Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (III.23.) önkormányzati rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 04. 01 - 2020. 04. 01

Balatonmagyaród Község Önkormányzata

Képviselő-testületének


2/2020. (III.23.) önkormányzati rendelete


a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról


Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §‑ának (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §‑ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §‑ában, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) és (2) bekezdésében és a 134/E. §-ában valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 18. § (2) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


  1. §

A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12/C. § (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:


12/C. § „(1)   A képviselő-testület az étkeztetésben részesülő balatonmagyaródi lakcímmel rendelkező személy napi egyszeri meleg étkezéséhez 19 Ft/napi adag összeggel hozzájárul 2020. április 1. napjától.”


  1. §


A R. 16. § (4) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:


16. § „(4) Az étkeztetés napi egyszeri meleg ebéd biztosítását jelenti, amelyet az önkormányzat a Zalavári Óvoda szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződés útján biztosítja.”


  1. §


A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


Záró rendelkezések

  1. §

E rendelet 2020. április 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.                                    Erdős János                                        Papné Szabó Mónika

 polgármester                                                jegyzőA rendelet kihirdetve:

Balatonmagyaród, 2020. március 23.Papné Szabó Mónika

                                                                                   jegyző
A szociális étkezésért fizetendő térítési díjak
Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható.


Balatonmagyaród Község Önkormányzata a Zalavári Óvoda szolgáltatótól szerződéssel vásárolt 1 adag ebéd ára: bruttó 765 Ft.


Szolgáltatási önköltség =       765 Ft/fő/nap


Állami támogatás összege = 221 Ft/fő/nap


Intézményi térítési díj =      544 Ft/fő/napSzociális étkezők személyi térítési díja a rendelet 12/C. §-ának figyelembevételével:


I. 44.000 Ft-ot el nem érő jövedelem esetében:     380,-Ft/fő/ellátási nap

II. 44.001 Ft feletti jövedelem esetén:                   525,-Ft/fő/ellátási nap
Mellékletek