Sajókeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének11/2014.(XI.20.) önkormányzati rendelete

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2020. 09. 21 - 2021. 03. 22

Sajókeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének11/2014.(XI.20.) önkormányzati rendelete

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

2020.09.21.

Sajókeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (l) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya Sajókeresztúr község közigazgatási területén lévő ingatlanok tulajdonosára, kezelőjére, használójára (a továbbiakban együttesen: ingatlanhasználó) és a közszolgáltatás teljesítésére jogosult közszolgáltatóra terjed ki.

(2) A rendelet tárgyi hatálya a települési szilárd hulladékra terjed ki.

2. § Nem terjed ki a rendelet hatálya a hulladékról szóló törvény szerinti veszélyes hulladékra és az azzal összefüggő tevékenységre.

3. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az alábbi települési hulladékok begyűjtésére, elszállítására, kezelésre történő átadására terjed ki:

a) vegyes hulladék,

b) lom hulladék és

c) elkülönítetten gyűjtött hulladék.

4. § (1) Sajókeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (3720 Sajókaza külterület 082/15) (a továbbiakban: közszolgáltató) útján biztosítja.

(2) A közszolgáltató végzi

a) a települési hulladék begyűjtését, elszállítását, kezelésre átadását,

b) a hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetését,

c) a hulladékudvar és a hulladékgyűjtő telephely üzemeltetését.

2. A vegyes hulladék és a lom hulladék gyűjtése, átvétele, elszállítása

5. § (1) Természetes személy ingatlanhasználó a vegyes hulladékot- rendszeresített zárt szabványos gyűjtőedényben, emblémázott gyűjtőzsákban- köteles összegyűjteni és a megadott szállítási napon a közszolgáltatónak elszállításra átadni.

(2) A közszolgáltató hetente egyszer köteles a szolgáltatást elvégezni. Az ingatlanra irányadó járatnapokat a közszolgáltató az ügyfélszolgálatán és weblapján közzéteszi.

(3) Rendszeresített zárt, szabványos gyűjtőedénynek minősül:

a) családi háznál, illetve 4 lakásosnál nem nagyobb társasháznál a 120 literes gyűjtőedény,

b) a szokásos mennyiségen felül, nem rendszeresen keletkező hulladék eseti összegyűjtésére a közszolgáltató emblémájával ellátott műanyag zsák.

6. § Nem természetes személy ingatlanhasználó az alábbi gyűjtőedényeket veheti igénybe:

a) külön megrendelés alapján gyűjtött hulladék esetében a közszolgáltatóval kötött megállapodás szerinti gyűjtőedény.

7. § A rendelet hatályba lépésekor használatban lévő 120 literes gyűjtőedényben hulladékot átadni a gyűjtőedény elhasználódásáig lehet.

8. § (l) A hulladék gyűjtéséhez az ingatlanhasználó olyan űrtartalmú vagy darabszámú gyűjtőedényt köteles igénybe venni, hogy abban vagy azokban a szállítási napok között keletkezett hulladék az előírásoknak megfelelően mindenkor elhelyezhető legyen.

(2) A gyűjtőedényt úgy kell kiválasztani, hogy arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével, de lakásonként vagy nem lakás céljára szolgáló rendeltetési egységenként minimum 120 liter tárolókapacitás rendelkezésre álljon.

9. § A nem szabványos gyűjtőedénybe vagy nem emblémázott gyűjtőzsákba gyűjtött hulladékot a közszolgáltató nem vesz át.

10. § (1) Az ingatlanhasználó által használt gyűjtőedény tisztán tartásáról, javításáról, pótlásáról az ingatlanhasználó gondoskodik. A közszolgáltató felel a gyűjtőedény állagában keletkezett olyan kárért, amelyet szándékos vagy gondatlan magatartásával, vagy szakszerűtlen ürítéssel okozott. A közszolgáltató felelőssége a gyűjtőedény természetes elhasználódásából eredő károkra nem terjed ki.

(2) A bérbe adott gyűjtőedény tisztán tartásáról, rendeltetésszerű használata során szükségessé váló javításáról vagy cseréjéről a közszolgáltató gondoskodik. A közszolgáltató kötelezettsége a gyűjtőedény javítása vagy cseréje, ha szándékos vagy gondatlan magatartása, vagy szakszerűtlen ürítés miatt az szükségessé válik.

11. § (1) A gyűjtőedényben elhelyezett hulladék elszállításra való átadása a megjelölt szállítási napon az ingatlan közelében közterületen történik. A gyűjtőedényt úgy kell kihelyezni, hogy az a közszolgáltató számára hozzáférhető legyen és a közterület forgalmát ne zavarja.

(2) Hulladékszállítási napokon kívül gyűjtőedény közterületen nem tárolható, kivéve, ha a gyűjtőedény elhelyezése csak közterületen lehetséges. Ürítés után a gyűjtőedényt az ingatlanhasználó köteles az ürítés napján az ingatlanára visszahelyezni.

12. § (1) Az elszállítás céljára kihelyezett vagy a közterületen elhelyezett gyűjtőedény környékének tisztán tartásáról a közszolgáltatást igénybe vevő köteles gondoskodni. Ha ezt a kötelezettségét felszólítás ellenére elmulasztja, a tisztántartásról az önkormányzat gondoskodik a kötelezett költségére.

(2) A hulladék elszállítása során a közterületen a közszolgáltató által okozott szennyeződést a közszolgáltató köteles megszüntetni.

13. § (1) Az ingatlanon nem rendszeresen képződő, a gyűjtőedényben el nem helyezhető, nagyobb méretű lom hulladék elszállítására a közszolgáltató évente egy alkalommal, előre bejelentett időpontban lomtalanítást szervez. Lomtalanításkor a közszolgáltató külön díj fizetése nélkül szállítja el a hulladékot.

(2) A lomtalanítás nem terjed ki a veszélyes hulladék elszállítására.

3. A hulladékgyűjtő szigetek használata

14. § (1) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék a gyűjtőszigeteken helyezhető el.

(2) A gyűjtőszigeteken kihelyezett gyűjtőedénybe kizárólag a rendeltetésének megfelelő hulladék helyezhető el. A gyűjtőedény mellé hulladék nem helyezhető.

(3) A gyűjtőszigetek gyűjtőedényeiből a hulladékot csak a közszolgáltató szállíthatja el.

(4) A közszolgáltató a gyűjtőszigetekről a hulladékot a gyűjtőedények telítődésének megfelelő gyakorisággal köteles elszállítani.

4. Hulladékudvar, hulladékgyűjtő telephely használata

15. § (1) Több fajta, nagyobb tömegű előre szelektált hulladék a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékudvarban (3720 Sajókaza külterület 082/15.) helyezhető el.

(2) Az elhelyezhető hulladék típusát, mennyiségét a közszolgáltató határozza meg.

(3) A hulladékudvart díjmentesen —a háztartásokban keletkező hulladékok szokásos mennyiségéig az a természetes személy ingatlanhasználó veheti igénybe, aki személyazonosságát, lakcímét igazolja és akinek a közszolgáltató felé tartozása nincs.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott feltételek hiányában a közszolgáltató a hulladékudvaron leadott hulladékot térítés ellenében veszi át.

(5) A hulladékudvar címét, nyitvatartási idejét, egyéb információkat a közszolgáltató a weblapján és az ügyfélszolgálatán közzéteszi.

16. § (1) A közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő telephelyen (Sajókaza 082/15.hrsz.,) a közszolgáltató által meghatározott hulladékok (pl. lom, gumiabroncs) díj fizetése ellenében helyezhetők el.

(2) A vonatkozó információkat, a hulladékgyűjtő telephely címét, nyitvatartási idejét a közszolgáltató a weblapján és az ügyfélszolgálatán közzéteszi.

5. A közszolgáltatás igénybevétele

17. § (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatást köteles igénybe venni

(2) Nem természetes személy ingatlanhasználó esetében a szolgáltatási szerződés megkötésével jön létre a jogviszony.

(3) A közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó ingatlanhasználó a birtokba lépésének napjától számított 15 napon belül köteles bejelenteni a közszolgáltatónak, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált.

18. § A rendelet szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó, de a közszolgáltató által begyűjthető hulladékok begyűjtésére, elszállítására, kezelésre történő átadására vagy kezelésére az ingatlanhasználó és a közszolgáltató eseti, határozott vagy határozatlan időre szóló szerződést köthet.

6.A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj fizetési rendje

20. § (1) A közszolgáltatás igénybevételi díjának elszámolására a közszolgáltató havi elszámolási időszakot alkalmaz. A közszolgáltatási díjat a közszolgáltató által megküldött számla alapján köteles megfizetni a közszolgáltatást igénybevevő települési lakosság képviseletében Sajókeresztúr Község Önkormányzata.

(2) A közszolgáltató által kiállított számla Sajókeresztúr Önkormányzat nevére kerül kiállításra és megküldése, aki egy összegben a közszolgáltató felé fizetési kötelezettséggel rendelkezik a településen élők háztartási hulladékelszállításának ellentételezéseként.

7. Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet kihirdetést követő 2. napon hatályba lép.

(2) Hatályát veszti a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet.