Lázi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (IX. 6.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa juttatásáról

Hatályos: 2019. 09. 06- 2020. 03. 30

Lázi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:


1. § (1) Lázi Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) térítésmentesen szociális célú tűzifa támogatást (a továbbiakban: tűzifa támogatás) biztosít annak a szociálisan rászoruló személynek, aki Lázi Község közigazgatási területén életvitelszerűen a településen él és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.


(2) A rendelet alkalmazásában a család, egyedül élő, háztartás, jövedelem fogalmára a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Sztv.) meghatározottakat kell érteni.


2. § (1) Az Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként térítésmentes tűzifa támogatást állapíthat meg:


a) annak a kérelmezőnek, aki az Sztv. szerinti

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára,

ac) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására települési támogatásra, vagy


b) annak a kérelmezőnek tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására, aki települési támogatás keretében a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesül,


c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben  szabályozott, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családnak,


d) annak a kérelmezőnek, aki települési támogatás keretében lakásfenntartási támogatásra jogosult,


e) a 3 vagy annál több gyermeket nevelő kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,


f) a nyugellátásban részesülő kérelmezőnek,

fa) ha a családjában az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,

fb) ha egyedül élő és jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.


(2) Az (1) bekezdés a)-d) pontban lévő kérelmezők előnyben részesülnek a tűzifa támogatás odaítélése során.


  1. A tűzifa támogatás mértéke háztartásonként 1 m3, de az 5 m3 tűzifa mennyiséget nem haladhatja meg.
  2. Fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező kérelmező részére állapítható meg tűzifa támogatás.


(5) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a tűzifa támogatás.


(6) A tűzifa támogatásban részesülő a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak a kérelemben megjelölt ingatlanon használhatja fel.


(7) A rendelkezésre álló tűzifa mennyiséget meghaladó tűzifa támogatási igény beérkezése esetén a tűzifa támogatás megítélésénél a 2. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a szociális rászorultság elvét érvényre juttatva kell a sorrendet felállítani.


(8) A szociális célú tűzifa támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa formájában.


3. § A tűzifa támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul, melyet az Lázi Község Önkormányzatánál (9089 Lázi, Petőfi Sándor u. 6.) lehet benyújtani 2019. szeptember 20. 1200 óráig.


4. § (1) A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmek elbírálását, valamint tűzifa juttatásával kapcsolatos valamennyi hatáskört Lázi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesterre ruházza át.


(2)       A jogosultnak a megállapított ellátás a határozat jogerőre emelkedését követően nyújtható.


(3)       A tűzifa jogosulthoz juttatásáról az Önkormányzat gondoskodik.


(4)       A szociális célú tűzifában részesülőtől az Önkormányzat semminemű ellenszolgáltatást nem kér.


  1. A döntéséről: a rászorult nevének, lakcímének, a természetbeni támogatás mértékének feltüntetésével határozat készül.


  1. Az átadó a tűzifa átvétel tényéről átvételi elismervényt köteles aláírni.


5. § Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és 2020. március 31. napján hatályát veszti.


Lázi, 2019. szeptember 5.
     Kajtár József                                                             Dr. Bertalanné Józsa Judit

           polgármester                                                                                 jegyző  
Rendelet kihirdetve: 2019. szeptember 6.

                                                                                               Dr. Bertalanné Józsa Judit

                                                                                                                   jegyző

1. melléklet a 7/2019. (IX. 6.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM

SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZIFA IGÉNYLÉSÉHEZ

Személyi adatok


1. Név: …………………………………………………………….………………………………………..

2. Születési név: …………………………………………………………………………………………….

3. Születési hely és idő:………………………………………………………TAJ szám:.............................

4. Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………...

5. Az igénylő bejelentett állandó lakóhelyének címe: …………………………………...…………………

6. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: ………………………………..

7. A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe: ………………………………………....………..

8. Az igénylővel egy lakóingatlanban élők száma: ............. fő.

9. A 8. pontban szereplő személyek adatai (kérelmező adatait itt nem kell feltüntetni):


Név

/lánykori név is/

Családi állapot

Kérelmezőhöz fűződő kapcsolat /pl. házastárs, élettárs, gyermek stb./

Születési idő

/év, hó, nap/

Anyja neve

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ)

KITÖLTÉSI UTASÍTÁS

  1. Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhely, illetve több lakóhely esetén az állandó lakóhely címét kell feltüntetni.
  2. A kérelmező és a vele azonos lakóingatlanban élők jövedelmét személyenként kell feltüntetni.
  3. A havi jövedelem kiszámításakor a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap, a nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

4. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell.

5. Az egy főre jutó havi nettó jövedelem a lakóingatlanban élők összjövedelme osztva az ott élő személyek számával.

6. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett a lakóingatlanban élő nagykorú személyeknek is alá kell írniuk. Ha az ellátást igénylő vagy a vele azonos lakóingatlanban élő személy nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra.

7. A kérelem leadásakor kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni a saját és a fenti ingatlanban együtt élő személyek lakcímigazolványát.

- 2 -

Jövedelmi adatok  Forintban

A jövedelmek típusai

 Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élők jövedelme

 jövedelme

 Házastárs ,élettárs

Egyéb rokon

 f)

 g)

 Összesen

 1.

Munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra  irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz


 2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi  és más önálló tevékenységből  származó jövedelem


 3.

Nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (például rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás), korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, balettművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, időskorúak járadéka, a nyugdijszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozó ellátás


 4.

A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)


 5.

Önkormányzat, járási hivatal  és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás


 6.

Föld bérbeadásából,  ingatlan,  ingó vagyontárgy értékesítés származó jövedelem


 7.

Egyéb jövedelem (ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem,   kis összegű kifizetések stb.)


 8.

A lakóingatlanban élők havi nettó jövedelme összesen      Egy főre jutó havi nettó jövedelem: ..................................... Ft/hó.


A lakóingatlan tűzifával fűthető- e:                 igen               nem

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Hozzájárulok, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a kérelem elbírálására jogosult szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.


Lázi, 2019.  .. …………… hó …. nap

...........................................................

az ellátást igénylő,

vagy törvényes képviselőjének aláírása


                 ………………………………………………………...………………………………………………………………..

                                     Fenti lakóingatlanban bejelentett lakcímmel rendelkező cselekvőképes személyek aláírása


Vagyonnyilatkozat

I. A kérelmező személyes adatai

Neve: ................................................................................................................................................................................................................

Születési neve: ..................................................................................................................................................................................................

Anyja neve: .......................................................................................................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ...............................................................................................................................................................................

Lakóhely: ..........................................................................................................................................................................................................

Tartózkodási hely: ............................................................................................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .............................................................................................................................................................

II. A kérelmező és vele egy háztartásban élők  vagyona

A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ...........……......................... város/község ......…………................... út/utca........... hsz. alapterülete: ......... m2, tulajdoni hányad: ..............., a szerzés ideje: ............. év,  helyrajzi száma:………………………………

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: .................................... város/község ...................................... út/utca ................. hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ........................,
a szerzés ideje: ................ év , helyrajzi száma:………………………… Becsült forgalmi érték:* ....................................... Ft

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év        , helyrajzi száma:……………………………… helyrajzi száma:………………………Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év, helyrajzi száma:………………………………    Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

II. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű:

a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám ………………..szerzés ideje

a gyártás éve: ....................    Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám ………………..szerzés ideje

a gyártás éve: ...................     Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Lázi, 2019. .............................. hó ............ nap

................................................

aláírás

Megjegyzés:

Ha a kérelmező vagy vele egy háztartásban élő bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.

 ** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.