Lázi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.15.) önkormányzati rendelete

Az ÉCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

Hatályos: 2020. 01. 15

Lázi Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk, (1. ) bek, a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 234. §. (3.) (4) bekezdésében meghatározott szabályok szerint a 2020. költségvetési évre az alábbi rendeletet alkotja:

1.§


A rendelet hatálya


A rendelet hatálya kiterjed az Écsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott felsőfokú és érettségi végzettségű köztisztviselőkre.


2.§


(1) A Hivatal felsőfokú és érettségi végzettségű köztisztviselője alapilletménye 20 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.

(2)  Az illetménykiegészítés megállapításának, jogosultságának szabályait az Écsi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzata tartalmazza.


3.§.


(1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a képviselő-testület az Önkormányzat 11/2018.(XII.5.) rendeletét hatályon kívül helyeziLázi, 2020.01.14.. ………………………...
     Kajtár József                                                                               Dr. Bertalanné Józsa Judit

     polgármester                                                                                                jegyző
A rendelet kihirdetve! Lázi, 2020.01.15. ……………………….Dr. Bertalanné Józsa Judit

                                                                                                                         jegyző