Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 03. 07 - 2015. 04. 30

(Egységes szerkezetben a 3/2014.(III.06.) önkormányzati rendelettel)
Az Önkormányzat Képviselő - testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ 2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra, az intézményvezetők, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Balatonmagyaród Község Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:Általános rendelkezések


1.§


Ezen rendelet állapítja meg Balatonmagyaród Község Önkormányzata – és költségvetési szervei – 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait, létszámkeretét, az önkormányzat tartalékát, Európa Uniós pénzalapok támogatásával megvalósuló projekteket, továbbá a költségvetési gazdálkodás vitelére vonatkozó egyes szabályait.A költségvetés bevételei és kiadásai


2. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2014. évi költségvetésének kiadásait a 2b. melléklet részletezi, a 2014. évi költségvetés bevételeit a 2a. melléklet részletezi, azt


61 119 eFt költségvetési kiadással

71 341 eFt költségvetési bevétellel

10 222 eFt költségvetési többlettel


állapítja meg.


(2) A működési hiány fedezetét a Képviselő – testület 4 434 eFt finanszírozási bevétellel (melyet belső finanszírozás) állapítja meg.

(3) A finanszírozási bevétellel együtt az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 108 838 eFt. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetésében 4 434 eFt működési hiány, és 14 656 eFt felhalmozási többlet keletkezett, melynek fedezetére került betervezésre az előző évi maradvány felhasználása.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.I. A költségvetési bevételek

3. §

(1)[1] Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3a, 4a melléklet tartalmazza.


Kiemelt bevételi előirányzatok:

a) Működési bevételek

1.Működési célú támogatások                 10 697 eFt

2.Közhatalmi bevételek                           19 104 eFt

3.Működési bevételek                              13 059 eFt

4.Működési célra átvett pénzeszközök     8 930 e Ft


b)Felhalmozási bevételek

1.Felhalmozási támogatások                                0 eFt  

2.Felhalmozási bevételek                                 640 eFt

3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  19 476 eFt  


Költségvetési bevételek összesen:       71 341 eFtII. A költségvetési kiadások

4. §

 (1)[2] Az önkormányzat működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá (3b, 4b melléklet):


Kiemelt kiadási előirányzatok:


a) Működési kiadások

1.Személyi juttatások                              20 819 eFt

2.Munkaadókat terhelő járulékok            4 782 eFt

3.Dologi kiadások                                   23 319 eFt

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai,                3 738 eFt

5.Egyéb működési célú kiadások              3 001 eFt                        

                              


b) Felhalmozási kiadások

1.Beruházások                                          2 860 eFt

2. Felújítások                                            3 000 eFt

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások              0 eFt


Költségvetési kiadások összesen         61 119 eFt


(2) A képviselő-testület Balatonmagyaród Község Önkormányzatának illetve költségvetési szerveinek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását és a statisztikai átlagos állományi létszámot költségvetési szervenként, feladatonként a 3a, 3b, 11. mellékletek szerint hagyja jóvá.

5. §


Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését az 4b. melléklet, felújítási kiadások részletezése a 4b. melléklet tartalmazza.6. §

Az önkormányzat költségvetésében szereplő Európai Uniós projektjeinek kimutatását a 12. melléklet szerint állapítja meg.III. Költségvetési kiadások és bevételek

7. §


(1) Az Önkormányzat költségvetésének kötelező, önként vállalt valamint állami feladatonkénti megoszlását a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

 (2) Az önkormányzat tartalékát 47 719 eFt-ban hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 37 497 e Ft pénzmaradvánnyal rendelkezik.


(4) Az önkormányzat tényleges költségvetési többlete összesen 10 222 eFt.


8. §


A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet adja meg.IV. A költségvetési létszámkeret

9. §

 (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:


- 15 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és

(Önkormányzat 15 fő, ebből közfoglalkoztatottak létszáma 7 fő)


(2) Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek - ténylegesen felhasznált - létszámkeretét a Képviselő-testület a rendelet mellékletei szerint hagyja jóvá.

10. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:


(1) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs.


(2) A működési célra és a felhalmozási célra átvett pénzeszközöket a 3a és a 4a.  melléklet szerint.


(3) Az önkormányzat működési célú pénzeszközátadásait a 3b. melléklet szerint.

   

(4) Az önkormányzat által adott pénzbeli juttatások az ellátottak számára a 3b.  melléklet szerint.

(5) Az önkormányzat 2014. évre 9 190 eFt céltartalékot képzett.


(6) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban (2013. január 1-től a tárgyévi költségvetés elfogadásáig a polgármester az Áht. 25.§. (1) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások a Áht. 25.§ (4) bekezdés szerint ezen költségvetési rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azt tartalmazzák.


(7) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 7. melléklet tartalmazza.


Rendkívüli kiadások finanszírozása és a rendkívüli bevételekre vonatkozó jogszabályok


11. §


(1) Az önállóan működő, és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatot nyújthatnak be. Pályázat csak olyan feladatra nyújtható be, amelyet a szervezet alapító okirata tartalmaz. A pályázat beadásának további feltétele, hogy a szükséges önrész rendelkezésre álljon. Az önrészt az intézmény saját költségvetésén belüli átcsoportosítással vagy az Önkormányzat Képviselő-testülete biztosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben vizsgálni kell a megvalósítandó cél jövőbeni kiadási vonzatát.

A hozzájárulás olyan cél megvalósításához adható meg, amely a következő években önkormányzati finanszírozási többletigényt nem igényel.


(3) A közvetlen pénzbeli támogatás, felajánlás elfogadásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert.


(4) Az önállóan működő intézmények vezetői, a költségvetési év során keletkező többletbevételeikről a Képviselő - testületet tájékoztatni kötelesek. A többletbevétel felhasználását a Képviselő - testület adott feladat ellátására engedélyezheti.


12. §


 (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.


(2) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. Az (1) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.


(3) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult.


A költségvetés végrehajtásának szabályai


13. §


(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


(2) A költségvetéssel összefüggő intézkedéseket a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában és a jelen rendeletben átruházott hatáskör alapján a polgármester jogosult megtenni.


  1. A bér és társadalombiztosítási járulék valamennyi önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmény esetében kötött, a dologi megtakarítások terhére nem növelhető.


  1. A Képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „működési jellegű feladatok” között indokolt átcsoportosítást végezzen az alábbi korlátozásokkal:


a) a bér és bérjellegű előirányzat összességében nem emelhető

b) a többletbevételek terhére csak a képviselő - testület engedélyével lehet kötelezettséget vállalni


  1. A (4) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.


  1. A Képviselő - testület a tartalék keret terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át. A tartalék keret terhére történő kifizetést a képviselő-testület felhatalmazása (döntés) nélkül nem lehet teljesíteni.


  1. Az önkormányzat minden felhalmozási és tőkebevétele lehetőség szerint felhalmozási célra fordítandó.


  1. Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


  1. A Képviselő - testület az operatív napi gazdálkodás és a célszerű intézkedések meghozatala érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat célhoz nem kötött forrásait – az állami hozzájárulás kivételével – az átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként lekösse, illetve egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről intézkedjen.


  1. Az intézményvezető a reá bízott feladatokat a költségvetésben meghatározott pénzösszeg keretein belül kötelesek elvégezni, különös tekintettel a szigorú gazdálkodás követelményeire.

14. §


(1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben keletkezett átmenti hiány finanszírozása működési, likvid hitelfelvétellel történik.


  1. Az önkormányzat a folyószámla - hitelkeret összegét 0 e Ft-ban határozza meg. A polgármester jogosult arra, hogy az átmeneti likviditási hiány finanszírozására a számlavezető pénzintézethez nyújtson be folyószámla-hitel kérelmet.


  1. A képviselő – testület a 2014. évben intézményeinél, költségvetési szerveinél a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999.(XI.03.) EüM. rendelet szerinti szemüveg térítés mértékét 30.920.- Ft-ban állapítja meg.


(4) A központi működési támogatások (egyes köznevelési feladatok támogatása, szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása) igényléséhez az intézményvezetők által szolgáltatott adatok 5 %-nál nagyobb mértékű eltéréséért az adatszolgáltató intézmény vezetője felelős.


(5) A jegyző köteles a központi működési támogatások, az évközi többletigény, vagy lemondás, valamint a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolók kitöltött adatlapjait a Magyar Államkincstárnak történő leadásuk, vagy megküldésük előtt az érintett intézmények vezetőivel egyeztetni, amit aláírásukkal igazolni kell.


(6) Az önállóan működő intézményeknél tervezett bevételek esetleges elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.


(7) Az önállóan működő intézmények a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettségeket nem vállalhatnak.


(8) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő testület határozattal dönt, a kötelezettségvállalást a költségvetési rendeletben át kell vezetni.


(9) A képviselő - testület tagjai és a bizottságok munkájában résztvevő külsős tagok részére külön rendeletben meghatározott tiszteletdíjra a költségvetésben előirányzatot biztosít.


15. §


(1) Balatonmagyaród Község Önkormányzata a 2014. évben bevételeit és kiadásait a Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Zalakomári Fiókjánál vezetett számlákon bonyolítja.


(2) Az Önkormányzat és intézményei házipénztárának készpénz-ellátását a Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Zalakomári fiókpénztárából való készpénzfelvétellel biztosítja.


(3) A költségvetési számlával rendelkező Közös Hivatal és az önállón működő költségvetési szervek finanszírozási támogatást havonta az előzetesen elkészített finanszírozási ütemterv szerint a tárgyhónap 5. napjáig kell átutalni.16. §


 (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.


(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.


17. §


(1) Az önálló működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.


(3) A költségvetési szervek felhalmozási célú többletbevételeiket csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően használhatják fel.


(4) Az önálló működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények vezetői jogosultak saját hatáskörben a rendelkezésükre bocsátott előirányzatok között kiemelt főcsoportokon belül átcsoportosítást végrehajtani a központi rendelkezések figyelembe vétele mellett, kivéve a víz-, villany- és gázenergiára tervezett előirányzatát.


(5) Az intézmény költségvetésének takarékos gazdálkodási szemléletű végrehajtásáért – az alapellátás sérelme nélkül – a létszám-előirányzat betartásával az intézmény vezetője a felelős.


(6) Az önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmény a működési forráshiány miatt költségvetéséből havonta az intézményre arányosan jutó, csökkentett összegű előirányzat felhasználására jogosult.


(7) Az „Üvegzseb” törvény által előírt, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítése, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat a helyi kábeltévén és a község honlapján a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül teszi közzé.

18.§.


(1) A polgármester 1.000.000 Ft összegig vállalhat kötelezettséget – csak a költségvetésben elfogadott előirányzatok terhére - az önkormányzat nevében, melyről a soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.


A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


19. §.


(1)  A költségvetés végrehajtása belső ellenőrzési feladatellátás keretében kerül ellenőrzésre előzetes felkérés alapján. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.


(2)  A költségvetési szervek vezetői kötelesek gondoskodni saját belső ellenőrzésük megszervezéséről.


Vegyes rendelkezések

20. §


(1) A Képviselő-testület a Balatonmagyaródi székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek (civil szervezetek, alapítványok stb.) részére az 3b. mellékletben meghatározott kiadási előirányzatból, konkrét feladathoz nyújt pénzbeli támogatást.  A támogatás teljesítése úgy történik, hogy az I. félévben a támogatás legfeljebb 50%-a használható fel. A második részlet folyósítása az önkormányzat működési bevételeinek teljesítése függvényében és szerződés szerint történik.

(2) Támogatás csak annak a szervezetnek adható illetve folyósítható, amely az előző évi támogatással hiánytalanul elszámolt.


21.§.


(1) Felhatalmazást ad a Képviselő-testület a polgármesternek, hogy 2014. évben a költségvetés elfogadásáig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és működési kiadásait fedezhesse. A kiadásokat a 2013. évi eredeti szinten teljesítheti, új kötelezettségeket nem vállalhat.


(2) Balatonmagyaród Község önkormányzatának gazdálkodására, a költségvetés végrehajtására, a beszámolás rendjére – jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - a 2013. évi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az ezekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletben előírtak az irányadók.

Záró és vegyes rendelkezések


22. §


 (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.


(2) Jelen rendelet az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról szóló rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti.
            Kalász Mátyás                                                           Papné Szabó Mónika

             polgármester                                                                                     jegyző            


A rendelet kihirdetésre került Balatonmagyaródon, 2014. február 13. napján.                        Papné Szabó Mónika

                                  jegyző


[1]

Módosította a 2/2014.(III.06.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. március 7-től

[2]

Módosította a 2/2014.(III.06.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. március 7-től

Mellékletek