Lázi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 03. 14- 2021. 03. 11

Általános rendelkezések


Lázi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.


A költségvetés bevételei és kiadásai


2. §


 1. A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:


                                                         69.294.469,- Ft költségvetési bevétellel

                                                         69.294.469,- Ft költségvetési kiadással


                                                                             0 Ft hiánnyal állapítja meg.

                                          

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek összege - finanszírozási célú műveletek és előző évek   pénzmaradványa nélkül –


(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak összege - finanszírozási célú műveletek nélkül és előző évi pénzmaradvány nélkül –


(5) Az előző évek pénzmaradványának igénybevétele


(6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevételét a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.


(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1 és a 2.2. mellékletek részletezik.A költségvetés részletezése


Költségvetési bevételek

3. §


2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:


 1. A képviselő-testület a bevételek összegét 69.294.469,- Ft-ban állapítja meg, ezen belül
 • működési bevételek összegét 1.012.600,- Ft-ban
 • az önkormányzat költségvetési támogatását 29.228.440,- Ft-ban,
 • a közhatalmi bevételeket 11.250.000,- Ft-ban,
 • az előző évi pénzmaradványt 27.803.429,- Ft-ban állapítja meg.


Költségvetési kiadások


4. §


Az önkormányzat 2020. évi működési költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

-működési kiadások előirányzata összesen: 39.852.889,- Ft,

ebből:

- személyi jellegű kiadások. 14.685.360,- Ft,

- munkáltatót terhelő járulékok: 2.516.200,- Ft,

- dologi kiadások: 14.382.329,- Ft,

- ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.245.000,- Ft,

- egyéb működési célú kiadások: 6.024.000,- Ft.


5. § (1) Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a

következők szerint határozza meg:

felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 28.272.442,-  Ft.

ebből:

- beruházások előirányzata      28.272.442,- Ft,


 1. A képviselő-testület a beruházásokat feladatonként, címenként a 3. mellékletben foglaltak szerint

állapítja meg.


 1. A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat címenként a 4. mellékletben foglaltak szerint

hagyja jóvá.


(4) Az önkormányzat működési célú átadott pénzeszközeinek részletézését az 5. számú melléklet

tartalmazza.


(5) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét és a közfoglalkoztatottak létszám-

előirányzatát 4 alapján határozza meg a képviselő-testület. A közfoglalkoztatottak száma az

önkormányzatnál 5 fő.


(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló

kötelezettségei nincsenek.


(7) Az Önkormányzatnak a 2020. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló programja projektje

nincs.

(8) Az Önkormányzatot megillető 2020. évi normatív hozzájárulásról és normatív kötött felhasználású támogatásokról tájékoztató tábla a 6.sz. mellékleten található.

(9) Az Áht. 24.§(4) bekezdése szerint a 29/A. § szerint tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait  a 7. sz. melléklet tartalmazza.

(10) Az Ávr. 28. § az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontja szerint az Önkormányzat által nyújtott 2018. évi közvetett támogatás az önkormányzatnál nincs.

(11) Az előirányzatok felhasználási ütemtervét a 8. sz. melléklet tartalmazza.


A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §


(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szerv vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.


(3)  A (2) bekezdésben meghatározott költségvetési szerv a többletbevétele terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és a költségvetési szerv biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget.


 1. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény a költségvetés keretében meghatározott bevételein túl teljesített többletbevételeit saját kiadásaik teljesítésére használhatja fel.


 1. A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.


 1. A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önállóan működő intézmény tekintetében is köteles betartani.


 1. Az intézmények forrásaik növelése és szakmai feladatellátásuk javítása érdekében jogosultak pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelnek.


 1. A költségvetési szerv pályázatának benyújtását megelőzően köteles a Polgármesternél a pályázat benyújtásának jóváhagyását kérni, amennyiben a pályázat keretében az intézmény:

- Utólagos finanszírozású projekt megvalósítására vállalkozna és a költségvetési szerv az önkormányzattól igényli a kiadások megelőlegezésének finanszírozását vagy,

-  A pályázat megvalósításához önerő szükséges, vagy

-  Alapító okiratában nem szereplő többletfeladatot vállalna fel, vagy

-  Az intézmény által használt ingatlan átalakítására, felújítására vállalkozik,   vagy

- Egyszeri ráfordítással olyan tevékenységet vállal fel, olyan eszközöket szerez be, amelyeknek működtetési kiadása a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően többlet költségvetési támogatási igényt eredményez, vagy

- Európai Uniós forrás elnyerésére pályázik.


7. § 1. Az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2.000.000,- Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza utólagos elszámolás mellett.


 1. A képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat év közben keletkezett átmenetileg szabad pénzeszközeit pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.


 1. A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.


Az előirányzatok módosítása

8. §


 1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.


 1. A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörbe módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.


 1. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.


 1. Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.


 1. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


 1. A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.


A gazdálkodás szabályai

9. §


(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzat felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.


(2)  Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.


 1. Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat

végrehajtani.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

10. §


 1. Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.


 1. Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenségbiztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Vegyes és záró rendelkezések


11.§


Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.Lázi, 2020. március 10.

Kajtár József                                            Dr. Bertalanné Józsa Judit

polgármester                                             jegyző


                       Kihirdetési záradék:


A Rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.


Lázi, 2020. március 13.

                                                                                                     Dr. Bertalanné Józsa Judit

                                                                                                                      jegyző


Mellékletek