Balatonmagyaród Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(VIII.01.) számú rendelete

az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról

Hatályos: 2014. 01. 01 - 2015. 02. 28

Balatonmagyaród Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2004.(VIII.01.) számú rendelete

az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról


(Egységes szerkezetben a 2/2005.(II.4.), 12/2005.(X.21.), 6/2006.(IV.26., 15/2013.(XII.12.) önkormányzati rendeletekkel)


Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt) foglalt felhatalmazás alapján, figyelembe véve a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 147/1997.(IX.10.) kormányrendeletben (a továbbiakban Gyer.) foglaltakat, az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, a gyermekvédelem helyi rendszeréről az alábbi rendelet alkotja.


A rendelet hatálya


 1. §.


A rendelet hatálya kiterjed a Balatonmagyaród községben élő magyar állampolgárokra, továbbá a Gyvt. 4. §. (1)-(3) bekezdéseiben meghatározottak szerinti személyekre.


Eljárási rendelkezések


 1. §.[1]PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK


Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

 1. §.[2]


Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás


 1. §.[3]Természetben nyújtott ellátások

 1. §.[4]SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK


Gyermekjóléti szolgálat

 1. §.


(1) [5]Balatonmagyaród Község Önkormányzata a gyermekjóléti és családsegítő

      szolgáltatási feladatokat ellátását – megállapodás alapján- 2004. 01.01.

      napjától Zalakaros Város Önkormányzata útján biztosítja.

(2) A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás igénybe vétele térítésmentes.


Gyermekek napközbeni ellátása

 1. §.


A képviselő-testület a gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat által fenntartott a Napköziotthonos Óvodában és az intézményfenntartó társulás keretében működtetett Körzeti Általános és Zeneiskola Zalakomár balatonmagyaródi tagintézményében biztosítja.


Gyermekek átmeneti gondozása

 1. §.


A képviselő-testület a gyermekek átmeneti gondozását helyettes szülő útján biztosítja.

TÉRÍTÉSI DÍJ

 1. §.


 1. A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért térítési díjat kell fizetni.
 2. A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben az alapellátások körébe tartozó szolgáltatások közül csak étkeztetésért kell díjat fizetni.
 3. Az intézményi térítési díjat a képviselő-testület külön rendeletben határozza meg.
 4. A napközi otthonos óvodában és az általános iskolai étkeztetésnél a normatív kedvezményeket a Gyvt. 148. §.-a határozza meg.


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. §.


 1. E rendelet 2004. augusztus 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.
 2. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról szóló 7/2001.(VI.14.) számú rendelet.
 3. [6]E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt európai Megállapodás tárgykörben, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösség 1408/71/EGK rendeletével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.”


Gönczné Majoros Ildikó sk.                                                Németh Zoltán sk.           körjegyző                                                                            polgármester
[1] Hatályon kívül helyezte a 15/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2014.01.01-től

[2] Hatályon kívül helyezte a 6/2006.(IV.26.) számú rendelet, hatálytalan 2006. április 26. napjától

[3] Hatályon kívül helyezte a 15/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2014.01.01-től

[4] Hatályon kívül helyezte a 15/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2014.01.01-től

[5] Módosította a 2/2005.(II.4.) számú rendelet, hatályos 2005. február 4. napjától

[6] Megállapította a 12/2005.(X.21.) számú rendelet, hatályos 2005. október 21. napjától