Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő - Testületének 1/2013. (II.08.) Önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2013. évi Költségvetéséről

Hatályos: 2013. 08. 23 - 2014. 04. 30

                                             BALATONMAGYARÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT


KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
1/2013. (II.08.)


Ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e

AZ ÖNKORMÁNYZAT


2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL(Egységes szerkezetben a 13/2013.(VIII.22.) önkormányzati rendelettel)


Az Önkormányzat Képviselő - testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ 2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:Általános rendelkezések


1.§


Ezen rendelet állapítja meg Balatonmagyaród Község Önkormányzata – és költségvetési szervei – 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait, létszámkeretét, az önkormányzat tartalékát, Európa Uniós pénzalapok támogatásával megvalósuló projekteket, továbbá a költségvetési gazdálkodás vitelére vonatkozó egyes szabályait.


A költségvetés bevételei és kiadásai


2. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2013. évi költségvetésének kiadásait a 1. melléklet részletezi, a 2013. évi költségvetés bevételeit a 1. melléklet részletezi, azt


90.125,- eFt költségvetési kiadással

85.440,- eFt költségvetési bevétellel

- 4.685,- eFt költségvetési hiánnyal


állapítja meg.


(2) A hiány fedezetét a Képviselő – testület 4.685,- eFt belső finanszírozással (melyből 2.898,- eFt működési általános tartalék, 1.787,- eFt felhalmozási tartalék) állapítja meg.

(3) A pénzmaradvánnyal és a tartalékokkal együtt az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 153.388,- eFt. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetésében 2.898,- eFt működési hiány keletkezett, melynek fedezetére nem került betervezésre működési likvid hitel felvétele.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 7.  melléklet szerint hagyja jóvá.


I. A költségvetési bevételek

3. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. és a 3. melléklet tartalmazza.


Kiemelt bevételi előirányzatok:

a)Működési bevételek

1. Közhatalmi bevételek                             30,- eFt

2.Intézményi működési bevételek       14.490,- eFt

3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 20.329,- eFt

4.Működési támogatások                    16.901,- eFt

5.Támogatásértékű bevételek               9.226,- e Ft

6. Pénzeszközátvétel áht kívülről                 0,- eFt

7. Pénzmaradvány                               33.471,- eFt


b)Felhalmozási bevételek

1.Átvett pénzeszközök áht kívülről       3.059,- eFt

2.Támogatásértékű bevételek              22.852,- eFt

3.Vagyonüzemeltetés bevétele                 245,- eFt

4. Kamat bevétel                                    2.299,- eFt

5. Pénzmaradvány                               34.477,- eFt

6. Ingatlan értékesítés bevétele             8.000,- eFt

c) Támogatási kölcsönök visszatérülése    

1. Kölcsönök visszatérülése                     105,- eFt


Költségvetési bevételek összesen:     165.484,- eFtII. A költségvetési kiadások

4. §

 (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:


Kiemelt kiadási előirányzatok:


a)Működési kiadások

1.Személyi jellegű kiadások                19.813,- eFt

2.Munkaadókat terhelő járulékok          4.360,- eFt

3.Dologi jellegű kiadások                    23.454,- eFt

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai,

önk. által folyósított ellátások               3.902,- eFt

5.Támogatásértékű kiadások                 7.297,- eFt

6.Pénzeszközátadás                               1.562,- eFt

7. Általános tartalék                            34.164,- eFt


b) Felhalmozási kiadások

1.Beruházások                                       3.839,- eFt

2. Felújítások                                       48.022,- eFt

3. Felhalmozási tartalék                        5.770,- eFt

4. Céltartalék (közműfejlesztésre)       13.301,- eFt


Költségvetési kiadások összesen       165.484,- eFt


(2) A képviselő-testület Balatonmagyaród község Önkormányzatának illetve költségvetési szerveinek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását és a statisztikai átlagos állományi létszámot költségvetési szervenként, feladatonként a 2, 4, 10. mellékletek szerint  hagyja jóvá.

5. §

Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését az 3.  melléklet , felújítási kiadások részletezése a 3. melléklet tartalmazza.


6. §

Az önkormányzat költségvetésében szereplő Európai Uniós projektjeinek kimutatását a 12. melléklet szerint állapítja meg.

III. Költségvetési kiadások és bevételek

7. §


(1) Az Önkormányzat költségvetésének kötelező, önként vállalt valamint állami feladatonkénti megoszlását a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

 (2) Az önkormányzat általános tartalékát 30.573,- eFt-ban, a felhalmozási tartalékát 389,- eFt-ban, a céltartalékát 32.301,- eFt-ban hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 67.948,- e Ft pénzmaradvánnyal  rendelkezik.  


(4) Az önkormányzat tényleges költségvetési hiánya összesen 4.685,- eFt.

8. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 1. melléklet adja meg.


IV. A költségvetési létszámkeret

9. §

 (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:


- 15 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és

(Önkormányzat 8 fő, ebből közfoglalkoztatottak létszáma 7  fő, Konyha 2 fő, Falugondnok 1 fő, Védett természeti területek 3 fő, Művelődési Ház 1 fő)


- 12 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

(Önkormányzat 7 fő, ebből közfoglalkoztatottak létszáma 7  fő, Konyha 2 fő, Falugondnok 1 fő, Védett természeti területek 1 fő,  Művelődési Ház 1  fő)

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek - ténylegesen felhasznált - létszámkeretét a Képviselő-testület a rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.


10. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:


(1) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs.


(2) A működési célra és a felhalmozási célra átvett pénzeszközöket a 2. és a 3.  melléklet szerint.


(3) Az önkormányzat működési célú pénzeszközátadásait a 2. melléklet szerint.

   

(4) Az önkormányzat által adott társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat a 2.  melléklet szerint.


(5) Az önkormányzat által működtettet falugondnoki szolgálat és konyha kiadásait az 5. melléklet szerint.


 (6) Az önkormányzat 2013. évre céltartalék címén 32.301,- eFt-ot képzett közműfejlesztésre.


(7) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban (2013. január 1-től a tárgyévi költségvetés elfogadásáig a polgármester az Áht. 25.§. (1) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások a Áht. 25.§ (4) bekezdés szerint ezen költségvetési rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azt tartalmazzák.


 (8) Az önkormányzat 2013. évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.


Rendkívüli kiadások finanszírozása és a rendkívüli bevételekre vonatkozó jogszabályok


11. §


 (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.


(2) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni.

Az (1) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.


(3) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult.


A költségvetés végrehajtásának szabályai


12. §


(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


(2) A költségvetéssel összefüggő intézkedéseket a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában és a jelen rendeletben átruházott hatáskör alapján a polgármester jogosult megtenni.


  1. A bér és társadalombiztosítási járulék valamennyi önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmény esetében kötött, a dologi megtakarítások terhére nem növelhető.


  1. A Képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „működési jellegű feladatok” között indokolt átcsoportosítást végezzen az alábbi korlátozásokkal:


a) a bér és bérjellegű előirányzat összességében nem emelhető

b) a többletbevételek terhére csak a képviselő - testület engedélyével lehet kötelezettséget vállalni


(5) A (4) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.


(6) A Képviselő - testület a tartalék keret terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át. A tartalék keret terhére történő kifizetést a képviselő-testület felhatalmazása (döntés) nélkül nem lehet teljesíteni.


(7) Az önkormányzat minden felhalmozási és tőkebevétele felhalmozási célra fordítandó.


(8) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


(9) A Képviselő - testület az operatív napi gazdálkodás és a célszerű intézkedések meghozatala érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat célhoz nem kötött forrásait – az állami hozzájárulás kivételével – az átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként lekösse, illetve egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről intézkedjen.


13. §


(1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben keletkezett átmenti hiány finanszírozása működési, likvid hitelfelvétellel történik.


(2) Az önkormányzat a folyószámla - hitelkeret összegét 5.000,- e Ft-ban határozza meg. A polgármester jogosult arra, hogy az átmeneti likviditási hiány finanszírozására a számlavezető pénzintézethez nyújtson be folyószámla-hitel kérelmet.


(3) A képviselő – testület a 2012. évben intézményeinél, költségvetési szerveinél a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999.(XI.03.) EüM. rendelet szerinti szemüveg térítés mértékét 30.920.- Ft-ban állapítja meg.


(4) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő testület határozattal dönt, a kötelezettségvállalást a költségvetési rendeletben át kell vezetni.


(5) A képviselő - testület tagjai és a bizottságok munkájában résztvevő külsős tagok részére külön rendeletben meghatározott tiszteletdíjra a költségvetésben előirányzatot nem biztosít.


14. §


(1) Balatonmagyaród Község Önkormányzata a 2013. évben bevételeit és kiadásait a Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Zalakomári Fiókjánál vezetett számlákon bonyolítja.


(2) Az Önkormányzat és intézményei házipénztárának készpénz-ellátását a Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Zalakomári fiókpénztárából való készpénzfelvétellel biztosítja.


(3) A költségvetési számlával rendelkező közös hivatal és az önállón működő költségvetési szervek finanszírozási támogatást havonta az előzetesen elkészített finanszírozási ütemterv szerint a tárgyhónap 5. napjáig kell átutalni.


16. §


 (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.


(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.


17. §


(1) Az önálló működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.


(3) A költségvetési szervek felhalmozási célú többletbevételeiket csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően használhatják fel.


(4) Az önálló működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények vezetői jogosultak saját hatáskörben a rendelkezésükre bocsátott előirányzatok között kiemelt főcsoportokon belül átcsoportosítást végrehajtani a központi rendelkezések figyelembe vétele mellett.


(5) Az „Üvegzseb” törvény által előírt, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítése, vagyonhasznosításra,

stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat a  község honlapján a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül teszi közzé.


18.§.


(1) A polgármester 1.000.000 Ft összegig vállalhat kötelezettséget – csak a költségvetésben elfogadott előirányzatok terhére - az önkormányzat nevében, melyről a soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.


A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


19. §.


(1)  A költségvetés végrehajtása belső ellenőrzési feladatellátás keretében kerül ellenőrzésre előzetes felkérés alapján. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.


(2)  A költségvetési szervek vezetői kötelesek gondoskodni saját belső ellenőrzésük megszervezéséről.


Vegyes rendelkezések

20. §


(1) A Képviselő-testület a Balatonmagyaródi székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek (civil szervezetek, alapítványok stb.) részére az 2.  mellékletben meghatározott kiadási előirányzatból, konkrét feladathoz nyújt pénzbeli támogatást.  A támogatás teljesítése úgy történik, hogy az I. félévben a támogatás legfeljebb 50%-a használható fel. A második részlet folyósítása az önkormányzat működési bevételeinek teljesítése függvényében és szerződés szerint történik.

(2) Támogatás csak annak a szervezetnek adható illetve folyósítható, amely az előző évi támogatással hiánytalanul elszámolt.


21.§.


(1) Felhatalmazást ad a Képviselő-testület a polgármesternek, hogy 2014. évben a költségvetés elfogadásáig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és működési kiadásait fedezhesse. A kiadásokat a 2013. évi eredeti szinten teljesítheti, új kötelezettségeket nem vállalhat.


(2) Balatonmagyaród Község önkormányzatának gazdálkodására, a költségvetés végrehajtására, a beszámolás rendjére – jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - a 2012. évi költségvetésről szóló 2011. CLXXXVIII. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az ezekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletben előírtak az irányadók.


22.§


A Képviselő – testület a 2013. évben a nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások  kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok közzétételét 200.000.- Ft-ot meg nem haladó értékhatár alatt mellőzi.                                                            Záró és vegyes rendelkezések


23. §


 (1) Ez a rendelet 2013.02.11. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.


(2) Jelen rendelet az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról szóló rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti.Kalász Mátyás                    Papné Szabó Mónika

polgármester                                 jegyző


A rendelet kihirdetésre került Balatonmagyaródon, 2013. 02. 08. napján.


                               Papné Szabó Mónika

                                       jegyző

1. melléklet

Balatonmagyaród Község Önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének BEVÉTELEIT és KIADÁSAIT bemutató pénzügyi mérleg


adatok ezer Ft-ban


BEVÉTELEK
KIADÁSOKKiem. előir. Szám

Kiemelt előirányzat neve

2013. évi előir.

2013. I. félévi mód

Kiem. előir. Szám

Kiemelt előirányzat neve

2013. évi előir.

2013. I. félévi mód

A)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

90 351

94 447

A)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

90 456

94 552

1.

Közhatalmi bevételek

30

30

1.

Személyi jellegű juttatások

19 813

19 813

2.

Intézményi működési bevételek

13 565

14 490

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

4 360

4 360

3.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

21 502

20 329

3.

Dologi kiadások

22 704

23 454

4.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

12 905

16 901

4.

Támogatásértékű működési kiadás

7 992

7 297

4.1

Normatív hozzájárulások

3 000

3 000

5.

Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadások

1 312

1 562

4.2

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

6 109

6 126

6.

Önkormányzat által folyósított ellátás

3 702

3 902

4.3

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatell. tám.

944

944

7.

Általános tartalék

30 573

34 164

4.4

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám

570

570

4.5

Normatív kötött felhasználású támogatások

2 282

2 282

4.6

Falugondnoki szolgálat

0

1 996

4.7

Szociális étkezés

0

1 163

4.8

Pénzbeli szoc. ellátások

0

582

4.9

Egyéb központi támogatás

0

238

5.

Támogatás értékű bevétel

8 878

9 226

6.

Pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről

0

0

7.

Pénzmaradvány

33 471

33 471

B)

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

62 932

70 932

B)

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

62 932

70 932

1.

Átvett pénzeszközök ÁHT kívülről

3 059

3 059

1.

Beruházási kiadások

1 220

3 839

2.

Támogatás értékű bevétel

22 852

22 852

2.

Felújítási kiadások

29 022

48 022

3.

Önkormányzati vagyon üzemeltetés

245

245

3.

Felhalmozási tartalék

389

5 770

4.

Kamat bevétel

2 299

2 299

4.

Céltartalék (közműfejlesztésre)

32 301

13 301

5.

Ingatlan értékesítés

0

8 000

6.

Pénzmaradvány

34 477

34 477

C)

TÁMOGTÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

105

105

1.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

105

105

D)

ÁTFUTÓ BEVÉTELEK

0

0

C)

ÁTFUTÓ KIADÁSOK

0

0


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

153 388

165 484


KIADÁSOK ÖSSZESEN

153 388

165 484

2. melléklet

Balatonmagyaród Község Önkormányzat költségvetésének működési célú bevételei és kiadásaiadatok ezer Ft-ban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

2013. évi előir.

2013. I. félévi mód


BEVÉTELEK1.

Közhatalmi bevételek

30

30


 - Igazgatási szolgáltatási díj

30

30

2.

Intézményi működési bevételek

13 565

14 490


- Parkolójegy, parkerdő üzemeltetés

4 500

4 500


- Hirdetés, fénymásolás

50

50


- Köztemető fenntartás, működtetés

100

100


- Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele

950

1 700


- Ingatlan bérbeadás

233

408


- Kányavári Sziget bűfé, őstermelők bérl. Díja

432

432


- Intézményi ellátás

2 500

2 500


- Munkahelyi étkeztetés

850

850


- Kamat bevétel

1 600

1 600


- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája

2 200

2 200


- Belépőjegy (Műv. Ház)

150

150

3.

Önkormányzat sajátos működési bevételei

21 502

20 329

3.1

Helyi adók

19 197

19 197


- Építményadó

1 739

1 739


- Magánszemélyek kommunális adója

4 320

4 320


- Iparűzési adó

13 138

13 138

3.2

Átengedett központi adók

1 955

782


- Gépjárműadó

1 955

782

3.3

Pótlék, bírság

200

200

3.4

Talajterhelési díj

150

150

4.

Önkormányzat költségvetési támogatás

12 905

16 901

4.1

Normatív hozzájárulás

3 000

3 000

4.2

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

6 109

6 126

4.3

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

944

944

4.4

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám

570

570

4.5

Falugondnoki szolgálat

0

1 996

4.6

Szociális étkezés

0

1 163

4.7

Pénzbeli szoc. ellátások

0

582

4.8

Normatív kötött felhasználású támagatások

2 282

2 282


- Rendszeres szociális segély

1 706

1 706


- Időskorúak járadéka

24

24


- Normatív lakásfenntartás

378

378


- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

174

174

4.9

Egyéb központi támogatás

0

238

5.

Támogatás értékű működési bevétel

8 878

9 226

5.1

Támogatásért. műk. c. bev. fejezeti kez.

8 878

8 878


- Közfoglalkoztatás

8 878

8 878

5.2

Támogatásértékű műk. bev. helyi önkorm-tól

0

348

6.

Működési c. támogatási kölcs. visszatér

105

105

7.

Pénzforgalom nélküli bevételek

33 471

33 471


- előző évi működési c. pénzmaradvány

33 471

33 471


MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

90 456

94 552


MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK8.

Személyi juttatások

19 813

19 813

9.

Munkaadókat terhelő járulékok

4 360

4 360

10.

Dologi kiadások

22 704

23 454

11.

Támogatásértékű működési kiadás

7 992

7 297

11.1

Helyi önkormányzatoknak

6 819

6 919


- Orvosi ügyelet Zalakaros

325

425


- Közoktatási tám. Zalakaros

0

0


- Fogorvosi ügyelet

25

25


- Közös önkormányzati hivatal támogatása

6 469

6 469

11.2

Többcélú Kistérségi Társulás

0

378

11.3

Gépjárműadó 60%-a

1 173

0

12.

Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadások

1 312

1 562


- TSZ Sportkör Balatonmagyaród

0

250


- Tűzoltó Egyesület Balatonmagyaród

500

500


- Tűzvédelemért Alapítvány

0

0


- Polgári Védelem Nagykanizsa

0

0


- Kisbalaton Polgárőr Egyesület

262

262


- Alapítványok támogatása

50

50


- Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület

20

20


- TÖOSZ Budapest

10

10


- Zala-Volán

120

120


- Zalakomári körzeti megbízottak

50

50


- Vörös kereszt (házi segítség nyújtás támogatás)

300

300

13.

Önkormányzat által folyósított ellátások

3 702

3 902


- Rendszeres szociális segély

923

923


- Foglalkoztatás helyettesítő támogatás

1 094

1 094


- Időskorúak járadéka

27

27


- Normatív lakásfenntartás

420

420


- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

174

174


- Pénzbeli átmeneti segély

214

214


- Pénzbeli temetési segély

150

150


- Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ellátása

500

500


- Közgyógy ellátás

100

100


- Önkormányzat saját hatáskörben természetben

100

300

14.

Kamatfizetés működési

0

0

15.

Pénzforgalom nélküli kiadások

30 573

34 164


- Általános tartalék

30 573

34 164


MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

90 456

94 5523. melléklet

Balatonmagyaród Község Önkormányzat költségvetésének felhalmozási bevételeinek és kiadásainak részletezéseadatok ezer Ft-ban

Sor sz.

MEGNEVEZÉS

2013. évi előir.

2013. I. félévi mód


FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK1.

Felhalmozási bevételek

59 873

67 873


Önkormányzati vagyon üzemeltetés

245

245


Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés

0

0


Előző évi felh. C. pénzmaradvány

2 176

2 176


Céltartalék

32 301

32 301


Felhalmozási célú kamatbevétel

2 299

2 299


Ingatlan értékesítés

0

8 000


Támogatás értékű felhalmozási bevétel

22 852

22 852

2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól

3 059

3 059


FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

62 932

70 932


FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK3.

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)

1 220

3 839


- búszváró kiépítéshez terület vásárlás

100

100


- díszvilágítás égősor csere

300

300


- kistraktorhoz pótkocsi

520

520


- kistérségi pályázati hozzájárulás

0

118


- napelemes pályázat (kultúrház) önrész

0

844


- napelemes pályázat (hivatal) önrész

0

1 657


- irodabútor csere

300

300

4.

Felújítási kiadások (áfa-val együtt)

29 022

48 022


 - Kultúrház felújítás

0

19 000


- Településcentrum fejlesztés

29 022

29 022

5.

Pénzforgalom nélküli kiadások

32 690

19 071


- Felhalmozási tartalék

389

5 770


- Céltartalék (közműfejlesztésre)

32 301

13 301


FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

62 932

70 932


4. melléklet


Balatonmagyaród Község Önkormányzata működési, felhalmozási célú kiadásai kiemelt előirányzatonként


Cím neve, száma

Balatonmagyaród Község Önkormányzata

1.

Alcím neve, számaadatok ezer Ft-ban

Előir. Csoport száma

Kiem. Előir. Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2013. évi előir.

2013. I. félévi módKIADÁSOK1.


Működési kiadások

59 883

60 388


1.1

Személyi jellegű juttatások

19 813

19 813


1.2

Munkáltatót terhelő járulékok

4 360

4 360


1.3

Dologi kiadások

22 704

23 454


1.4

Támogatásértékű működési kiadás

7 992

7 297


1.5

Államháztartáson kívüli pénzeszköz át.

1 312

1 562


1.6

Önkormányzat által folyósított ellátás

3 702

3 902


1.7

Kamatfizetés működési

0

0

2.


Felhalmozási célú kiadások

30 242

51 861


2.1

Felhalmozási kiadások

1 220

3 839


2.2

Felújítási kiadások

29 022

48 022

3.


Tartalék

63 263

53 235


3.1

Általános tartalék

30 573

34 164


3.2

Felhalmozási tartalék

389

5 770


3.3.

Céltartalék

32 301

13 301KIADÁSOK ÖSSZESEN

153 388

165 484Engedélyezett költségvetési létszám

8

8- Közalkalmazott

2

2ebből kötelező feladatot ellátó

2

2- Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó

6

6ebből kötelező feladatot ellátó

1

1ebből önként vállalt feladatot ellátó

5

5Közfoglalkoztatottak éves létszám-előir.

7

7 - Hosszútávú

7

7ebből kötelező feladatot ellátó

7

7 - Rövidtávú

0

0
5. melléklet


Balatonmagyaród Község Önkormányzatának működési kiadásainak feladatonkénti bontásaadatok ezer Ft-ban

Szakfeladat megnevezése

2013. évi előirányzat

2013. I. félévi módósítás

Szem. jutt.

Munkál terh jár

Dologi kiadás

Összesen

Szem. jutt.

Munkál terh jár

Dologi kiadás

Összesen

360000 Víztermelés, kezelés13

1313

13

381103 Települési hulladék begyűjt., száll.5 142

5 1425 142

5 142

522001 Közutak, hidak, alagutak üz.286

286286

286

562917 Munkahelyi étkezés

539

140

820

1 499

539

140

820

1 499

680001 Lakásingatlan bérbead., üzemelt.105

105205

205

680002 Nem lakóingatlan bérbeadás üz.1 110

1 1101 110

1 110

813000 Zöldterület-kezelés692

692692

692

841112 Önkorm. és T.K.T. igazg. tev.

2 713

733

0

3 446

2 713

733

0

3 446

841402 Közvilágítás1 524

1 5241 524

1 524

841403 Város- és Községgazdálkodás m.n.s. szolg.

1 527

397

3 577

5 501

1 527

397

4 227

6 151

889921 Szociális étkeztetés

2 156

561

3 735

6 452

2 156

561

3 735

6 452

889928 Falugondnoki szolgáltatás

1 743

455

1 870

4 068

1 743

455

1 870

4 068

910422 Védett természeti területek

3 550

928

841

5 319

3 550

928

841

5 319

910502 Közművelődési intézmények műk.

932

248

2 100

3 280

932

248

2 100

3 280

931102 Sportlétesítmények működt.6

66

6

960302 Köztemető fenntartás, működtetés76

7676

76

890443 Egyéb közfoglalkoztatása

6 653

898

807

8 358

6 653

898

807

8 358

Összesen

19 813

4 360

22 704

46 877

19 813

4 360

23 454

47 627

6. melléklet


A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2013-2014-2015. évi alakulását külön bemutató mérleg


Megnevezés

Sor-szám

2013. évre

2014. évre

2015. évre

1

2

3

4

5

I. Működési bevételek és kiadások

Közhatalmi bevételek

01

30

30

30

Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi és immateriális javak áfá-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

02

13 565

13 750

14 000

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

03

21 502

21 750

22 000

Önkormányzatok költségvetési támogatása

04

12 905

12 300

12 500

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

05
Támogatásértékű működési bevétel

06

8 878

8 900

9 000

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

07
Rövid lejáratú hitel

08
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

09
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

10

33 471

30 392

30 000

Működési célú bevételek összesen (01+…+10)

11

90 351

87 092

87 500

Személyi juttatások

12

19 813

20 000

21 000

Munkaadókat terhelő járulékok

13

4 360

5 400

5 670

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatbefizetés)

14

22 704

23 000

23 500

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

15

1 312

1 500

1 700

Támogatás értékű működési kiadás

16

7 992

8 000

8 200

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

17
Ellátottak pénzbeli juttatása

18

3 702

3 800

4 000

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

19
Rövid lejáratú hitel visszafizetése

20
Rövid lejáratú hitel kamata

21
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

22
Tartalékok

23

30 573

30 000

29 000

Működési célú kiadások összesen (12+…+23)

24

90 456

91 700

93 070 - 2 -

6. melléklet


A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2013-2014-2015. évi alakulását külön bemutató mérleg


Megnevezés

Sor-szám

2013. évre

2014. évre

2015. évre

1

2

3

4

5

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

25

2 544

2 500

2 400

Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei

26
Fejlesztési célú támogatások

27
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

28

3 059

2 000

1 000

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

29

22 852

0

0

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

30
Beruházási és felújítási áfa visszatérülése

31
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja

32
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

33
Hosszú lejáratú hitel

34
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

35
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

36

34 477

38 000

41 000

Felhalmozási célú bevételek összesen (25+…+36)

37

62 932

42 500

44 400

Beruházási kiadások (áfa-val együtt)

38

1 220

1 000

1 000

Felújítási kiadások (áfa-val együtt)

39

29 022

2 000

2 500

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés

40
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

41
Támogatás értékű felhalmozási kiadás

42
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

43
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

44
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

45
Hosszú lejáratú hitel kamata

46
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

47
Tartalékok

48

32 690

34 892

35 330

Felhalmozási célú kiadások összesen (38+…+48)

49

62 932

37 892

38 830

Támogatási kölcsönök visszatérülése

50

105

0

0

Önkormányzat bevételei összesen (11+37)

51

153 388

129 592

131 900

Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)

52

153 388

129 592

131 900


7. mellékletBalatonmagyaród Község Önkormányzatának 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervMegnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt

Szeptemb

Október

November

December

Összesen

Bevételek


Közhatalmi bevételek

0

0

5

0

5

5

5

5

5

0

0

0

30

Intézményi bevételek

630

630

700

1 000

1 300

1 700

2 000

2 000

1 600

745

630

630

13 565

Sajátos bevételek

50

100

8 380

100

4 000

100

100

100

7 380

100

100

992

21 502

Önkorm. költsv. tám.

280

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150

1 125

12 905

Támogatás értékű műk.

640

640

640

910

910

700

640

1 045

910

640

640

563

8 878

Pénzmaradvány műk

2 800

2 800

2 800

2 800

2 800

2 800

2 800

2 800

2 800

2 800

2 800

2 671

33 471

Támogatás felhalmozási

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 852

0

0

22 852

Sajátos felhalmozási bevét.

20

20

595

20

20

595

20

20

595

20

20

599

2 544

Pénzforgalom felhalmozási

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

254

3 059

Pénzmaradvány felh

2 800

2 800

2 800

2 800

2 800

2 800

2 800

2 800

2 800

2 800

2 800

3 677

34 477

Tám. kölcsön visszatér

8

8

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

105

Bevételek összesen:

7 483

8 403

17 333

9 044

13 249

10 114

9 779

10 184

17 504

31 371

8 404

10 520

153 388Kiadások


Személyi jellegű

1 650

1 650

1 650

1 650

1 650

1 650

1 650

1 650

1 650

1 650

1 650

1 663

19 813

Munkaadót terhelő járulék

360

365

360

365

360

365

360

365

360

365

360

375

4 360

Dologi kiadások

1 890

1 890

1 890

1 900

1 890

1 890

1 890

1 900

1 890

1 890

1 890

1 894

22 704

Támogatás értékű műk.

570

570

1 150

570

570

570

570

570

1 150

570

570

562

7 992

Pénzeszk. átad. tám.

45

15

460

15

15

85

15

395

130

15

15

107

1 312

Önkorm. által. foly. tám.

310

310

310

300

300

310

310

300

300

310

310

332

3 702

Általános tartalék

2 530

2 530

2 530

2 530

2 530

2 530

2 530

2 530

2 530

2 530

2 711

2 562

30 573

Beruházás

0

0

0

300

100

520

0

0

0

0

0

300

1 220

Felújítás

0

0

0

0

0

5 000

10 000

10 000

4 022

0

0

0

29 022

Felhalmozási tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

389

0

0

0

389

Céltartalék

2 690

2 690

2 690

2 690

2 690

2 690

2 690

2 690

2 690

2 690

2 690

2 711

32 301

Kiadások összesen:

10 045

10 020

11 040

10 320

10 105

15 610

20 015

20 400

15 111

10 020

10 196

10 506

153 388


8. melléklet

Bérleti díjak 2013.01.01.-től

A sírhelyek feletti rendelkezési jog, valamint az újraváltásáért fizetendő díjak mértéke

Megnevezés

Bruttó

 +5,7% infl

Kerekítve

Egyes sírhely

4 440 Ft

4 695 Ft

4 700 Ft

Kettes sírhely

8 880 Ft

9 390 Ft

9 400 Ft

Gyermek sírhely

1 910 Ft

2 020 Ft

2 000 Ft

Sírbolt

71 060 Ft

75 110 Ft

75 100 Ft

Urnasírhely

2 535 Ft

2 680 Ft

2 700 Ft

Urnasírbolt

8 880 Ft

9 390 Ft

9 400 Ft

A temetőben tevékenységekért fizetendő díjak mértéke

Megnevezés

Bruttó

 +5,7% infl

Kerekítve

Temető fenntartási hozzájár díj

3 170 Ft/alkalom

3 350 Ft/alkalom

3 350 Ft/alkalom

Ravatalozó bérleti díj

2 535 Ft/alkalom

2 680 Ft/alkalom

2 700 Ft/alkalom

Hulladék elhelyezési díj

4 440 Ft/alkalom

4 695 Ft/alkalom

4 700 Ft/alkalom

Hűtő bérleti díj

640 Ft/nap

675 Ft/nap

675 Ft/nap

Parkolási díjak

Megnevezés

Bruttó

 +5,7% infl

Kerekítve

Személygépkocsi óradíja

350 Ft

370 Ft

370 Ft

Személygépkocsi napidíja

925 Ft

980 Ft

1 000 Ft

Autóbusz óradíja

1 735 Ft

1 830 Ft

1 800 Ft

Autóbusz napidíja

3 460 Ft

3 660 Ft

3 600 Ft

Iskolabusz óradíja 50% kedv

865 Ft

915 Ft

900 Ft

Iskolabusz napidíja 50% kedv

1 735 Ft

1 830 Ft

1 800 Ft

Motorkerékpár

235 Ft

250 Ft

250 Ft

Őstermelők piaci helyfoglalása

3 490 Ft

3 690 Ft

3 700 Ft

Éves parkolás (horgászok)

5 770 Ft

6 100 Ft

6 100 Ft

Kultúrház terembérleti díjak

Megnevezés

Bruttó

 +5,7% infl

Kerekítve

Minden helyiség:
 - kulturális célra fűtéssel

15 590 Ft

16 480 Ft

16 500 Ft

 - nem kulturális célra fűtéssel

19 185 Ft

20 280 Ft

20 300 Ft

 - nem kulturális célra fűtés nélkül

13 190 Ft

13 940 Ft

13 900 Ft

Előtér nem kulturális célra

3 120 Ft

3 300 Ft

3 300 Ft

Kisterem:
 - nem kulturális célra fűtéssel

6 595 Ft

6 970 Ft

7 000 Ft

 - nem kulturális célra fűtés nélkül

4 195 Ft

4 435 Ft

4 400 Ft

Nagyterem:
 - nem kulturális célra fűtéssel

16 785 Ft

17 740 Ft

17 700 Ft

 - nem kulturális célra fűtés nélkül

10 790 Ft

11 405 Ft

11 400 Ft

Egyéb bérleti díjak

Megnevezés

Bruttó

 +5,7% infl

Kerekítve

Fodrászüzlet bérleti díja

8 990 Ft

9 500 Ft

9 500 Ft

Egyéb földterület bérbeadása

16 785 Ft

17 740 Ft

17 700 Ft

Szolgálati lakás bérleti díja

4 795 Ft

5 070 Ft

5 100 Ft

Hirdetés 20 szóig

1 015 Ft

1 070 Ft

1 100 Ft

Hirdetés 20 szó felett szavanként

65 Ft

70 Ft

70 Ft

Fénymásolás

20 Ft

20 Ft

20 Ft

Terület bérbeadás (Műv. Ház előtt)

1 440 Ft

1 520 Ft

1 500 Ft9. melléklet
               Balatonmagyaród Község Önkormányzata által nyújtott közvetett

támogatásokról
I.a helyi iparűzési adóról szóló 15/1999.(XI.26.) Kt. sz. és a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 7/1999. (VII.8.) sz. rendelete alapján
Magánszemélyek kommunális adója:


Dupla telek esetén 1 telek adómentes.                                             20.000,-Ft
2013. évi kedvezmény összesen:                                                     20.000,-Ft
II.Balatonmagyaród Község Önkormányzata térítésmentesen biztosítja az orvosi rendelő használatát a vállalkozó orvos részére.

10. melléklet
Létszámadatok 2013.

Szakfeladat száma

Feladat neve

Köztisztviselő

Közalkalmazott

Munka tv hatálya

Összesen:

Összesen

Teljes

Rész

Teljes

Rész

Teljes

Rész

Teljes

Rész

munkaidős

munkaidős

munkaidős

munkaidős

562917

Munkahelyi étkezés


1

0

1

1

889921

Szociális étkeztetés1
1

0

1

841403

Önkormányzat

1


1

0

1

889928

Falugondnoki szolgáltatás1
1

0

1

910422

Védett természeti területek

1

2

1

2

3

910502

Közművelődési intézmény


1

0

1

1

890441

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás0

0

0

890442

Bérpotló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

7


7

0

7


Összesen:

0

0

2

0

9

4

11

4

1511. mellékletBalatonmagyaród Község Önkormányzat 2012. évi összevont mérlege
Bevételek

Összeg (eFt)


Kiadások

Összeg (eFt)

1.

Közhatalmi bevételek

30

1.

Személyi juttatások

19 813

2.

Intézményi működési

13 565

2.

Munkaadót terh. jár.

4 360

3.

Sajátos működési

21 502

3.

Dologi kiadások

22 704

4.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

12 905

4.

Támogatás értékű kiadás

7 992

5.

Támogatás értékű bev.

8 878

5.

ÁHT kívül pénzeszköz átadás

1 312

6.

Pénzeszköz átvétel ÁHT kívül.

0

6.

Folyósított ellátások

3 702

7.

Tám ért. kölcsön visszatérülés

105

Működési bevétel összesen:

56 985


Működési kiadás összesen:

59 883


Működési hiány

2 898
8.

Önkormányzati vagyon üzemelt.

245

7.

Beruházási kiadás

1 220

9.

Felhalmozási kamat bevétel

2 299

8.

Felújítások

29 022

10.

Felhalm pe átvétel háztart-tól

3 059
11.

Támogatás ért. bev. (pályázat)

22 852

Felhalmozási bevétel össz.

28 455


Felhalmozási kiadás össz.

30 242


Felhalmozási hiány

1 787Előző évi pénzmaradvány

67 948


Hiány év végén

4 685

10.

Működési célra

33 471

9.

Működési hiány

2 898

11.

Felhalmozási célra

2 176

10.

Felhalmozási hiányra

1 787

12.

Céltartalék

32 301

11.

Általános tartalék

30 573
12.

Felhalmozási tartalék

389
13.

Céltartalék (közműfejlesztésre)

32 301


Pénzmaradvány

63 263


Összesen:

63 263

12. melléklet


Európai Uniós forrásból megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai


Megnevezés

Összes költség

Támogatási bevétel

Saját forrás

Kiadás

Településcentrum fejlesztés

29 022

22 852

6 170

29 022

Összesen:

29 022

22 852

6 170

29 02213. melléklet

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

 Kötelező feladatok

ezer Ft-ban

 Kötelező feladatok

ezer Ft-ban

1. Önkormányzati hivatal

6 109

1. Önkormányzati hivatal

6 469

  - Hivatal működési tám

6 109

  - személyi, járulék, dologi kiadás

6 469

2. Település-üzemeltetés

4 228

2. Település-üzemeltetés

2 578

 - zöldterület gazdálkodás

3 119

 - zöldterület gazdálkodás

692

 -  közvilágítás

743

 -  közvilágítás

1 524

 - köztemető fenntartása

109

 - köztemető fenntartása

76

 - közutak fenntartása

257

 - közutak fenntartása

286

Levonás:  beszámítás összege

-3 2843. Egyéb kötelező önk feladatok

3 0004. Társadalom, szoc pol ellátások

8 616

4. Társadalom, szoc pol ellátások

14 222

5. Hozzájár pénzbeli szociális ellátás

582

5.


6. Óvodai ellátás

0

6. Óvodai ellátás

0

  - költségvetési támogatás

0

 - személyi juttatás

0

  - saját bevételek

0

 - munkaadói járulékok

0

  - önkormányzati hozzájárulások

0

 - dologi kiadások

0

7. Iskola

0

7.  Iskola

0

 - étkeztetés

0

   - étkeztetés

0

 - térítési díj

0

   - hozzájárulás

0

8. OEP-től átvett pénzeszköz

0

8. Egészségügyi ellátások

350  - védőnő

0  - fogorvosi ügyelet

25  - háziorvos

0  - háziorvosi ügyelet hozzájárulás

325

9. Helyi adók

19 197

9.


10. Művelődési Ház

760

10. Művelődési Ház

3 280

11. Hulladékszállítás

0

11. Hulladékszállítás

5 142

12. Vagyonhasznosítás

1 183

12. Vagyonhasznosítás

1 215

13. Kistérség

0

13. Kistérség: tagdíj

0

14. Közbiztonság

0

14. Közbiztonság

50

 - mezőőri szolgálat

0

 - mezőőri szolgálat

0

 - közterület felügyelet

0

 - közterület felügyelet

0

 - Körzeti megbízottak

0

 - körzeti megbízottak támogatása

50

15. Sport

0

15. Sportegyesület támogatása

6

16. Közfoglalkoztatás

8 878

16. Közfoglalkoztatás

8 878

Összesen

49 269

Összesen

42 190

Likvid hitel

0Bevételek összesen

49 269

Kiadások összesen

42 190


- 2 -

13. melléklet

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Önként vállalt feladatok

ezer Ft-ban

Önként vállalt feladatok

ezer Ft-ban

1. Felhalmozási

5 603

1. Beruházás

1 220

2. Állategészségügyi ellátás


2. Állategészségügyi ellátás

274

3. Önkormányzati jogalkotás


3. Önkormányzati jogalkotás

3 446

4. Felújítás

22 852

4. Felújítás

29 022

5. Pénzmaradvány

67 948

5.


6.Védett természeti területek

6 147

6. Védett természeti területek

5 319

7.


7. Pénzeszközátadás

1 312

8. Önkormányzati igazgatás

1 569

8. Önkormányzati igazgatás

5 2279. Tartalék

63 26310. Kölcsönnyújtás

011. ÁHT kívüli támogatások

61612. Munkahelyi étkezés

1 499

Összesen

104 119

Összesen

111 198