Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló

Hatályos: 2018. 07. 12

Balatonmagyaród Község Önkormányzata

 Képviselő - testülete

7/2013. (IV.30.) önkormányzati r e n d e l e t e


a helyi adókról szóló


(Egységes szerkezetben az 9/2015.(IX.30.), 12/2015.(XI.10.), 14/2015.(XII.14.), 15/2016.(XI.30.), 4/2018.(VII.11.) önkormányzati rendeletekkel.)


Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. Bevezetés1. §   Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatonmagyaród község illetékességi területén határozatlan időre a következő helyi adókat vezeti be:

a.) építményadó

b.) magánszemély kommunális adója

c.) helyi iparűzési adó.2. Építményadó2. § Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.


2/A. §[1] A Htv. 11/A. §-a szerinti esetben az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben – két tizedes jegy pontossággal – számított felülete.


3. § (1) Az adó évi mértéke lakás esetén: 600 Ft/m2.

(2) Egyéb nem lakás céljára szolgáló adóköteles épület, épületrész esetén (pl: üzlet, műhely, raktár stb.) 200,-Ft/m2.

(3)[2] Az adó évi mértéke a 2/A. § szerinti adóalap esetén 0Ft/m2.


4. § Az önkormányzat mentesíti az adó alól

a.) azon magánszemély tulajdonában álló adótárgyat, amely után a magánszemély kommunális adót fizet,

b) a magánszemély tulajdonában álló garázst.


5. §   Az építményadót késedelmi pótlék mentesen évi két egyenlő részletben június 15. és szeptember 15. napjáig lehet megfizetni.3. Magánszemély kommunális adója6. § Az adó éves mértéke: 20. 000  Ft.


7. § Az önkormányzat mentesíti az adókötelezettség alól 

a.) a tartósan nem állandó lakóhelynek használt lakást

b.) az egyéb nem lakás céljára szolgáló épületet, épületrészt.

c.) valamennyi külterületi építményt és telket

d.) [3]


8. §[4] Az a balatonmagyaródi állandó lakóhellyel rendelkező magányszemély, aki a tulajdonában álló építmény után magánszemélyek kommunális adóját fizet és a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum négyszeresét nem éri el, az a tulajdonában álló egy belterületi telek után mentes a magánszemélyek kommunális adójának megfizetése alól.4. Helyi iparűzési adó9. §   (1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap: 2%-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként: 5000 Ft.

(3)[5]5. Záró rendelkezések10. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon 2013. május 1. napján lép hatályba. 

(2) Jelen rendelet a hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 19/2012. (XI.30.) rendelete.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon-hirdetőtáblára való kifüggesztéssel - a jegyző gondoskodik. Kalász Mátyás                                           Papné Szabó Mónika

  polgármester                                                     jegyző
A rendelet kihirdetve:


Balatonmagyaród, 2013. április 30.


Papné Szabó Mónika

                                                                                         jegyző

[3]

Megállapította a 4/2018.(VII.11.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. július 12. napjától

[4]

Hatályon kívül helyezte a 9/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2015. október 1. napjától

[5]

Módosította a 15/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. január 1. napjától

[6]

Hatályon kívül helyezte a 14/2015.(XII.14.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2016. január 1. napjától