Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020 (VII.6.) önkormányzati rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 07 - 2020. 07. 07

Balatonmagyaród Község Önkormányzata

Képviselő-testületének


6/2020. (VII.6.) önkormányzati rendelete


a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításárólBalatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §‑ának (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §‑ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §‑ában, 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (2) bekezdésében és a 134/E. §-ában valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 18. § (2) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


  1. §

A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. § (2) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:


11. §„(2) A beiskolázási támogatás benyújtásának feltétele, hogy a tanuló Balatonmagyaródon legalább egy éve állandó lakcímmel rendelkezzen és életvitelszerűen a településen éljen, és a tanuló családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át.”

  1. §


A Rendelet 12. § (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:


12. § ”(1) Települési támogatás nyújtható gyermek születésekor, ha a szülők valamint a gyermekét egyedül nevelő szülő a kérelem benyújtásakor és az azt megelőző egy évben a településen állandó lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen a településen él. Az újszülött családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át.”

  1. §


A Rendelet 17. §-át az alábbiak szerint módosítja:


Házi segítségnyújtás


17. §


(1) A házi segítségnyújtás feltételeire vonatkozóan az Szt. 63. §-ban foglaltak az irányadók.


(2) A házi segítségnyújtást a Zalakaros Kistárség Többcélú Társulás fenntartásában működő Szociális Alapellátó Szolgálattal kötött megállapodás útján biztosítja.


(3) A házi segítségnyújtás iránti kérelmeket a Szociális Alapellátó Szolgálat házigondozójánál lehet benyújtani.”


Záró rendelkezések

  1.  §


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.                                     Erdős János                                       Papné Szabó Mónika

polgármester                                                 jegyzőA rendelet kihirdetve:


Balatonmagyaród, 2020. július 6.Papné Szabó Mónika

        jegyző


Mellékletek