Lázi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete

4/2015.(III.19.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2019. 08. 08- 2019. 08. 08

Lázi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mhötv.) 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az Mhötv. 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről a következőket rendeli el.


1. §


(1) E rendelet hatályon kívül helyezi a 4/2015.(III.19.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Lázi, 2019. július 23.
               Kajtár József                                                             Dr. Bertalanné Józsa Judit

                polgármester                                                                               jegyző


A rendelet kihirdetésének napja: 2019. augusztus 7.


Dr. Bertalanné Józsa Judit

jegyző