Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2001 (VI.21.) önkormányzati rendelete

a Balatonmagyaród jelképeinek megállapításáról és használatának rendjéről szóló

Hatályos: 2012. 06. 01

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának


10/2001.(VI.21.) ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e


a Balatonmagyaród jelképeinek megállapításáról és használatának rendjéről szóló


(Egységes szerkezetben a 10/2012.(V.31.) önkormányzati rendelettel)


Balatonmagyaród Község Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 1. §. (6) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a község címeréről és zászlajáról, valamint azok használatának rendjéről az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:I. fejezet


Balatonmagyaród Község Önkormányzatának címere


1. §. (1) A község címerének leírása: Álló, kékkel, arannyal, zölddel vágott háromszögű címerpajzs, arany osztásban három lebegő természetes mogyoróág. Pajzsfőn lebegő ezüst híd, pajzstalpon lebegő ezüst szürke gém áll ezüstarany nádszálak között.


(2) A címer a jogszabályokban foglalt hatósági tevékenység vagy eljárás során nem alkalmazható.


(3) A címer csak hitelesen, a színek és méretarányok betartásával ábrázolható. Nyomdai úton való előállítással egy szín is alkalmazható.


(4) Egyes esetekben megengedhető, hogy a címer a tárgy anyagának színében ( fém, bőr, fa stb. ) készüljön.A címerhasználat köre


2. §. (1) A címer engedély nélkül használható:


  1. a községházán őrzött zászlón:
  2. a községháza épületén, tanácskozótermeiben, irodahelyiségeiben és a házasságkötő termében;
  3. a képviselő-testület ülésén és a polgármesteri hivatal által szervezett protokolláris és ünnepi rendezvényeken, konferenciákon, sportrendezvényeken, kulturális rendezvényeken és kiállításokon;
  4. a képviselő-testület vagy a polgármesteri hivatal által kiadott, a község történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon;
  5. a képviselő-testület által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, emlékplaketteken, jelvényeken, valamint a képviselő-testület által alapított kitüntetéseken;
  6. a polgármester, alpolgármester és a jegyző által használt levélpapíron és borítékon.


(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő esetekben a címer csak engedéllyel használható.A címerhasználat engedélyezése


3. §. (1) A címer használatát a polgármester engedélyezi.


(2) A kiadott engedély érvényessége szólhat:


a.) egy esetre (rendezvényre, alkalomra);

b.) meghatározott időpontig történő felhasználásra;

c.) meghatározott mennyiségű címerrel díszített termék, emléktárgy, jelvény, kiadvány 

     stb. előállítására;

d.) a visszavonásig történő felhasználásra, alkalmazásra.4. §. (1) Az engedély kiadásáért díj állapítható meg. A díjat az engedélyben meghatározott összegben vagy százalékos arányban állapítja meg a polgármester.


(2) Reklám- és kereskedelmi célú használat engedélyezése esetén címerhasználati díjat kell megállapítani.


(3) A díj a község önkormányzatának költségvetési bevételét képezi.5. §. (1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:


a.) az engedélyt kérő megnevezését (nevét), címét;

b.) a címer felhasználásának, illetve előállításának célját;

c.) előállítás esetén az előállítandó mennyiséget;

d.) a terjesztés, illetve a forgalomba hozatal módját;

e.) kereskedelmi (reklám) forgalom esetén a tervezett egységárat;

f.) a használat időtartamát;

g.) a címer felhasználásáért felelős személy nevét (beosztását).


(2) A kérelemhez mellékelni kell a címerrel díszített tárgy, kiadvány stb. tervét, majd elkészülte után a kérelmező köteles a termék, kiadvány stb. egy példányát vagy fénymásolatát az engedélyezőnek átadni.6. §. (1) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:


a.) a jogosult megnevezését (nevét) és címét;

b.) az engedélyezett felhasználási cél megjelölését;

c.) előállítás esetén az engedélyezett mennyiséget;

d.) a terjesztés, illetve a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket;

e.) a díj mértékét, befizetésének módját és határidejét;

f.) az engedély érvényességének határidejét.7. §. (1) A címer használatát, alkalmazását vagy előállítását nem szabad megengedni, a kiadott engedélyt pedig vissza kell vonni, ha a használat vagy forgalomba hozatal módja vagy körülményei a községet vagy a község lakosságának érzületét, jogait vagy jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti.


(2) A polgármester az engedély kiadását indokolással megtagadhatja.


(3) A kiadott engedélyt vissza lehet vonni, ha a felhasználó szerv ebben a rendeletben vagy a részére kiadott engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat megsérti, nem tartja be, illetőleg a megállapított határidőre kötelezettségeinek nem tesz eleget.


(4) A címernek az emléktárgyakon, érméken, jelvényeken, más tárgyakon és a kiadványokon történő felhasználásához ezen rendelet alapján kiadott engedély nem mentesíti a kérelmező a jogszabályok által a termék, jelvény, kiadvány stb. tervezésére, előállítására, forgalomba hozatalára előírt egyéb engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól.II. fejezet


Balatonmagyaród község Önkormányzatának zászlaja


8. §. A község zászlajának leírása a következő: ezüst alapon középen elhelyezett címer, alatta álló zöld színű nagybetűkkel Balatonmagyaród felirat.A zászlóhasználat módja9. §. Balatonmagyaród Község zászlója engedély nélkül használható:


a.) a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményeinek épületein, tanácskozó és 

     közösségi termeiben;

b.) az állami ünnepek és a község életében jelentős események, ünnepségek és

     rendezvények alkalmából;

c.) minden, a községgel összefüggő vagy az Önkormányzat részvételével rendezett

     eseményen.A zászlóhasználat köre és engedélyezése


10. §. (1) A zászló engedély nélkül használható:


  1. az önkormányzat épületében;
  2. a település életében jelentős eseményeken (ünnepségek, évfordulók, konferenciák, nemzetközi programok stb.).


(2) A zászló más célú használatát a polgármester engedélyezheti e rendelet címerre vonatkozó szabályainak megfelelő alkalmazásával.

III. fejezet


Szabálysértési rendelkezések11. §. (1) [1]

(2)VI. fejezet


Hatálybalépés


12. §. E rendelet 2001. június 21. napján lép hatályba.Balatonmagyaród, 2001. június 21.
                        Németh Zoltán sk.                                         Gönczné Majoros Ildikó sk.

                        polgármester                                                              jegyző

[1]

Hatályon kívül helyezte a 10/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2012. június 1. napjától