Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019 (VII.31.) önkormányzati rendelete

egyszeri támogatás megállapításáról

Hatályos: 2019. 08. 01 - 2019. 09. 30

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2019. (VII.31.) önkormányzati rendelete

egyszeri támogatás megállapításáról
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1993. évi III. tv. 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:1. §(1)       Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a növekvő anyagi terhekre tekintettel 2019. évben egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti azokat a Balatonmagyaródon legalább egy éve állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Balatonmagyaród községben élő öregségi ill. rokkantsági nyugdíjban, valamint az időskorúak járadékában részesülő személyeket, aki(k)nek az egy főre jutó havi nyugdíja/ellátása nem haladja meg a 156.750 Ft-ot.


(2)       A támogatás mértéke:            20.000 Ft/fő.


(3)       A támogatás kiosztásáról az Önkormányzati Hivatal gondoskodik.2. §  1. A Képviselő-testület 2019. évben a Balatonmagyaródon legalább egy éve állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Balatonmagyaród községben élő 16 év alatti gyermekek, a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermekek és a korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos gyermekek megajándékozására gyermekenként 20.000 Ft összegű pénzbeli támogatást nyújt.


(2)       A támogatás kiosztásáról az Önkormányzati Hivatal gondoskodik.


3. §


(1)A támogatás pénzügyi fedezetét a Képviselő-testület a 2019. évi költségvetése szociális előirányzata terhére biztosítja.


(2) Az egyszeri szociális támogatásról, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátás visszatérítésének elrendeléséről, illetve méltányosságból történő elengedéséről a polgármester jogosult dönteni.
4. §  1. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  1. E rendelet 2019. szeptember 30-án hatályát veszti.


                         Kalász Mátyás                                             Papné Szabó Mónika

                           polgármester                                                            jegyzőKihirdetési záradék:


Jelen rendelet Balatonmagyaród községben 2019. július 31. napján kifüggesztésre került.

                                                                                                Papné Szabó Mónika

                                                                                                            jegyző

Mellékletek