Lázi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Hatályos: 2019. 05. 31- 2020. 07. 12

Lázi Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a 2018. évi zárszámadásról alábbi rendelet alkotja: 


1. §


  1. Lázi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

           

                              64.049.831,- Ft bevétellel,

                              48.401.395,- Ft kiadással jóváhagyja, ezen belül

                                            15.477.460,- Ft személyi juttatással,

                                              2.738.538,- Ft munkáltatói járulékkal,

                                            17.602.190,- Ft dologi kiadással,

                                        2.108.998,- Ft ellátottak pénzbeni juttatásaival,

                                              2.535.560,- Ft átadott pénzeszközzel,

                                               6.161.513,- Ft felhalmozási kiadással,

                                               1.243.555,- Ft finanszírozási kiadással jóváhagyja.


  1. Az önkormányzat 2018. évi pénzügyi teljesítéséről szóló összevont pénzforgalmi mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.


2. §


Bevételek


  1. A bevételek címenkénti bontását a 3. számú melléklet tartalmazza.


  1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2018. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása – a tervezett és a tényleges mutatók alapján – a költségvetési év lezárása után megtörtént.


3. §


Kiadások


  1. Az 1.§-ban jóváhagyott kiadásból az önkormányzat 40.462.746,- Ft-ot működési, fenntartási feladatokra fordított.
  2. A kiadások címenkénti bontását a 4. sz.melléklet tartalmazza.
  3. Az önkormányzat 2018. évi felújítási kiadások összege 6.049.534,- Ft, melyet az 5. számú melléklet tartalmaz.
  4. Az önkormányzat 2018. évi felújítás nélküli beruházási kiadások összege 111.979,- Ft, melyet a 6. számú melléklet mutat.4. §
(1)   A pénzkészlet alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(2)   Az Önkormányzatnak a 2018. évi mérlegét a  8. sz. melléklet tartalmazza.

(3)   Az önkormányzatra vonatkozó létszámadatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza. 5. §


(1) Az önkormányzat 2018. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezik.   Záró rendelkezések


Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Lázi, 2019. május 30.
                            Kajtár József                                        Dr Bertalanné Józsa Judit

                           polgármester                                                          jegyző
A rendelet kihirdetésének napja 2019. május 31.                                                                                           Dr Bertalanné Józsa Judit

                                                                                                            jegyző

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez * 

NYILATKOZAT

A) Alulírott Kajtár József, a Lázi Község Önkormányzata költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018 évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Kontrolltevékenységek:

Információs és kommunikációs rendszer:

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem


Kelt: Lázi, 2019. május 30.


P. H.


................................................. 
aláírás


B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:


Kelt: Lázi, 2019. május 30.


P. H.


................................................. 


Mellékletek