Lázi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (VII. 13.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Hatályos: 2020. 07. 13- 2022. 05. 12

Lázi Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a 2019. évi zárszámadásról alábbi rendelet alkotja:

1. §

Lázi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

          

                              84.125.423,- Ft bevétellel,

                              55.188.484,- Ft kiadással

28.936.939,- Ft maradvánnyal  jóváhagyja, ezen belül


                                            17.397.952,- Ft személyi juttatással,

                                              2.814.710,- Ft munkáltatói járulékkal,

                                            18.584.313,- Ft dologi kiadással,

                                             1.290.942,- Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,

                                              1.139.357,- Ft átadott pénzeszközzel,

                                              12.861.187,- Ft felhalmozási kiadással,

                                               1.100.023,- Ft finanszírozási kiadással jóváhagyja.

Az önkormányzat 2019. évi pénzügyi teljesítéséről szóló összevont pénzforgalmi mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.

2. §

Bevételek

A bevételek címenkénti bontását a 3. számú melléklet tartalmazza.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2019. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása – a tervezett és a tényleges mutatók alapján – a költségvetési év lezárása után megtörtént.

3. §

Kiadások

Az 1.§-ban jóváhagyott kiadásból az önkormányzat 41.227.274,- Ft-ot működési, fenntartási feladatokra fordított.

A kiadások címenkénti bontását a 4. sz.melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2019. évi felújítási kiadások összege 9.801.087,- Ft, melyet az 5. számú melléklet tartalmaz.

Az önkormányzat 2019. évi felújítás nélküli beruházási kiadások összege 2.810.000,- Ft, melyet a 6. számú melléklet mutat.

4. §

(1)   A pénzkészlet alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(2)   Az Önkormányzatnak a 2019. évi mérlegét a  8. sz. melléklet tartalmazza.

(3)   Az önkormányzatra vonatkozó létszámadatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az önkormányzat 2019. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezik.

Záró rendelkezések

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Lázi, 2020.07.13.

                                                    

                                                       Kajtár József                                        Dr Bertalanné Józsa Judit


                                                       polgármester                                                          jegyző

A rendelet kihirdetésének napja 2020.július 13.                                                                                          Dr Bertalanné Józsa Judit


                                                                                                            jegyző1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez *

NYILATKOZAT

A) Alulírott Kajtár József, a Lázi Község Önkormányzata költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019 évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Kontrolltevékenységek:

Információs és kommunikációs rendszer:


Nyomon követési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem


Kelt: Lázi, 2020.07.07.P. H..................................................

aláírásB) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:


Kelt: Lázi, 2020.07.07.P. H.
.................................................

Mellékletek