Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a közterület filmforgatási célú használatáról

Hatályos: 2018. 08. 28

Vid Község képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1)[1] A mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatási céljára történő közterület-használat) a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal megkötött hatósági szerződés alapján történhet.


     (2) A hatósági szerződés jóváhagyásának egyedi feltételeként kell meghatározni mindazon előírásokat, amelyeket a kérelmezett közterület-használattal kapcsolatban a közútkezelő a véleményében, a forgalomtechnikai kezelő-üzemeltető az általa jóváhagyott forgalomtechnikai tervben, a zöldfelület kezelője-üzemeltetője a hozzájárulásban, vagy bármely más, a kérelmezett közterület-használat folytán érintett szerv, szervezet nyilatkozatában meghatároz. A közút közterület-használatára vonatkozó közútkezelői vélemény hiányában a hatósági szerződés nem hagyható jóvá.


    (3) A közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás) nem haladhatja meg a teljes közterület 80 %-át. Ezen belül a technikai kiszolgálás és stáb parkolás céljára történő közterület-használat nem haladhatja meg a teljes közterület-használat 40 %-át.

2. § (1) Filmforgatás céljából történő közterület-használat időtartama nem haladhatja meg az egy hetet.


       (2) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá.


(3)[2] A képviselő-testület a település közigazgatási területén nem határoz meg turisztikailag

kiemelt közterületeket.

3. § A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

4. §  (1) Amennyiben a közterületre vonatkozóan már közterület-használat iránt kérelmet nyújtották be a már benyújtott kérelem az elbírálás során elsőbbséget élvez.


      (2) Ha a hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület –használati szerződés van, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.


     (3) Meg kell tagadni a hatósági szerződés jóváhagyását annak a kérelmezőnek, akinek a közterület-használati szerződése a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül jogellenes közterület-használat, vagy díjfizetési hátralék miatt szűnt meg, vagy jóváhagyott hatósági szerződéstől eltérően szabálytalanul használta a közterületet, vagy a megállapított díjat nem fizette meg, vagy annak, aki a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül közterület-használati hozzájárulás nélkül használta a közterületet.

5.§[3]  Az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő közterület használat díja megegyezik a  mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 3.mellékletében  foglalt legmagasabb díjtételek mindenkori mértékével.


6. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.[1]

Módosította a 6/2018. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2018. augusztus 28. napjától

[2]

Kiegészítette a 6/2018. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2018. augusztus 28. napjától

[3]

Módosította a 6/2018. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2018. augusztus 28. napjától