Lázi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (I. 15.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2021. évi illetményalapjáról

Hatályos: 2021. 01. 15- 2021. 12. 30

Lázi Község polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat–és hatáskörömben eljárva, figyelemmel a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk, (1.) bek, a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 2020.évi XC.törvény Magyarország 2021.évi kőponti költségvetéséről szóló törvény 61.§. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás az alábbiakat rendeli el.

:

1. §

A rendelet hatálya az Écsi Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

2. §

A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2021. évben, 2021. január 1. napjától kezdődően 50.245,- Ft.

3. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet 2021. december 31. napján hatályát veszti.


Lázi, 2021. január 14.


          Kajtár József                                                                   Dr. Bertalanné Józsa Judit

        polgármester                                                                                         jegyző


A rendelet kihirdetve!

Lázi, 2021. január 15.


                                  Dr. Bertalanné Józsa Judit

                                                                                                                           jegyző