertés, juh, kecske ( a továbbiakban: kishaszonállat),
 3. nyúl és prémes állat: nutria, csincsilla, angóranyúl, sarki-és ezüstróka, nyérc, görény stb.( a továbbiakban : kisállat),
 4. tyúk, gyöngytyúk, lúd, kacsa, pulyka, galamb stb.(a továbbiakban: baromfi),2.§


Az állattartás közös szabályai 1. Balatonmagyaród közigazgatási területén állat az állategészségügyi, állatvédelmi, közegészségügyi, építésügyi és környezetvédelmi jogszabályok vonatkozó előírásainak betartásával, a lakosság nyugalmának zavarása nélkül tartható.
 2. Az állattartó köteles az állat tartására szolgáló létesítmény tisztaságát biztosítani, rendszeresen takarítani, fertőtleníteni, a káros rovarok és rágcsálók irtásáról rendszeresen gondoskodni.
3.§[1]Mezőgazdasági haszonállatok tartása
4.§


A macska és eb tartásának sajátos szabályai 1. [2]
 2. [3]
 3. [4]
 4. Az ebtartó köteles a körjegyzőség hivatalában 30 napon bejelenteni, ha
  1. az eb a három hónapos kort elérte,
  2. elhullott, vagy elveszett,
  3. tartási helye három hónapnál hosszabb időre megváltozott,
  4. új tulajdonoshoz került.
 5. Az ebtartó köteles minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen beoltatni az alábbiak szerint:
  1. három hónapos kort elért ebet 30 napon belül,
  2. az első oltást követően 6 hónapon belül,
  3. ezt követően évenként.
 6. Az ebtartó köteles ebét úgy tartani, hogy az
  1. a szomszédos ingatlan lakóinak nyugalmát ne zavarja,
  2. a szomszédos ingatlanokban anyagi kárt ne okozzon, a szomszédos ingatlanra bejutni ne tudjon,
  3. a közterületre felügyelet nélkül ne tudjon kijutni,
  4. életet, testi épséget ne veszélyeztessen.


 1. Ebet közterületen csak olyan személy vezethet, aki képes azt felügyelete alatt tartani , illetve képes annak fizikai féken tartására.

(8)[5] A lakosság a gazdátlan, kóbor ebek befogására irányuló bejelentését az

      Önkormányzat hivatalánál munkaidőben teheti meg.

 1. [6]Az önkormányzat területén a kóbor, gazdátlan ebek befogását és elszállítását Makai

      István Marcali Május 1. u. 4. szám alatti vállalkozó végzi az önkormányzat megbízása

      alapján.


5.§


Az állatok elhelyezésére szolgáló építményekre vonatkozó előírások


 1. Állattartási épületeket, helyiségeket és melléképítményeket az építési jogszabályok szerint meghatározott építési helyre a közegészségügyi, állategészségügyi, állatvédelmi és környezetvédelmi követelmények alapján, a HÉSZ-ben foglalt övezeti telekbeépítettség mértékéig lehet elhelyezni.
 2. Baromfi és kisállat
 1. ólja, ketrece, zárt kifutója, az (1) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével

            -     lakó és üdülőépülettől legalább 5 m,

 • kúttól 5 m,
 • csatlakozó vízvezetéktől 5 m
 • vezetékes víz kerti csapjától 30 m távolságra helyezhető el. 1. Nagyhaszonállat és kishaszonállat
 1. istállója, ólja, ketrece, zárt kifutója, az (1) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével,

            -     lakó és üdülőépülettől legalább 5 m,

 • kúttól 5 m,
 • csatlakozó vízvezetéktől 5m,
 • vezetékes víz kerti csapjától 5 m távolságra helyezhető el.


 1. Trágyát, trágyalevet- a baromfitartás kivételével- az építési előírásoknak megfelelően megépített zárt trágyatároló illetve trágyalétároló építményben kell tárolni. A trágyatároló és trágyalétároló építmény kiürítéséről, valamint a trágya, trágyalé

      ártalmatlanításáról szükség szerint kell az állattartónak gondoskodni, a környezet  

      szennyezése nélkül.

 1. Baromfitartással keletkezett trágya építménynek nem minősülő zárt tároló eszközben     ( pl. műanyag zsák, láda, hordó stb.) is gyűjthető, a (4) bekezdésben meghatározott      időközönként történő elszállításig.


6.§[7]


Vegyes rendelkezések7.§


Záró rendelkezés


E rendelet 2005. október 21. napján lép hatályba.

Gönczné Majoros Ildikó sk.                                                                           Németh Zoltán sk.

          körjegyző                                                                                              polgármester
A rendelet kihirdetve:


Balatonmagyaródon, 2005. október 21. napján.

                                                                                               Gönczné Majoros Ildikó sk.

                                                                                                          körjegyző

[1]

Hatályon kívül helyezte a 16/2012.(X.01.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2012. október 2. napjától

[2]

Hatályon kívül helyezte a 16/2012.(X.01.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2012. október 2. napjától

[3]

Hatályon kívül helyezte a 16/2012.(X.01.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2012. október 2. napjától

[4]

Hatályon kívül helyezte a 16/2012.(X.01.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2012. október 2. napjától

[5]

Megállapította a 7/2011.(III.31.) Kt. számú rendelet, hatályos 2011. április 1. napjától

[6]

Megállapította a 7/2011.(III.31.) Kt. számú rendelet, hatályos 2011. április 1. napjától


[7]

Hatályon kívül helyezte a 16/2012.(X.01.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2012. október 2. napjától