Lázi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 12- 2022. 03. 15

Általános rendelkezésekLázi község polgármestereként a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. -ának (4) bekezdését meghatározott feladatkörömben eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:
A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.


A költségvetés bevételei és kiadásai


2. §


(1)   Az önkormányzat 2021. évi költségvetését:


57.238282,- Ft költségvetési bevétellel

                                                           57.238.282,- Ft költségvetési kiadással

                                                                  ezen belül 14.516.560,- Ft személyi juttatással,

                                                                                   2.245.090,- Ft munkaadókat terhelő járulékkal,

                                                                                 13.983.342,- Ft dologi kiadással,

                                                                                   2.475.000,- Ft ellátottak pénzbeli juttatásával,

                                                                                   4.624.000,- Ft működési célú pénzátadással,

                                                                                   7.872.800,- Ft beruházással,

                                                                                    1.656.600,- Ft felújítással,

                                                                                   1.249.041,- Ft finanszírozási kiadással

                                                                                   8.615.849,- Ft tartalékkal                                                    

                                                                                                         0 Ft hiánnyal állapítja meg.


 (2)  Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevételét a rendelet 1. melléklete alapján határozom meg.

(3) A vagyonfelélés megakadályozása érdekében valamennyi önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételt fejlesztési célra kell felhasználni.


(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1 és a 2.2  melléklet részletezi.

A költségvetés részletezése


3. §.


Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadásait részletesen a következők szerint állapítom meg:


(1)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet határozza meg.

(2)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi.

(3)  Az átadott működési és felhalmozási célú pénzeszközök bontását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

(4)  Az önkormányzat 2021. évben engedélyezett létszámát 4 főben állapítom meg.

       A közfoglalkoztatottak száma az önkormányzatnál 4 .

(5 )  Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból

       fennálló kötelezettségei nincsenek.

(6) Az önkormányzat a 2011. évi CXIV törvény (Stabilitási törvény) szerinti adósságot                  

keletkeztető fejlesztési célokat 2021. évben nem tervez.

(7) Az Önkormányzatot megillető 2021. évi normatív hozzájárulásról és normatív kötött felhasználású támogatásokról tájékoztató tábla a 6.sz. mellékleten található.

(8) Az Áht. 24.§(4) bekezdése szerint a 29/A. § szerint tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait  a 7. sz. melléklet tartalmazza.

(9) Az Ávr. 28. § az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontja szerint az Önkormányzat által nyújtott 2021. évi közvetett támogatás az önkormányzatnál nincs.

(10) Az előirányzatok felhasználási ütemtervét a 8. sz. melléklet tartalmazza.4.§ 


 A költségvetés végrehajtásának szabályai

 (1)  Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

 (2)  Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

 (3)  A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

 (4)  A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

 (5)  Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

 (6)  A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

 (7)  Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

 (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §. Az előirányzatok módosítása

 (1)  Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.


(2)  A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 300.000,- Ft összeghatárig - mely esetenként a 300.000,- Ft összeghatárt nem haladhatja meg a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

 (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.6. §. A gazdálkodás szabályai

 (1)  Az önkormányzat pénzügyi gazdálkodási feladatait az Écsi Közös Hivatal pénzügyi ügyintézője látja el, aki köteles az előirányzatokról és azok felhasználásáról naprakész nyilvántartást vezetni.7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1)   Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2)   Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Közös Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések


(1)   Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től alkalmazni kell.


Lázi, 2021. március 10.               Kajtár József                                              Dr Bertalanné Józsa Judit

             polgármester                                                           


jegyző

Kihirdetési záradék:


A Rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.


Lázi, 2021. március 12.           Dr. Bertalanné Józsa Judit

                                                                                                            jegyző