Lázi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (I. 11.) önkormányzati rendelete

Az ÉCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

Hatályos: 2021. 01. 12- 2022. 03. 30

Lázi Község Önkormányzat Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat–és hatáskörömben eljárva, figyelemmel a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk, (1.) bek, a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 234. §. (3.) bek. b) pontjában (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  az alábbiakat rendeli el.

1.§

E rendelet hatálya kiterjed az Écsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott felsőfokú és érettségi végzettségű köztisztviselőkre.

2.§

(1) A Hivatal felsőfokú végzettségű köztisztviselője – 2021.január 01. napjától; 2021. december 31. napjáig- alapilletménye 20 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.

( 2)A Hivatal érettségi végzettségű köztisztviselője – 2021.január 01. napjától; 2021. december 31. napjáig- alapilletménye 20 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.

(3)  Az illetménykiegészítés megállapításának, jogosultságának szabályait az Écsi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzata tartalmazza.

3.§.

(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit  2021. január 01. –től kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Écsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló ……..önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Kajtár József                                                                         Dr. Bertalanné Józsa Judit

polgármester                                                                                                jegyző

 

A rendelet kihirdetve! Lázi, 2021. január 11.

                                                                                           Dr.Bertalanné Józsa Judit

 

                                                                                                       jegyző