Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2020. 02. 27 - 2020. 09. 04

BALATONMAGYARÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
1/2020. (II.26.)


Ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI


2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐLBalatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira Balatonmagyaród Község Önkormányzata és Intézményei 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:Általános rendelkezések


1.§


 1. A rendelet célja Balatonmagyaród Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2020. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.


 1. A rendelet hatálya a Képviselő – testületre és annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat intézményire terjed ki.


 1. A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések lapján – költségvetés táblarendszerét e rendelet mellékleteinek szerkezetében és a 1.-12. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. A 2020. évi zárszámadás benyújtása is a Képviselő – testület részére – a teljesítési adatokkal kiegészítve – ezen szerkezetben történik.


A költségvetés bevételei és kiadásai


2. §


(1) A Képviselő-testület testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2020. évi költségvetésének kiadásait és bevételeit a 1. melléklet részletezi, azt


                                    45 483 eFt költségvetési kiadással

                                    46 733 eFt költségvetési bevétellel

                                      1 250 eFt költségvetési többlettel állapítja meg.

  

 (2) A finanszírozási bevétellel együtt az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 69 953 eFt. A Képviselő - testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetésében 2 350 e Ft működési többlet, és 1 100 e Ft felhalmozási hiány keletkezett, melynek fedezetére került betervezésre az előző évi maradvány felhasználása.


(3) Az Önkormányzat Képviselő- testülete kötelezettséget vállal a fejlesztési és likvid hitelek visszafizetésére a tőke és járulék erejéig.


I. A költségvetési bevételek

3. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 1. melléklet tartalmazza.


II. A költségvetési kiadások


4. §


(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetési kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, valamint finanszírozási kiadásait a 2. 3.. melléklet tartalmazza.


(2) A képviselő-testület Balatonmagyaród Község Önkormányzatának illetve költségvetési szerveinek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását és a statisztikai átlagos állományi létszámot költségvetési szervenként, feladatonként a 2., 3., ill. 11. mellékletek szerint hagyja jóvá.


5. §


Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási, felújítási kiadások feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.


6. §


Az önkormányzat költségvetésében szereplő Európai Uniós projektjeinek kimutatását a 10. melléklet szerint állapítja meg.


III. Költségvetési kiadások és bevételek

7. §


(1) Az Önkormányzat költségvetésének kötelező, önként vállalt valamint állami feladatonkénti megoszlását a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 23 220 e Ft pénzmaradvánnyal rendelkezik.

(3) Az önkormányzat tényleges költségvetési többlete összesen 1 250 e Ft.


8. §


A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet adja meg.


IV. A költségvetési létszámkeret


9. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:


- 7 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.


(2) Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek - ténylegesen felhasznált - létszámkeretét a Képviselő-testület a rendelet mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.10. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:


(1) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs. Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait a 6. melléklet tartalmazza.


(2) A működési célra és a felhalmozási célra átvett pénzeszközöket a 2. melléklet szerint.


(3) Az önkormányzat működési célú pénzeszközátadásait a 2. melléklet szerint.

   

(4) Az önkormányzat által adott pénzbeli juttatások az ellátottak számára a 2. melléklet szerint.


(5) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban (2020. január 1-től) a tárgyévi költségvetés elfogadásáig a polgármester az Áht. 25.§. (1) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25.§ (4) bekezdés szerint ezen költségvetési rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azt tartalmazzák.Előre nem tervezett kiadások finanszírozása és előre nem tervezett bevételekre vonatkozó jogszabályok


11. §


(1) Az önkormányzat költségvetési szervei feladataik ellátásához pályázatot nyújthatnak be. Pályázat csak olyan feladatra nyújtható be, amelyet a szervezet alapító okirata tartalmaz. A pályázat beadásának további feltétele, hogy a szükséges önrész rendelkezésre álljon. Az önrészt az intézmény saját költségvetésén belüli átcsoportosítással vagy az Önkormányzat Képviselő-testülete biztosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben vizsgálni kell a megvalósítandó cél jövőbeni kiadási vonzatát.

A hozzájárulás olyan cél megvalósításához adható meg, amely a következő években önkormányzati finanszírozási többletigényt nem igényel.


(3) A közvetlen pénzbeli támogatás, felajánlás elfogadásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a polgármestert.


(4) Az önkormányzati intézmények vezetői, a költségvetési év során keletkező többletbevételeikről a Képviselő - testületet tájékoztatni kötelesek. A többletbevétel felhasználását a Képviselő - testület adott feladat ellátására engedélyezheti.


12. §


(1) A Balatonmagyaródi székhelyű alapítványok, egyesületek és más egyéb társadalmi önszerveződő közösségek, civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag a képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülhetnek önkormányzati támogatásban. A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.


(2) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. Az (1) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.


(3) Támogatás csak annak a szervezetnek adható illetve folyósítható, amely az előző évi támogatással hiánytalanul elszámolt.


A költségvetés végrehajtásának szabályai


13. §


(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


(2) A költségvetéssel összefüggő intézkedéseket a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában és a jelen rendeletben átruházott hatáskör alapján a polgármester jogosult megtenni.


 1. A bér és társadalombiztosítási járulék valamennyi önkormányzati intézmény esetében kötött, a dologi megtakarítások terhére nem növelhető.


 1. A Képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „működési jellegű feladatok” között indokolt átcsoportosítást végezzen az alábbi korlátozásokkal:


a) a bér és bérjellegű előirányzat összességében nem emelhető

b) a többletbevételek terhére csak a képviselő - testület engedélyével lehet kötelezettséget vállalni


 1. A (4) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.


 1. Az önkormányzat minden felhalmozási és tőkebevétele lehetőség szerint felhalmozási célra fordítandó.


 1. Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


 1. A Képviselő - testület az operatív napi gazdálkodás és a célszerű intézkedések meghozatala érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat célhoz nem kötött forrásait – az állami hozzájárulás kivételével – az átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként lekösse, illetve egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről intézkedjen.


 1. Az intézményvezető a reá bízott feladatokat a költségvetésben meghatározott pénzösszeg keretein belül köteles elvégezni, különös tekintettel a szigorú gazdálkodás követelményeire.

14. §


 1. Az önkormányzati gazdálkodás során év közben keletkezett átmeneti hiány finanszírozása működési, likvid hitelfelvétellel történik. A hitelfelvételről a Képviselő-testület minden esetben külön határozatban dönt.


 1. Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
 2. A Képviselő-testület a 2020. évben intézményeinél, költségvetési szerveinél a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI.03.) EüM. rendelet szerinti szemüveg térítés mértékét 40.000.-Ft-ban állapítja meg.


(4) Az önkormányzati intézményeknél tervezett bevételek esetleges elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.


(5)Az önkormányzati intézmények a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettségeket nem vállalhatnak.


(6) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt, a kötelezettségvállalást a költségvetési rendeletben át kell vezetni.


15. §


(1) Balatonmagyaród Község Önkormányzata a 2020. évben bevételeit és kiadásait a Takarékbank Zalakomári Fiókjánál vezetett számlákon bonyolítja.


(2) Az Önkormányzat és intézményei házipénztárának készpénz-ellátását a Takarékbank Zalakomári fiókpénztárából való készpénzfelvétellel biztosítja.


(3) Az önkormányzat költségvetési szervei részére finanszírozási támogatást havonta a tárgyhónap 5. napjáig ill. szükség szerint kell átutalni.

16. §


 (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.


(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.


17. §


(1) Az önkormányzat költségvetési szervei a rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.


(3) A költségvetési szervek felhalmozási célú többletbevételeiket csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően használhatják fel.


(4) Az önkormányzati intézmények vezetői jogosultak saját hatáskörben a rendelkezésükre bocsátott előirányzatok között kiemelt főcsoportokon belül átcsoportosítást végrehajtani a központi rendelkezések figyelembe vétele mellett, kivéve a víz-, villany- és gázenergiára tervezett előirányzatát.


(5) Az intézmény költségvetésének takarékos gazdálkodási szemléletű végrehajtásáért – az alapellátás sérelme nélkül – a létszám-előirányzat betartásával az intézmény vezetője a felelős.


(6) Az önkormányzati intézmény a működési forráshiány miatt költségvetéséből havonta az intézményre arányosan jutó, csökkentett összegű előirányzat felhasználására jogosult.


18. §.


(1) A polgármester 1.000.000 Ft összegig vállalhat kötelezettséget – csak a költségvetésben elfogadott előirányzatok terhére - az önkormányzat nevében, melyről a soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


19. §.


(1)  A költségvetés végrehajtása belső ellenőrzési feladatellátás keretében kerül ellenőrzésre előzetes felkérés alapján. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

(2)  A költségvetési szervek vezetői kötelesek gondoskodni saját belső ellenőrzésük megszervezéséről.Vegyes rendelkezések


20.§.


Felhatalmazást ad a Képviselő-testület a polgármesternek, hogy 2020. évben a költségvetés elfogadásáig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és működési kiadásait fedezhesse. A kiadásokat a 2019. évi eredeti szinten teljesítheti, új kötelezettségeket nem vállalhat.Záró rendelkezések


21. §


 (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.


(2) Jelen rendelet az önkormányzat és szervei 2020. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról szóló rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti.              Erdős János                                                   Papné Szabó Mónika

             polgármester                                                            jegyző    

             

A rendelet kihirdetésre került Balatonmagyaród, 2020. február 26. napján.


                        Papné Szabó Mónika

                                  jegyző

Mellékletek