Sajókeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének11/2014.(XI.20.) önkormányzati rendelete

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2020. 09. 21

Sajókeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2014.(XI.20.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
Sajókeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

                                                                

1. Általános rendelkezések


1.§ (1) A rendelet hatálya Sajókeresztúr község közigazgatási területén lévő ingatlanok tulajdonosára, kezelőjére, használójára (a továbbiakban együttesen: ingatlanhasználó) és a közszolgáltatás teljesítésére jogosult közszolgáltatóra terjed ki.


(2) A rendelet tárgyi hatálya a települési szilárd hulladékra terjed ki.


2. § Nem terjed ki a rendelet hatálya a hulladékról szóló törvény szerinti veszélyes hulladékra és az azzal összefüggő tevékenységre.


3. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az alábbi települési hulladékok begyűjtésére, elszállítására, kezelésre történő átadására terjed ki:


a) vegyes hulladék,

b) lom hulladék és

c) elkülönítetten gyűjtött hulladék.


4. § (1) Sajókeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  (3720 Sajókaza külterület 082/15) (a továbbiakban: közszolgáltató) útján biztosítja.


(2) A közszolgáltató végzi


 a) a települési hulladék begyűjtését, elszállítását, kezelésre átadását,

 b) a hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetését,

 c) a hulladékudvar és a hulladékgyűjtő telephely üzemeltetését.2. A vegyes hulladék és a lom hulladék gyűjtése, átvétele, elszállítása


5. § (1) Természetes személy ingatlanhasználó a vegyes hulladékot- rendszeresített zárt szabványos gyűjtőedényben, emblémázott gyűjtőzsákban- köteles összegyűjteni és a megadott szállítási napon a közszolgáltatónak elszállításra átadni.


(2) A közszolgáltató hetente egyszer köteles a szolgáltatást elvégezni. Az ingatlanra irányadó járatnapokat a közszolgáltató az ügyfélszolgálatán és weblapján közzéteszi.


(3) Rendszeresített zárt, szabványos gyűjtőedénynek minősül:


a) családi háznál, illetve 4 lakásosnál nem nagyobb társasháznál a   120 literes gyűjtőedény,

b) a szokásos mennyiségen felül, nem rendszeresen keletkező hulladék eseti összegyűjtésére a közszolgáltató emblémájával ellátott műanyag zsák.


6. § Nem természetes személy ingatlanhasználó az alábbi gyűjtőedényeket veheti igénybe:a) külön megrendelés alapján gyűjtött hulladék esetében a közszolgáltatóval kötött megállapodás szerinti gyűjtőedény.


7. § A rendelet hatályba lépésekor használatban lévő 120 literes gyűjtőedényben hulladékot átadni a gyűjtőedény elhasználódásáig lehet.


8. § (1) A hulladék gyűjtéséhez az ingatlanhasználó olyan űrtartalmú vagy darabszámú gyűjtőedényt köteles igénybe venni, hogy abban vagy azokban a szállítási napok között keletkezett hulladék az előírásoknak megfelelően mindenkor elhelyezhető legyen.


(2) A gyűjtőedényt úgy kell kiválasztani, hogy arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével, de lakásonként vagy nem lakás céljára szolgáló rendeltetési egységenként minimum 120 liter tárolókapacitás rendelkezésre álljon.9. § A nem szabványos gyűjtőedénybe vagy nem emblémázott gyűjtőzsákba gyűjtött hulladékot a közszolgáltató nem vesz át.


10. § (1) Az ingatlanhasználó által használt gyűjtőedény tisztán tartásáról, javításáról, pótlásáról az ingatlanhasználó gondoskodik. A közszolgáltató felel a gyűjtőedény állagában keletkezett olyan kárért, amelyet szándékos vagy gondatlan magatartásával, vagy szakszerűtlen ürítéssel okozott. A közszolgáltató felelőssége a gyűjtőedény természetes elhasználódásából eredő károkra nem terjed ki.


(2) A bérbe adott gyűjtőedény tisztán tartásáról, rendeltetésszerű használata során szükségessé váló javításáról vagy cseréjéről a közszolgáltató gondoskodik. A közszolgáltató kötelezettsége a gyűjtőedény javítása vagy cseréje, ha szándékos vagy gondatlan magatartása, vagy szakszerűtlen ürítés miatt az szükségessé válik.


11. § (1) A gyűjtőedényben elhelyezett hulladék elszállításra való átadása a megjelölt szállítási napon az ingatlan közelében közterületen történik. A gyűjtőedényt úgy kell kihelyezni, hogy az a közszolgáltató számára hozzáférhető legyen és a közterület forgalmát ne zavarja.


(2) Hulladékszállítási napokon kívül gyűjtőedény közterületen nem tárolható, kivéve, ha a gyűjtőedény elhelyezése csak közterületen lehetséges. Ürítés után a gyűjtőedényt az ingatlanhasználó köteles az ürítés napján az ingatlanára visszahelyezni.


12. § (1) Az elszállítás céljára kihelyezett vagy a közterületen elhelyezett gyűjtőedény környékének tisztán tartásáról a közszolgáltatást igénybe vevő köteles gondoskodni. Ha ezt a kötelezettségét  felszólítás ellenére elmulasztja, a tisztántartásról az önkormányzat gondoskodik a kötelezett költségére.


(2) A hulladék elszállítása során a közterületen a közszolgáltató által okozott szennyeződést a közszolgáltató köteles megszüntetni.


13. § (1) Az ingatlanon nem rendszeresen képződő, a gyűjtőedényben el nem helyezhető, nagyobb méretű lom hulladék elszállítására a közszolgáltató évente egy alkalommal, előre bejelentett időpontban lomtalanítást szervez. Lomtalanításkor a közszolgáltató külön díj fizetése nélkül szállítja el a hulladékot.


(2) A lomtalanítás nem terjed ki a veszélyes hulladék elszállítására.


3. A hulladékgyűjtő szigetek használata


14. § (1) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék a gyűjtőszigeteken helyezhető el.


(2) A gyűjtőszigeteken kihelyezett gyűjtőedénybe kizárólag a rendeltetésének megfelelő hulladék helyezhető el. A gyűjtőedény mellé hulladék nem helyezhető.


(3) A gyűjtőszigetek gyűjtőedényeiből a hulladékot csak a közszolgáltató szállíthatja el.


(4) A közszolgáltató a gyűjtőszigetekről a hulladékot a gyűjtőedények telítődésének megfelelő gyakorisággal köteles elszállítani.


4. Hulladékudvar, hulladékgyűjtő telephely használata


15. § (1) Több fajta, nagyobb tömegű előre szelektált hulladék a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékudvarban (3720 Sajókaza külterület 082/15.) helyezhető el.


(2) Az elhelyezhető hulladék típusát, mennyiségét a közszolgáltató határozza meg.


(3) A hulladékudvart díjmentesen –a háztartásokban keletkező hulladékok szokásos mennyiségéig – az a természetes személy ingatlanhasználó veheti igénybe, aki személyazonosságát, lakcímét igazolja és  akinek a közszolgáltató felé tartozása nincs.


(4) A (3) bekezdésben meghatározott feltételek hiányában a közszolgáltató a hulladékudvaron leadott hulladékot térítés ellenében veszi át.


(5) A hulladékudvar címét, nyitvatartási idejét, egyéb információkat a közszolgáltató a weblapján és az ügyfélszolgálatán közzéteszi.


16. § (1) A közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő telephelyen (Sajókaza 082/15.hrsz.,) a közszolgáltató által meghatározott hulladékok (pl. lom, gumiabroncs) díj fizetése ellenében helyezhetők el.


(2) A vonatkozó információkat, a hulladékgyűjtő telephely címét, nyitvatartási idejét a közszolgáltató a weblapján és az ügyfélszolgálatán közzéteszi.


5. A közszolgáltatás igénybevétele


17. § (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatást köteles igénybe venni

(2) Nem természetes személy ingatlanhasználó esetében a szolgáltatási szerződés megkötésével jön létre a jogviszony.


(3) A közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó ingatlanhasználó a birtokba lépésének napjától számított 15 napon belül köteles bejelenteni a közszolgáltatónak, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált.


18. § A rendelet szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó, de a közszolgáltató által begyűjthető hulladékok begyűjtésére, elszállítására, kezelésre történő átadására vagy kezelésére az ingatlanhasználó és a közszolgáltató eseti, határozott vagy határozatlan időre szóló szerződést köthet.


6.A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj fizetési rendje


20. § (1) A közszolgáltatás igénybevételi díjának elszámolására a közszolgáltató havi elszámolási időszakot alkalmaz. A közszolgáltatási díjat a közszolgáltató által megküldött számla alapján köteles megfizetni a közszolgáltatást igénybevevő települési lakosság képviseletében Sajókeresztúr Község Önkormányzata.


(2)  A közszolgáltató által kiállított számla Sajókeresztúr Önkormányzat nevére kerül kiállításra és megküldése, aki egy összegben a közszolgáltató felé fizetési kötelezettséggel rendelkezik a településen élők háztartási hulladékelszállításának ellentételezéseként.7.Záró rendelkezések21. § (1) Ez a rendelet kihirdetést követő 2. napon hatályba lép.


(2) Hatályát veszti a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet
          K o l l á r  Miklós sk.                                                Zupkóné Zögöly Zsuzsa sk.

                polgármester                                                                       jegyzőMellékletek