Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.28.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 13 - 2019. 12. 13

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2019. (XII.12.) számú rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló

3/2019. (II.28.) számú rendeletének módosításárólBalatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira Balatonmagyaród Község Önkormányzata és Intézményei 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:1.§


Az 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: „R”) 2. § (1)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:


A költségvetés bevételei és kiadásai


(1) A Képviselő-testület testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2019. évi költségvetésének kiadásait és bevételeit a 1. melléklet részletezi, azt


                                    56 812 eFt költségvetési kiadással

                                    49 601  eFt költségvetési bevétellel

                                      7 211 eFt költségvetési hiánnyal állapítja meg.

  

  1. A hiány fedezetét a Képviselő – testület 7 211 eFt finanszírozási bevétellel (7 211 e Ft belső finanszírozás) állapítja meg.


  1. A finanszírozási bevétellel együtt az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 76 221 eFt. A Képviselő - testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetésében 567 e Ft működési hiány, és 6 644 e Ft felhalmozási hiány keletkezett, melynek fedezetére került betervezésre az előző évi maradvány felhasználása.


           

2.§


A „R” 7. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(3) Az önkormányzat tényleges költségvetési hiánya összesen 7 211 e Ft.3.§


A „R” mellékletei helyébe e rendelet mellékletei lépnek.4.§


Záró rendelkezésE rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.…...............................................                                            …................................................

              Erdős János                                                         Papné Szabó Mónika

              polgármester                                                                               jegyző


Záradék:


Kihirdetve 2019. december 12.
                                                                                                 …................................................                                                                                                               Papné Szabó Mónika

                                                                                                                    jegyző

Mellékletek