Lázi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (I. 15.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetményalapjáról

Hatályos: 2020. 01. 16- 2020. 12. 30

Lázi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A rendelet hatálya az Écsi Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.


2. §

A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2020. évben, 2020. január 1. napjától kezdődően 50.245- Ft.


3. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Jelen rendelet 2020. december 31. napján hatályát veszti.


Lázi, 2020.01.14.
     Kajtár József                                                                               Dr. Bertalanné Józsa Judit

     polgármester                                                                                                jegyző
A rendelet kihirdetve! Lázi, 2020.01.15.Dr. Bertalanné Józsa Judit

                                                                                                                         jegyző