Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a lakossági szemétszállítási díjakról és a közterületek tisztántartásáról

Hatályos: 2016. 07. 01- 2023. 11. 15Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2015.(II.27) önkormányzati rendelete

a lakossági szemétszállítási díjakról és a közterületek tisztántartásárólPécsely Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § -ában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya


1. § (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás az ingatlanon összegyűjtött települési szilárd hulladék (a továbbiakban: hulladék) rendszeres elszállítására terjed ki.
(2) A rendelet területi hatálya Pécsely Község közigazgatási területe.
(3) A rendelet területi hatálya kiterjed valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára és használójára (a továbbiakban együtt: ingatlanhasználó) ideértve azt az esetet is, amikor az ingatlan tulajdonosa egyben a hulladék termelője, birtokosa.

(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, valamint a települési folyékony hulladékra és velük összefüggő tevékenységre.


A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása


2. § (1) Pécsely Község Önkormányzata a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását megbízott Közszolgáltató útján biztosítja. 

(2) A hulladék kezelését, azaz összegyűjtését, elszállítását, ártalommentes elhelyezését, valamint a szolgáltatás folyamatosságának biztosítását Pécsely Község közigazgatási területén a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban: Közszolgáltató) végzi és biztosítja.

(3) Az ingatlanhasználó, amennyiben közterületen közterület-használati hozzájárulás alapján olyan árusító, szolgáltató vagy egyéb tevékenységet folytat, vagy kíván folytatni,
amely a közszolgáltatás hatálya alá tartozó hulladék keletkezésével jár, köteles azt a Közszolgáltatónak bejelenteni, és a közterületen végzendő tevékenység időtartamára a hulladék kezelésére szerződést kötni.

(4)[1] A közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság végzi (a  továbbiakban: Koordináló szerv).”


Adatkezelésre vonatkozó szabályok


3.§ [2]


4. §[3]


5. §[4]II. TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS


A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja


6.§ A hulladékszállítás heti 1 alkalommal történik.


7.§ (1) A szolgáltatásra a Közszolgáltató az ingatlanhasználókkal egyedileg  köt  szerződést. Minden lakó vagy nyaraló egységre az ingatlanhasználó köteles minimum 50 liter hulladékmennyiség elszállítására szerződést kötni.

(2) Minden lakó vagy nyaraló egység ingatlanhasználója köteles a szerződött hulladékmennyiségnek megfelelő méretű szabványos hulladékgyűjtő edényt (kukát) saját költségén beszerezni, használni.

(3)    Gazdálkodó szervezetnek a termelési hulladékot elkülönítetten kell gyűjtenie. A termelési hulladékra a termelési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

(4) A nem természetes személy ingatlanhasználó, azaz a jogi személy, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező vegyes hulladékot, amely az érintett ingatlan területén az elkülönített hulladékgyűjtésből visszamarad, a közszolgáltatónak köteles átadni.


8.§ (1)[5]A közszolgáltatási díjat az állandó lakos ingatlanhasználók negyedévente, az ingatlant nyaralóként használók pedig évente két alkalommal kötelesek a Koordináló szerv által kibocsátott számlában szereplő határidőben kiegyenlíteni.

(2) Az ingatlant nyaralóként használóknál keletkezett hulladékot a Közszolgáltató április 15. és október 15. között szállítja el heti egyszeri gyakorisággal.

(3)  Ha a lakóegység (üdülőegység) nincs használatban és az ingatlanhasználónak díjtartozása nincs, írásban kérheti az ürítési díj visszatérítését az alábbiak szerint:

a) jegyzői igazolás bemutatásával arról, hogy az ingatlan használaton kívül volt,

b) a használaton kívüli időszakra (üdülő esetén a teljes nyaraló időszakra, azaz 6 hónapra) vonatkozóan a közműszolgáltató által leolvasottan „0” fogyasztást igazoló közüzemi elszámoló számla - víz (m3) vagy villany (kWh) – másolatának megküldésével.

A visszatérítést utólag legfeljebb a tárgyévet követő év január 20-ig lehet kérni, a tárgyévben megküldi, vagy ha a jegyző igazolja, hogy az ingatlant nem használják. A mentesség csak az igazolt időszakra tartható fenn. A közszolgáltató a tárgyévre vonatkozó mentesség iránti kérelmet kizárólag a tárgyévet követő január 20-ig fogadja el.


9.§[6] Fizetési késedelem esetén a Koordináló szerv törvényes mértékű késedelmi kamat, valamint a fizetési felszólítással kapcsolatos ügyleti költségek felszámítására jogosult.


Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei


10. § (1)[7] Az ingatlanhasználók a közszolgáltatásért a Koordináló szerv által utólag negyedévente megküldött számla alapján kötelesek a közszolgáltatási díjat fizetni.
(2)    A hulladék kezeléséről az köteles gondoskodni, akinél (akinek a tevékenysége során) a hulladék keletkezett. Ha a keletkezés helye nem állapítható meg, ez a kötelezettség annak az ingatlannak a használóját terheli, akinek az ingatlanán a hulladék található.
(3)    Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került hulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításról gondoskodni. Ezen kötelezettség teljesítése során az ingatlanhasználó köteles:
a)    az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani,

b)    a hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való átvételig gyűjteni, illetve tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet és a közbiztonságot ne zavarja,

c)    az ingatlanán keletkező hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatást igénybe venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított szolgáltatónak átadni, és a közszolgáltatási díjat kiegyenlíteni.

(4) Az ingatlanhasználó köteles bejelenteni, ha a tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. E tényt a keletkezését követő 8 napon belül az ingatlanhasználók, a gazdálkodó szervezetek a Közszolgáltatónak írásban kötelesek bejelenteni. A korábbi használót a díjfizetési kötelezettség a bejelentés hónapjának utolsó napjáig terheli. A bejelentés megtételéig a közszolgáltatás díját a korábbi ingatlanhasználó köteles megfizetni.

(5) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe.


11. § (1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket az ingatlana területén belül köteles elhelyezni.
(2)[8] A hulladékszállító jármű személyzete a hulladékot elszállításkor az ingatlan bejárata előtti közterületen veszi át. Ahol a közút méreteinél fogva az ingatlan bejáratának megközelítése hulladékszállító járművel nem lehetséges, a települési hulladék átvétele a legközelebbi alkalmas helyen történik

(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lenni. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az-az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

(4) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(5)[9] A Közszolgáltató jogosult a szerződött ingatlanhasználót felszólítani a megkötött közszolgáltatási szerződés módosítására, ha az ingatlanhasználó rendszeresen a szerződött  mennyiségen felül, többlethulladékot helyez el a hulladékgyűjtő edényében vagy az mellett.

12. § (1) A gyűjtőedénybe tilos mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot rakni, amely a kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő, ártalmatlanítása/hasznosítása során veszélyezteti a környezetet, vagy az ártalmatlanító/hasznosító telep műszaki berendezéseit.

(2) A gyűjtőedény folyamatos tisztántartása az ingatlan tulajdonosának a feladata. A gyűjtőedényt az ingatlanhasználónak szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és fertőtleníteni.

(3) Tilos a gyűjtőedény környékét megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművel oly módon elzárni, amely a gyűjtőedénynek a gyakorlatban kialakult módon történő ürítését akadályozza.


III. Az ingatlanok és közterületek tisztántartása


13. § (1) A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák.


(2) Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd burkolatú utak tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről az önkormányzat a polgármesteri hivatal útján gondoskodik.


(3) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése, a szennyeződést okozó szerv, illetve személy feladata.


(4) Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed.


(5) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.

Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét üzleti tevékenységből származik-e.

Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is.


(6) A tényleges használó, illetve a tulajdonos kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése és a fűnyírás.


(7) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponként többször fel kell hinteni.

A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt) kell használni. Rendkívüli időjárási viszonyok között csökkentett mennyiségben a kősó a község útjain mindenütt használható. E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagot használni nem szabad. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni.


(8) A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon baleset.14. § (1) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása - az ingatlan előtti szakaszra terjedően - az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.


(2) Járműbehajtók átereszeinek építése, jó karban és tisztántartása minden esetben az ingatlan használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.


(3) Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen történő elhelyezéséről, illetőleg kiépített csapadékcsatorna esetén az abba történő bevezetéséről - előzetes bejelentés alapján - az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.


(4) A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos!

Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz-elvezető árokba szórni, beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos!15. § (1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés előtti területen) az építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot.


(2) Beruházások esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak (bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni az általa elfoglalt terület tisztántartásáról.


(3) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne keletkezzen.


(4) Közterületen építési, bontási anyagot a polgármester által kiadott közterület-használati engedélyben meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon és időtartamig szabad tárolni. Magánterületen engedély nem szükséges, de csak olyan anyagot szabad tárolni, amely közegészségügyi szempontból veszélytelen.


(5) Közterületen bárminemű burkolat (úttest, járda stb.) felbontása csak a jegyző, az országos közúthálózatba tartozó utak tekintetében a közút kezelőjének hozzájárulásával lehetséges.


(6) Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladék anyag keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 órán belül a kivitelezést végző szervnek vagy személynek el kell szállítani, és a közterületet helyre kell állítani, illetőleg meg kell tisztítani.


(7) Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve szemetet szállítani és helyezni! Közterületre kihordott szemetet vagy építési törmeléket az érintett ingatlan tulajdonosa köteles felszólításra 24 órán belül saját költségén összetakarítani, illetve elszállítani.16. § (1) Közterületen szennyező anyagot (szemetet, rongyot, egyéb hulladékot) csak olyan módon szabad szállítani, hogy a szállításból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. Ha a szállítás közben a terület szennyeződnék, a szennyeződés előidézője köteles azt eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni.


(2) Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, a köz- vagy magánterület szennyeződik, a szennyeződés előidézőjének azt a fel- vagy lerakás elvégzése után nyomban meg kell tisztítani.17. § (1) A község közterületén tilos járművet mosni, olajcserét vagy más olyan tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz.

Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkákat úgy kell végezni, hogy a szennyeződés közterületre ne kerüljön.


(2) A gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon károsítani tilos!18. § (1) Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad elhelyezni. Tilos az építményeket, kerítéseket, élőfákat bármilyen felirattal megrongálni. A közszemérmet és közízlést sértő feliratokat a tulajdonos 24 órán belül köteles saját költségén eltávolítani.


(2) Épületen (kapun, ablakon stb.) egyéb létesítményben lévő, idejét múlt hirdetményt az elhelyező köteles eltávolítani, legkésőbb a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon belül, köteles továbbá az így keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról is gondoskodni.


19. § (1) A közterületek, a sportolás céljára szolgáló területek, valamint a kiránduló- és táborozó-helyek beszennyezése tilos! A köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése érdekében az említett területen szemetet, hulladékot (üveg, papír stb.), szennyező vagy egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni vagy eldobni tilos.

(2) Szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított szeméttartóba lehet elhelyezni.


(3) Aki közterületet, kiránduló-helyeket, valamint az itt elhelyezett felszerelési, berendezési tárgyakat beszennyezi, köteles annak megtisztításáról azonnal gondoskodni.


(4) Állati hullát, valamint olyan anyagot, amely a környék levegőjét szennyezi, az egészséget veszélyezteti, vagy élősdiek részére táptalajt nyújthat, sem közterületen, sem magánterületen elhelyezni vagy elhagyni nem szabad. Köz- vagy magánterületet fekáliával (emberi ürülékkel) szennyezni tilos!


(5) Az állattartással kapcsolatos köztisztasági feladatokról külön rendelet rendelkezik.


(6) Elhullott állat tetemét a tulajdonos köteles haladéktalanul a dögtemetőbe szállítani. Közúton történt állat elhullását - ha annak tulajdonosa ismeretlen - a polgármesteri hivatalnál azonnal be kell jelenteni.20. (1) Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek, járművek tárolása közterületen tilos!


(2) Alkalmi jelleggel igénybe vett közterület és az azt körülvevő 10 méteres területsáv tisztántartása az alkalmi használó kötelessége.

Az árusításból keletkező hulladék gyűjtésére zárható edényt kell kihelyezni és azt saját költségen elszállítani.21. § (1) Az épület tulajdonosa gondoskodik arról, hogy az épület tetőzetéről az esővíz, hólé a járdára ne csorogjon.


(2) A település területén lévő tavakba, holtágakba, élő vízfolyásokba, belvízelvezető árkokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezetni, partjait szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezni tilos!22. § (1) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a gyalogos, se a gépjármű forgalmat ne akadályozza.


(2) Tilos az összerakott hó elhelyezése:

- a gyalogos közlekedési útvonalon,

- az útkereszteződésben,

- az úttorkolatban,

- a kapubejárat elé, annak szélességében,

- a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, a jármű megállóhelye és a járda között,

- a közüzemi, szolgáltatási, felszerelési tárgyon és annak közérdekű létesítményein.


(3) A járdáról a havat, ha szükséges, naponta többször is hóesés után azonnal el kell takarítani.


23. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az az ingatlantulajdonos, illetve használó, aki

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv), illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület,

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, (kapubejáró alatti áteresz) tisztántartásáról, kaszálásáról, gyomtalanításáról, hótól, jégtől mentesítéséről, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, a környezet védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint nem tesz eleget.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az az ingatlantulajdonos, illetve használó, aki

a) az ingatlan utcáról látható részén a településképet zavaró építményt, tárgyat, anyagot (pl.: viskó, ól, kiselejtezett gép, bontott gépjármű, építőanyag-törmelék, stb.) helyez el,

b) kötelező elvégzendő aktuális növényápolási feladatokat (pl.: fű folyamatos kaszálása, gyomtalanítás, kártevők és kórokozók elleni védekezés, út, gyalogjárda fölé kihajló, valamint épület fölé nyúló közlekedést, kilátást és légvezetékeket zavaró faágak, bokrok folyamatos nyesése) nem végzi el.

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az az ingatlantulajdonos, illetve használó, aki a közterületként funkcionáló magánterületeknél az előírt követelményeknek megfelelően, területét nem tartja rendben.

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az az ingatlantulajdonos, illetve használó, aki a vendéglátó-ipari egységek, üzlethelyiségek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt nem tartja tisztán. A közterületen árusító vagy egyéb szennyeződést okozó tevékenység esetén a tevékenységet gyakorlók a részükre kijelölt helyet, valamint annak közvetlen környékét 5 m-es körzetben állandóan nem tartják tisztán, a keletkezett szemét összegyűjtéséről és elszállításáról nem gondoskodik.”


Eljárási szabályok


24. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartással összefüggő önkormányzati hatósági eljárás lefolytatására és a közigazgatási bírság kiszabására átruházott hatáskörben a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője jogosult.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul.

(3) A közigazgatási bírság, a helyszíni bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásokra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás természetes személy elkövetője kettőszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet elkövetője kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal vagy ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható.

 (5) A közigazgatási bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül kell megfizetni Pécsely Község Önkormányzata 73200110-11287502 számú költségvetési elszámolási számlájára.


 

25. § (1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének a lakossági szemétszállítási díjakról szóló 6/2013 (VI. 10.) önkormányzati rendelete.

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Burgyánné Czibik Éva                                                        dr. Tárnoki Richárd

                          polgármester                                                                               jegyző   
Kihirdetve: Pécsely, 2015. február 27.

                        

               


                                                                                           


                                                                                                        

[1]

Hatályba léptette a 6/2016.(VI.30.) rendelet 1.§-a.   Hatályos: 2016. július 01.

[2]

Módosította a 6/2016.(VI.30.) rendelet 2.§-a.           Hatályos: 2016. július 01.

[3]

Módosította a 6/2016.(VI.30.) rendelet 3.§-a.                                      Hatályos:2016. július 01.

[4]

Módosította a 6/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelet 4.§-a.             Hatályos:2016. július 01.

[5]

Módosította a 6/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelet 5.§-a.             Hatályos:2016. július 01.

[6]

Módosította a 6/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelet 6.§-a.             Hatályos:2016. július 01.

[7]

Módosította a 6/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelet 7.§-a.           Hatályos:2016. július 01.

[8]

Módosította a 6/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelet 8.§-a.           Hatályos:2016. július 01.

[9]

Módosította a 6/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelet 9.§-a.           Hatályos:2016. július 01.