Lázi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(VII.3.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapítása

Hatályos: 2019. 09. 01- 2022. 10. 31

Lázi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(VII.3.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapítása

2019.09.01.

Lázi Község Képviselő-testülete , a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. §. ( 1.) bekezdése 8. pontja, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § . (1) A rendelet hatálya kiterjed Lázi Község közigazgatási területén – az önkormányzat vagy intézménye által biztosított étkeztetés után a köznevelési-intézményekben a gyermekek napközbeni ellátásáért az fizetendő,az ellátást igénybe vevő gyermek esetében a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő vagy más törvényes képviselő (a továbbiakban: törvényes képviselő) étkezési és intézményi térítési díjfizetési kötelezettségére.

(2.) A napi térítési díj az alábbiakra változik :
1. Az óvodai ellátás napi háromszori étkezési díja: 440,40 Ft mely az alábbiak szerint tevődik össze:
2. Az iskolai napi háromszori étkezési térítési díja: 440,40 Ft mely az alábbiak szerint tevődik össze:
(3.) Az (1.) bekezdésben meghatározott térítési díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

(4.) A nyersanyagnorma: 440,40 Ft
(5A térítési díjat havonta utólag köteles megfizetni a kötelezett.
(5) Az intézményvezető gondoskodik a megállapodásban rögzített rendelkezések végrehajtásáról és ellenőrzéséről.
(6) A személyi térítési díj vonatkozásában hátralékkal rendelkező gyermek esetében 15 napos határidő megjelölésével az intézményvezető felszólítja a törvényes képviselőt tartozásának rendezésére.
(7) Ha a határidő eredménytelenül telt el, a fenntartó a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi és intézkedik a díjhátralék behajtásáról.

2. § . (1) Mentesek az étkezési térítési díj fizetési kötelezettség alól a Gyvt. 21/B § (1) bekezdésében meghatározott gyermekek.

(2) Mentesek az intézményi térítési díjfizetési kötelezettség alól a Gyvt. 150. § (6) bekezdésében meghatározott gyermekek.

3. § . Ez a rendelet 2019. szeptember 1-jén lép hatályba, hatályát veszti ezzel egy időben a 5/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelet.