Balatonmagyaród Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Balatonmagyaród Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2000.(V.12.) Kt. számú rendelete a szociális ellátásokról

Hatályos: 2014. 04. 01 - 2015. 02. 28

 BALATONMAGYARÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


5/2000.(V.12.) Kt. számú rendelete

a szociális ellátásokról


(Egységes szerkezetben a 9/2000.(VIII.29.) számú, 4/2001.(III.07.) számú, 12/2002.(XII.05.) számú, 9/2003.(IX.12.) számú, 13/2003.(XII.11.) számú, 2/2004.(III.12.) 10/2004.(VIII.1.), 13/2004.(IX.15.) számú, 7/2005.(VII.01.), 8/2005(IX.01.), 11/2005.(X.21.), 18/2005.(XII.01.), 2/2006.(II.15.), 8/2006.(VII.01.), 14/2006.(XII.05.), 5/2007.(IX.01.), 1/2008.(II.01.), 7/2008.(IV.22.), 3/2009.(III.25.), 6/2009.(VII.06.), 8/2011.(III.31., 2/2012.(I.31.), 6/2012.(III.30., 21/2012.(XI.30.), 6/2013.(III.29.), 15/2013.(XII.12., 3/2014.(III.26.) önkormányzati rendeletekkel)


Balatonmagyaród község Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított és kiegészített 1993. évi III. törvény, (továbbiakban: Szt.), valamint a törvény végrehajtására kiadott rendeletekben foglaltak alapján a következő rendeletet alkotja.


1. §.[1]

A rendelet hatálya


(1)[2]A rendelet hatálya kiterjed a Balatonmagyaródon élő magyar állampolgárokra, továbbá az

      Sztv. 3. §. (1) bekezdésének b., c., d. pontjaiban, valamint (2) – (3) bekezdéseiben

      meghatározottak szerinti személyekre.


(2) [3]A rendelet hatálya az Szt. 7.§.(1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az

      (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő

      országoknak a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.


(3) - (4)[4]


I. A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI


 2. §.[5]


Eljárási rendelkezések


 1. [6]Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítására, és a szociális alapszolgáltatások igénybevételére irányuló kérelmeket a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal Balatonmagyaródi Kirendeltségén lehet előterjeszteni.[7]


b.)[8]


(2) Az ellátásokra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a saját és családja,

      valamint a közeli (közös háztartásban élő) hozzátartozói személyi adatairól, jövedelmi

      viszonyairól nyilatkozni, és az ezekre vonatkozó bizonyítékokat becsatolni.


(3)[9] A jövedelemként az Szt. 4. §. (1) bekezdés a.) pontjában, (1a) – (1c) bekezdései, az Szt 10. §. (2) – (4) bekezdései szerint meghatározott jövedelem vehető figyelembe.


(4)[10] Az átmeneti segély, a lakásfenntartási és temetési segély iránti kérelemhez e rendelet 1. számú melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, a jövedelmet hitelt érdemlően bizonyítható jövedelemigazolással, illetve ennek hiányában egyéb bizonylatot kell csatolni.


(5)[11] Amennyiben a szociális ellátás iránti kérelemben előadott életkörülmények vizsgálata kapcsán a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi, az igénylőnél környezettanulmányt kell készíteni


(6)[12] A szociális ellátások elbírálásához az ügyintéző köteles bekérni a jogszabályba és ezen rendeletben meghatározott feltételeket hitelt érdemlően igazoló bizonylatokat. A hatóság az eljárást végzéssel megszüntetheti, ha az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tett eleget, és az erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kérte, illetve nyilatkozattételének elmaradása megakadályozta a tényállás tisztázását.


(7)[13] A pénzbeli szociális ellátások kifizetése házipénztáron keresztül, vagy kérelemre átutalással történik.


(8)[14] Jogosulatlan igénybevett ellátás megtérítése: az Sztv.-ben meghatározott feltételek hiányában, illetve ezen rendelet megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, az ellátást jogosultatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt pedig kötelezni kell.


 1. a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére
 2. természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására  vagy a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére
 3. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás esetében az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére, megtérítésére.


(9)[15] Ha a helyi önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el

 1. a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és
 2. a kamat összegét méltányosságból elengedheti, elletve csökkentheti.


(10)[16] A közigazgatási hatósági eljárás során az elektronikus ügyintézés nem alkalmazható.


(11)[17] Ha a hatáskörrel rendelkező a kérelemnek helyt ad és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, az eljárás során egyszerűsített határozat hozható.


II. PÉNZBELI ELLÁTÁSOK


3. §.[18]


4. §.[19]


5. §.[20]

Rendszeres szociális segély


 1. Az aktív korúak ellátására jogosult, egészségkárosodottnak nem minősülő személy a rendszeres szociális segély megállapításának feltételeként együttműködésre köteles a Képviselő-testület által kijelölt szervvel. A rendszeres szociális segély akkor állapítható meg, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy a Képviselő-testület által kijelölt szervvel az együttműködési kötelezettségét nyilatkozatban vállalja.


 1. A Képviselő-testület által együttműködésre kijelölt szerv a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás Szociális Alapellátó Központ (továbbiakban: Szociális Alapellátó Központ).


 1. Az együttműködési kötelezettség keretében:


 1. az együttműködés teljesítése érdekében az aktív korú személy köteles a rendszeres szociális segélyt megállapító határozatával, a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a Szociális Alapellátó Központot felkeresni,


 1. nyilvántartásba veteti magát,


 1. a beilleszkedést segítő programban való részvétel céljából a programról írásban megállapodik a Szociális alapellátó Központtal,


 1. részt vesz az egyéni élethelyzetéhez igazodó, beilleszkedését segítő programban,


 1. az arra kötött megállapodásban foglaltakat teljesíti,


 1. folyamatos kapcsolatot tart a Szociális Alapellátó Központtal,


 1. a Szociális Alapellátó Központ által az egyén számára előírt egyéni képességeket fejlesztő, munkavégzésre történő felkészülési programban, vagy az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben vesz részt.


 1. Együttműködési kötelezettségét megszegi az a rendszeres szociális segélyezett, aki:


 1. a segélyt megállapító határozatával – beleértve a jogosultság felülvizsgálatát – a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nyilvántartásba vétele céljából nem jelenik meg a Szociális alapellátó Központnál,


 1. a beilleszkedését segítő programban való részvételéről nem köt megállapodást,


 1. a Szociális Alapellátó Központtal kötött együttműködési megállapodásban foglaltaknak nem tesz eleget,


 1. a Szociális Alapellátó Központ által előírt időpontban nem jelenik meg, és távolmaradásának okát 5 napon belül nem tudja igazolni,


 1. a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben való részvételt nem vállalja, feltéve, hogy akadályoztatása okát az előírt határidőben – maximum 15 napon belül – nem jelenti, vagy hitelt érdemlően igazolni nem tudja,


 1. a részére előírt programokon nem vesz részt,


 1. a beilleszkedési programban meghatározottakat nem hajtja végre,


 1. munkaviszonyt létesít és azt az elhelyezkedéstől számított 15 napon belül nem jelenti be,


 1. a segélyre való jogosultsága feltételeinek felülvizsgálatában nem működik együtt – adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, igazolások becsatolásának elmulasztása, a változások bejelentésének elmulasztása, a megadott határidők be nem tartása -. 1. A jegyző megszünteti az aktív korúak ellátására való jogosultságot, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy az e rendeletben megállapított együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két évben belül ismételten megszegi.


5/A. §.[21]


6. §.[22]


Lakásfenntartási támogatás


 1. [23]A jegyző normatív lakásfenntartási támogatást állapít meg a Szt. 38-39.§-aiban meghatározott feltételek szerinti jogosultnak.
 2. – (6) [24]


7. §.[25]


8. §.[26]


Önkormányzati segély


(1) Az önkormányzati segély megállapítására akkor kerülhet sor, ha a rászoruló egy főre számított családi jövedelemhatára az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegnek 130%-át, egyedül élő esetén annak 150%-át nem haladja meg.


(2) Az önkormányzati segély mértéke - rászorultsághoz igazodva – alkalmanként maximum 20.000 Ft lehet.


(3) Az önkormányzati segély tárgyéven belül több alkalommal, illetve az élethelyzettől függően maximum 6 hónapig terjedő időre havi rendszerességgel is megállapítható.


(4) Tárgyéven belül egy személy részére megállapított önkormányzati segély összege az öregségi nyugdíjminimum kétszeresét nem haladhatja meg.


(5) Elemi csapás, hosszabb kórházi ápolással járó, tartós táppénzes állomány, betegség, baleset, közeli hozzátartozó halála esetében hivatalból vagy kérelemre évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható az önkormányzati segély. Ebben az esetben az önkormányzati segély összege maximum 100.000 Ft-ig terjedhet. Az így hozott döntésről a soron következő ülésen tájékoztatni kell a testületet.


(6) Közeli hozzátartozó halála miatt kérelmet, legfeljebb a haláleset bekövetkezésétől számított 30 napon belül lehet benyújtani.


(7) Az önkormányzati segély iránti kérelmeket „Kérelem önkormányzati segélyre” formanyomtatványon kell benyújtani, az abban szereplő mellékletek csatolásával.


(8) Az önkormányzati segély keretében szabályozott ellátásokkal kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.8./A §.[27]


9. §.[28]


TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK


10. §.

Köztemetés


(1) A köztemetés elrendeléséről a Szt. 48. §-ban foglaltaknak megfelelően a polgármester

     dönt.


(2) A köztemetés költsége a helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége lehet.


11. §.[29]

Méltányossági közgyógyellátás


(1)[30]Közgyógyellátásra való jogosultságot méltányosságból az alábbi feltételek fennállása esetén kell megállapítani:


 1. a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át és a havi rendszeres gyógyító ellátás területileg illetékes megyei egészségbiztosítási pénztár által elismert térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladja.
 2. egyedül élő kérelmező esetén a havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás területileg illetékes megyei egészségbiztosítási pénztár által elismert térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladja.


(2)[31] A méltányossági közgyógyellátással kapcsolatos feladat- és hatáskört a polgármester gyakorolja.


12. §.[32]


SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK


13. §.[33]

Szociális alapellátások


(1) A képviselő-testület a személyes gondoskodás keretében a Szt.-ben és más jogszabályokban meghatározott feltételek szerint gondoskodik az alábbi alapellátások működéséről :


a.)[34]

            b.)  falugondnoki szolgálat,

            c.)  étkeztetés, 

            d.)[35]  házi segítségnyújtásért és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért,

            e.)  családsegítés,

f.) közösségi ellátás,

g.) nappali melegedő,

h.) nappali ellátás – idősek nappali ellátása.


( 2) A szociális alapellátások közül a képviselő-testület


 1. [36]


 1. a falugondnoki szolgálatot falugondnok alkalmazásával biztosítja, működését külön rendeletben szabályozza,


c.)[37] étkeztetés keretében gondoskodik azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

 1. életkoruk,
 2. egészségi állapotuk,
 3. fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
 4. szenvedélybetegségük, vagy
 5. hajléktalanságuk miatt.


ca.) életkora miatt rászoruló személy az, aki a 62. életévét betöltötte.


cb.) egészségi állapota miatt rászoruló személy az, aki mozgásában korlátozott, krónikus vagy akut megbetegedése illetve fogyatékossága, pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége miatt önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen- nem tud gondoskodni.

cc.)[38]


d.)[39]

e.)[40] A házi segítségnyújtást és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás útján az önkormányzat a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetével kötött feladatellátási szerződéssel biztosítja.

f.)[41] A családsegítést, közösségi ellátást, nappali melegedőt, nappali ellátást- idősek nappali ellátását Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás útján biztosítja.


(3)[42] Az étkeztetés napi egyszeri meleg ebéd biztosítását jelenti, amelyet az önkormányzat főzőkonyhája biztosít (Balatonmagyaród, Petőfi u. 112.)


 1. helyben fogyasztással,
 2. elviteli lehetőséggel.


(4)[43] Kérelemre az önkormányzat a falugondnoki szolgálat útján biztosítja az étel

házhoz szállítását.


(5)[44] Az étkeztetés iránti kérelmet, a rászorultságot bizonyító orvosi igazolást, valamint a térítési díj megállapításához szükséges jövedelemigazolást a polgármesterhez címezve a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal Balatonmagyaródi Kirendeltségén lehet benyújtani.


(6)[45] Az étkeztetés iránti kérelmekről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.


13/A.§.[46]


(1)[47] A 13. §-ban felsorolt szociális alapellátások közül az étkeztetés iránti kérelmeket a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal Balatonmagyaródi Kirendeltségén lehet benyújtani e rendelet 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványon.


(2) A házi segítségnyújtás iránti kérelmeket a Magyar Vöröskereszt házigondozójánál lehet benyújtani.


(3) A falugondnoki szolgáltatás iránti kérelmekről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.


 1. Külön eljárás nélkül biztosított a családsegítő szolgálat.

13./B.§.[48]

A szociális alapellátás megszűnése


(1) Megszűnik a szociális alapellátás, ha az igénylő

a.) 2 hónapon keresztül nem fizet térítési díjat,

b.) a szolgáltatást 30 munkanapon túl nem veszi igénybe,

c.) elhalálozik,

d.) kéri az ellátás megszüntetését.


( 2) Az alapellátás megszüntetése az alapellátást biztosító döntéshozó jogköre.


14.§.[49]

Térítési díjak


(1) A szociális alapellátások közül térítési díjat kell fizetni

a.) az étkeztetésért,

b.)[50]

c.)[51] házi segítségnyújtásért és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért.


(2) Térítésmentesen vehető igénybe

a.)[52],

b.) a falugondnoki szolgálat által ellátott feladatokból a külön rendeletben meghatározott ellátások,

c.) a családsegítés,

d.)[53] házigondozás.


(3)[54] Személyi térítési díj csökkentésére irányuló kérelmet nyújthat be, aki a lakásában egyedül él és havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át.


(4)[55] A személyi térítési díj csökkentésének mértéke 10 %.


 (5)[56] Az étkeztetésért fizetendő térítési díjakat e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(6) A személyi térítési díj megállapítására a Szt.116.§-ában foglaltak az irányadók.


15. §.

Záró rendelkezések


(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti 4/1997.(V.15.) számú rendelet.


(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.         Németh Zoltán sk.                                                 Gönczné Majoros Ildikó sk.

         polgármester                                                                     jegyző[1]

Megállapította a 9/2003.(IX.12.) Kt. számú rendelet

[2]

Módosította a 10/2004.(VIII.01.) Kt. számú rendelet, hatályos 2004. augusztus 1. napjától

[3]

Módosította a 2/2012.(I.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2012. február 1-től

[4]

Hatályon kívül helyezte a 6/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2013.04.01-től

[5]

Megállapította a 9/2003.(IX.12.) Kt. számú rendelet

[6]

Módosította a 6/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013.04.01-től

[7]

Módosította a 3/2009.(III.25.) számú rendelet, hatályos 2009. április 1. napjától

[8]

Hatályon kívül helyezte a 3/2009.(III.25.) számú rendelet 2009. április 1. napjától

[9]

Módosította a 8/2011.(III.31.) számú rendelet, hatályos 2011. április 1. napjától

[10]

Módosította a 3/2009.(III.25.) számú rendelet, hatályos 2009. április 1. napjától

[11]

Módosította a 3/2009.(III.25.) számú rendelet, hatályos 2009. április 1. napjától

[12]

Megállapította a 11/2005.(X.21.) Kt. számú rendelet, hatályos 2005. október 21-től

[13]

Megállapította a 11/2005.(X.21.) Kt. számú rendelet, hatályos 2005. október 21-től

[14]

Megállapította a 11/2005.(X.21.) Kt. számú rendelet, hatályos 2005. október 21-től

[15]

Megállapította a 11/2005.(X.21.) Kt. számú rendelet, hatályos 2005. október 21-től

[16]

Megállapította a 11/2005.(X.21.) Kt. számú rendelet, hatályos 2005. október 21-től

[17]

Megállapította a 11/2005.(X.21.) Kt. számú rendelet, hatályos 2005. október 21-től

[18]

Hatályon kívül helyezte a 6/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2013.04.01-től

[19]

Hatályon kívül helyezte a 5/2009.(III.25.) Kt. számú rendelet, hatálytalan 2009. április 1-től

[20]

Megállapította a 5/2009.(III.25.) Kt. számú rendelet, hatályos 2009. április 1. napjától

[21]

Hatályon kívül helyezte a 8/2006.(VII.01.) Kt. számú rendelet 2006. július 1. napjától

[22]

Megállapította a 13/2004.(III.12.) Kt. számú rendelet, hatályos 2004. szeptember 15. napjától

[23]

Módosította a 2/2012.(I.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2012. február 1-től

[24]

Hatályon kívül helyezte a 2/2012.(I.31.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2012. február 1-től

[25]

Hatályon kívül helyezte a 6/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2013.04.01-től

[26]

Módosította a 15/2013.(XII..12.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. január 1. napjától

[27]

Hatályon kívül helyezte 2009. április 1-től a 3/2009.(III.25.) számú rendelet

[28]

Hatályon kívül helyezte a 15/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2014. január 1-től

[29]

Módosította a 8/2006.(VII.01.) Kt. számú rendelet, hatályos 2006. július 1. napjától

[30]

Módosította a 8/2011.(III.31.) számú rendelet, hatályos 2011. április 1. napjától

[31]

Módosította a 15/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014.01.01-től

[32]

Hatályon kívül helyezte a 6/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2013.04.01-től

[33]

Megállapította a 7/2005.(VII.01.) Kt. számú rendelet, hatályos 2005. július 1. napjától

[34]

Hatályon kívül helyezte a 7/2008.(IV.22.) számú rendelet

[35]

Módosította a 8/2011.(III.31.) Kt. számú rendelet, hatályos 2011. április 1-től

[36]

Hatályon kívül helyezte a 7/2008.(IV.22.) számú rendelet

[37]

Megállapította a 2/2006.(II.15.) Kt. számú rendelet, hatályos 2006. február 15. napjától

[38]

Hatályon kívül helyezte 2011. április 1-től a 8/2011.(III.31.) Kt. számú rendelet

[39]

Hatályon kívül helyezte 2009. április 1-től a 3/2009.(III.25.) számú rendelet

[40]

Módosította a 8/2011.(III.31.) Kt. számú rendelet, hatályos 2011. április 1. napjától

[41]

Megállapította a 8/2011.(III.31.) Kt. számú rendelet, hatályos 2011. április 1-től

[42]

Megállapította a 2/2006.(II.15.) Kt. számú rendelet, hatályos 2006. február 15. napjától

[43]

Módosította a 8/2011.(III.31.) Kt. számú rendelet, hatályos 2011. április 1. napjától

[44]

Módosította a 6/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013.04.01-től

[45]

Megállapította a 2/2006.(II.15.) Kt. számú rendelet, hatályos 2006. február 15. napjától

[46]

Módosította a 7/2008.(IV.22.) számú rendelet, hatályos 2008. május 1. napjától

[47]

Módosította a 6/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013.04.01-től

[48]

Megállapította a 7/2005.(VII.1.) Kt. számú rendelet, hatályos 2005. július 1. napjától

[49]

Megállapította a 7/2005.(VII.1.) Kt. számú rendelet, hatályos 2005. július 1. napjától

[50]

Hatályon kívül helyezte a 7/2008.(Iv.22.) számú rendelet

[51]

Megállapította a 8/2011.(III.31.) Kt. számú rendelet, hatályos 2011. április 1-től

[52]

Hatályon kívül helyezte a 7/2008.(Iv.22.) számú rendelet

[53]

Hatályos kívül helyezte 2011. április 1-től a 8/2011.(III.31.) Kt. számú rendelet

[54]

Módosította a 8/2011.(III.31.) Kt. számú rendelet, hatályos 2011. április 1-től

[55]

Módosította a 8/2011.(III.31.) Kt. számú rendelet, hatályos 2011. április 1-től

[56]

Módosította a 8/2011.(III.31.) számú rendelet, hatályos 2011. április 1. napjától

Mellékletek