Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017 (IX.6..) önkormányzati rendelete

2016. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 07 - 2017. 09. 07

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének

 6/2017.(IX.06.) önkormányzati rendelete

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló

1/2017.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról


Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ 2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra Balatonmagyaród Község Önkormányzata és Intézményei 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:


1.§


Balatonmagyaród Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) – (3) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadásait a 2b., 3b. melléklet részletezi, a 2017. évi költségvetés bevételeit a 2a., 3a. melléklet részletez, azt


67 690 eFt költségvetési kiadással

48 929 eFt költségvetési bevétellel

18 761 eFt költségvetési hiánnyal


állapítja meg.

(2) A hiány fedezetét a Képviselő – testület 18 761 eFt finanszírozási bevétellel (18 761 e Ft belső finanszírozás) állapítja meg.

(3) A finanszírozási bevétellel együtt az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 113 501 eFt. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetésében 4 251 eFt működési hiány, és 14 510 eFt felhalmozási hiány keletkezett, melynek fedezetére került betervezésre az előző évi maradvány felhasználása.


2.§


(1)A R. 3 § helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

Kiemelt bevételi előirányzatok:

a) Működési bevételek

1.Működési célú támogatások              24 980 eFt

4.Működési célra átvett pénzeszközök     103 e Ft

b) Felhalmozási bevételek

3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  1 856 e Ft  


Költségvetési bevételek összesen:       48 929 eFt”


                                                        3.§(1) A R. 4 § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Kiemelt kiadási előirányzatok:

a) Működési kiadások

1.Személyi juttatások                              19 065 eFt

2.Munkaadókat terhelő járulékok              4 084 eFt

                        3.Dologi kiadások                                   19 630 eFt

5.Egyéb működési célú kiadások              4 275 eFt                        

            b) Felhalmozási kiadások

1.Beruházások                                          16 366 eFt


Költségvetési kiadások összesen            67 690 eFt


4.§


A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete,

a R. 2a. számú melléklete helyébe e rendelet 2a. számú melléklete,

a R. 2b. számú melléklete helyébe e rendelet 2b. számú melléklete,

a R. 3a. számú melléklete helyébe e rendelet 3a. számú melléklete,

a R. 3b. számú melléklete helyébe e rendelet 3b. számú melléklete,

a R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete,

a R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete,
5.§


Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.            Kalász Mátyás                                                           Papné Szabó Mónika

            polgármester                                                                          jegyzőA rendelet kihirdetve!

Balatonmagyaród, 2017. szeptember 6.       

Papné Szabó Mónika

                                                                                                          jegyző

Mellékletek