Lázi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(VII.3.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapítása

Hatályos: 2019. 09. 01

Lázi Község Képviselő-testülete , a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. §. ( 1.) bekezdése 8. pontja, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva   a következőket rendeli el.

1.§. (1) A rendelet hatálya kiterjed Lázi Község közigazgatási területén   – az önkormányzat vagy intézménye által biztosított étkeztetés után a köznevelési-intézményekben a gyermekek napközbeni ellátásáért az fizetendő,az  ellátást igénybe vevő gyermek esetében a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő vagy más törvényes képviselő (a továbbiakban: törvényes képviselő) étkezési és intézményi térítési díjfizetési kötelezettségére.

        (2.) A napi térítési díj az alábbiakra változik :


  1. Az óvodai ellátás napi háromszori étkezési díja: 440,40 Ft mely az alábbiak szerint tevődik össze:
  2. Az iskolai napi háromszori étkezési térítési díja: 440,40 Ft mely az alábbiak szerint tevődik össze:(3.)  Az (1.) bekezdésben meghatározott térítési díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

(4.) A nyersanyagnorma: 440,40 Ft

(5A térítési díjat  havonta utólag köteles megfizetni a kötelezett.

(5) Az intézményvezető gondoskodik a megállapodásban rögzített rendelkezések végrehajtásáról és ellenőrzéséről.

(6)A személyi térítési díj vonatkozásában hátralékkal rendelkező gyermek esetében 15 napos határidő megjelölésével az intézményvezető felszólítja a törvényes képviselőt tartozásának rendezésére.

(7) Ha a határidő eredménytelenül telt el, a fenntartó a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi és intézkedik a díjhátralék behajtásáról.

2.§. (1) Mentesek az étkezési térítési díj fizetési kötelezettség alól a Gyvt. 21/B § (1) bekezdésében meghatározott gyermekek.

       (2) Mentesek az intézményi térítési díjfizetési kötelezettség alól a Gyvt. 150.§ (6)      bekezdésében meghatározott gyermekek.3.§. Ez a rendelet 2019. szeptember 1-jén lép hatályba, hatályát veszti ezzel egy időben a 5/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelet.


Lázi, 2019. június 25.


Kajtár József                                                                    Dr.Bertalanné Józsa Judit

polgármester                                                                                            jegyző


A rendelet 2019. július 3.-án kihirdetésre került.


                                              Dr.Bertalanné Józsa Judit

                                                             jegyző