Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.19.)

Ózd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 20 - 2021. 05. 20

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.19.)

Ózd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Ózd Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület az 1. melléklet szerinti címrendet állapítja meg.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és Ózd Város Önkormányzata külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímeket az Ózdi Polgármesteri Hivatalon és az Ózd Város Önkormányzatán belüli feladatok alkotnak.

2. Az Önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai

3. § (1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi

 • a) költségvetési bevételeinek főösszegét 4.234.634 E Ft-ban
 • b) költségvetési kiadásainak főösszegét 4.589.770 E Ft-ban
 • c) összes hiányát 355.136 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 355.136 E Ft-os hiányából

 • a) a működési hiány összege: 288.000 E Ft
 • b) a felhalmozási hiány összege: 67.136 E Ft

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés a) pontja szerinti működési hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványból 288.000 E Ft összegben finanszírozza.

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdés b) pontja szerinti felhalmozási hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványából 67.136 E Ft összegben finanszírozza.

(5) A 2. melléklet elkülönítetten tartalmazza az Önkormányzat által irányított költségvetési intézmények bevételeit és az Önkormányzat bevételeit kiemelt előirányzatonkénti bontásban. A bevételi források intézményenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(6) A 4. melléklet elkülönítetten tartalmazza az Önkormányzat által irányított költségvetési intézmények kiadásait és az Önkormányzat kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként.

(7) Ózd Város Önkormányzata ( 4. melléklet 9. cím) 2021. évi költségvetési kiadásainak előirányzata 1.991.721 E Ft, melyből

 • a) az általános tartalék összege 22.000 E Ft,
 • b) a lakóterületi céltartalék összege 10.000 E Ft,
 • c) a víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék összege 62.700 E Ft,
 • d) az ingatlanértékesítés bevételéből visszavásárlási kötelezettség fedezetére képzett kötött felhasználású tartalék összege 152.300 E Ft.

(8) A költségvetési egyenlegek levezetését és finanszírozását az 5. melléklet mutatja be.

(9) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére jóváhagyott támogatás összege 2.375.246 E Ft, címenkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(10) A beruházási kiadások előirányzata 13.637 E Ft, a felújítási kiadások előirányzata 90.022 E Ft. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a 7. és 8. mellékletek tartalmazzák.

(11) Az Önkormányzat 2021. évi működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 9. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatainak összevont mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási tervét a 13. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásait a 14. melléklet foglalja össze.

(16) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 15. melléklet tartalmazza.

(17) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.

3. Az előirányzatok felhasználása

4. § (1) A 22.000 E Ft általános tartalék ( 4. melléklet 9. cím 6. alcím 5. kiemelt előirányzat a) pontja) felhasználását a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja. A lakóterületi céltartalékok ( 4. melléklet 9. cím 6. alcím 5. kiemelt előirányzat b) pontja) 10.000 E Ft-os előirányzatának felhasználását a Képviselő-testület – a területi képviselők véleményének figyelembevételével – a Polgármester hatáskörébe utalja.

(2) A városi rendezvényekre előirányzott 5.000 E Ft keret ( 4. melléklet 9. cím 8. alcím 3. kiemelt előirányzat) felhasználásáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

(3) Az alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatására előirányzott 2.000 E Ft, valamint a sportszervezetek és sportrendezvények támogatására jóváhagyott 10.000 E Ft előirányzat ( 4. melléklet 9. cím 8. alcím 5. kiemelt előirányzat) felhasználásáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közvilágítási hálózatfejlesztésre jóváhagyott 2.000 E Ft ( 7. melléklet 9. cím 5. alcím) előirányzat terhére kötelezettséget vállaljon.

(5) Az ALTEO-Therm Hő- és Villamosenergia-termelő Korlátolt Felelősségű Társaság által Ózd Város Önkormányzatának adományozott 60.000 E Ft adományt a Képviselő-testület út- és járdaépítésekre, felújításokra, illetve ilyen jellegű pályázatok önerejének finanszírozására ( 8. melléklet 3. alcím) kívánja felhasználni.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert

 • a) a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskör gyakorlására,
 • b) alkalmanként 5.000 E Ft értékhatárig
  • ba) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, valamint
  • bb) a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. által előző években fizetett és a 2021. évben fizetésre kerülő víziközmű bérleti-üzemeltetési díj terhére a szolgáltatóval, az Önkormányzattal egyeztetett javaslata alapján megállapodást kössön és ennek mértékéig kötelezettséget vállaljon.

(3) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat kiadásainak szabad előirányzatai terhére 5.000 E Ft értékhatárig kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalásról a Képviselő-testületet a munkatervben meghatározott következő ülésen tájékoztatni kell.

(4) A költségvetési szervek az eredeti, valamint a módosított előirányzatot meghaladó többletbevételeket, amennyiben az nem tervezési hibából adódik – a Polgármester egyidejű tájékoztatása mellett - intézményi hatáskörben felhasználhatják. Az előirányzat módosítására – Képviselő-testületi hatáskörben - utólag a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.

(5) Az intézmények által kezdeményezett előirányzat-emelés önkormányzati támogatási igénnyel sem 2021. évben, sem az azt követő években nem járhat.

(6) A feladat elmaradásából származó kiadási előirányzat-megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(7) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az, az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásbeli megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adhatják. A bérleti díj nem lehet kevesebb a fenntartási költség arányos részénél.

(8) A költségvetés végrehajtása során a kifizetések teljesítésekor előre kell sorolni a kötelező feladatokat.

(9) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a működési és felhalmozási mérlegek egyensúlyának biztosítása érdekében a tulajdonosi bevételek és az ÁFA visszatérítés összege felhalmozási célú bevételként kerüljenek figyelembe vételre.

6. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az előírt bevételek beszedésére, illetve a jóváhagyott kiadások szükséges mérték szerinti teljesítésére.

(2) A költségvetési szervek a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzaton belül kötelesek gazdálkodni.

(3) A költségvetési szervek pénzellátását a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztálya a rendelkezésre álló forrást figyelembe véve az alábbiak szerint biztosítja:

 • a) A költségvetési szervek hetente szerdán 16:00 óráig pénzigénylést nyújthatnak be a Pénzügyi és Gazdasági Osztályra.
 • b) A pénzigénylésnek tartalmaznia kell:
  • ba) a költségvetési szervnél rendelkezésre álló pénzeszközök összegét,
  • bb) a várható saját intézményi bevételeket,
  • bc) a tervezett kifizetések jogcímeit, összegeit, fizetési határidőit.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzigénylésében meghatározottakhoz igazodó pénzellátásáról – az Önkormányzat vezetésével történt egyeztetést követően - a Pénzügyi és Gazdasági Osztály Vezetője gondoskodik.

(5) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. r. 148. § (3) bekezdés a) - i) pontjaiban felsorolt esetekben kerülhet sor.

7. § A költségvetési szervek vezetői az esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományról 5 napon belül kötelesek tájékoztatni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályának Vezetőjét.

8. § (1) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a nettó 5.000 E Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait Ózd város honlapján közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül. A közzétételről a szerződést előkészítő szervezeti egység vezetőjének kell gondoskodnia.

(2) Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét az (1) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.

9. § (1) A Képviselő-testület a 100.000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelések elengedését a költségvetési intézmény vezetőjének hatáskörébe utalja, amit az intézmény számviteli politikájában jóváhagyott módon kell végrehajtani.

(2) A 100.000 Ft értékhatár fölötti behajthatatlan követelések nyilvántartásból való törlését megfelelő indokolással a költségvetési intézmények vezetői október 30-ig kezdeményezhetik. A kérelmek elbírálásáról a Képviselő-testület dönt.

10. § (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése alapján az éves költségvetések előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatásra kerülő mérlegeket és kimutatásokat a következők szerint határozza meg:

 • a) az Önkormányzat tárgyévi összevont mérlegét a 11. melléklet,
 • b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 12. melléklet,
 • c) az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 13. melléklet,
 • d) a közvetett támogatások tárgyévi összegét a 14. melléklet,
 • e) a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként a 16. melléklet

szerinti tartalommal és formában kell elkészíteni.

(2) Az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján a zárszámadások előterjesztésekor a Képviselő-testület részére az (1) bekezdésben foglaltakon túl tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

 • a) az Önkormányzat adósságállományát lejárat, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
 • b) a vagyonkimutatást az Önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott tartalommal és szerkezetben,
 • c) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

5. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési címrendje

I. Költségvetési címek

Cím

száma

Cím neve

1.

Ózdi Városüzemeltető Intézmény

2.

Ózdi Béke Telepi Óvodák

3.

Ózdi Városközponti Óvodák

4.

Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda

5.

Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda

6.

Ózdi Művelődési Intézmények

7.

Ózdi Polgármesteri Hivatal

8.

Ózd Városi Rendészet

9.

Ózd Város Önkormányzata

II. Költségvetési alcímek

Cím

Alcím

Megnevezése

száma

7.

Ózdi Polgármesteri Hivatal

1.

Hivatali igazgatási kiadások

2.

Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások

9.

Ózd Város Önkormányzata

1.

Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei

2.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

3.

Közúti közlekedés

4.

Környezetvédelem

5.

Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok

6.

Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

7.

Egészségügy

8.

Szabadidő, sport, kultúra és vallás

9.

Szociális védelem

III. Kiemelt kiadási előirányzatok

1.

K1

Személyi juttatások

2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3.

K3

Dologi kiadások

4.

K4

Ellátottak pénbeli juttatásai

5.

K5

Egyéb működési célú kiadások

6.

K6

Beruházások

7.

K7

Felújítások

8.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

9.

K9

Finanszírozási kiadások

IV. Kiemelt bevételi előirányzatok

1.

B1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2.

B2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3.

B3.

Közhatalmi bevételek

4.

B4.

Működési bevételek

5.

B5.

Felhalmozási bevételek

6.

B6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

B7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

B8.

Finanszírozási bevételek

2. melléklet

Az intézmények és az Önkormányzat 2021. évi bevételi forrásai kiemelt előirányzatonként

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt

M e g n e v e z é s

2021. évi

előirányzat

előirányzat

I.

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI

B1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

Társulásoktól és költségvetési szerveiktől

▪ EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt

támogatása

10 894

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

összesen:

10 894

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

10 894

B3.

Közhatalmi bevételek

500

B4.

Működési bevételek

211 409

Költségvetési bevételek összesen:

222 803

B8.

Finanszírozási bevételek

B813.

Maradvány igénybevétele

▫ működési célú

0

▫ felhalmozási célú

0

Maradvány igénybevétele összesen:

0

Finanszírozási bevételek összesen:

0

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

222 803

II.

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

B1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B11.

Önkormányzatok működési támogatásai

B111.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

327 076

-

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó

feladatellátás támogatása

▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok

ellátásának támogatása

53 454

▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása

76 440

▪ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

100

▪ Közutak fenntartásának támogatása

48 350

-

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

93 652

-

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

20

-

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

ártalmatlanítására

1 035

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:

600 127

B112.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak

támogatása

-

Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő

munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

685 595

-

Óvoda működtetési támogatás

111 523

-

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó

többlet kiadásokhoz

20 034

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak

támogatása összesen:

817 152

B113.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és

gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

-

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

214 819

-

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

▪ Család- és gyermekjóléti szolgálat

33 620

▪ Család- és gyermekjóléti központ

42 705

▪ Szociális étkeztetés

29 198

▪ Házi segítségnyújtás

- Személyi gondozás

51 909

▪ Időskorúak nappali intézményi ellátása

6 510

▪ Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása

31 500

▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása

18 079

▪ Szoc. és nyugdíjpol. felelős miniszter által kijelölt intézmény

10 066

▪ Bölcsöde támogatása

- Bértámogatás

78 336

- Üzemeltetési támogatás

20 137

▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye

10 584

▪ Hajléktalanok átmeneti szállása

26 459

-

Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához

▪ Szakmai dolgozók bértámogatása

122 787

▪ Üzemeltetési támogatás

8 336

-

Gyermekétkeztetés támogatása

▪ Bértámogatás

137 761

▪ Üzemeltetési támogatás

205 495

-

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

3 442

-

Támogató szolgáltatás

13 903

-

Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás

10 440

-

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

30 198

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermek-

étkeztetési feladatainak támogatása összesen:

1 106 284

B114.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

-

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári

és közművelődési feladatainak támogatása

75 269

Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

2 598 832

B16.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére

7 836

-

Társulástól

Ózd Kistérség Többcélú Társulásától

▫ Munkaszervezeti feladatokhoz

4 334

▫ Belső ellenőrzési feladatokhoz

6 190

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:

18 360

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

2 617 192

B3.

Közhatalmi bevételek

B34.

Vagyoni típusú adók

-

Építményadó

310 000

Vagyoni típusú adók összesen:

310 000

B351.

Értékesítési és forgalmi adók

-

Helyi iparűzési adó

770 000

Termékek és szolgáltatások adói összesen:

770 000

B36.

Egyéb közhatalmi bevételek

-

Bírság, pótlék

4 000

-

Talajterhelési díj

2 000

Egyéb közhatalmi bevételek összesen:

6 000

Közhatalmi bevételek összesen:

1 086 000

B4.

Működési bevételek

B402.

Szolgáltatások ellenértéke

-

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek

Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj

2 480

Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj

3 108

MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja

(autógáz töltőállomás)

1 139

KB 2001 Kft által fizetett bérleti díj

96

ÉRV Zrt-től

▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díja

400

▫ csatornatisztító jármű bérleti díja

3 600

▫ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett

munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja

720

Szolgáltatások ellenértéke összesen:

11 543

B404.

Tulajdonosi bevételek

-

Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából

származó bevétel

▪ ÓZDINVEST Kft-től

▫ Bérlakások üzemeltetési díja

5 000

▫ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja

3 000

▫ Temető üzemeltetési díja

1 924

▫ Piac üzemeltetési díja

7 547

▪ ÉRV Zrt-től

▫ Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj

62 700

Tulajdonosi bevételek összesen

80 171

B406.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja

4 717

-

ÉRV Zrt-től

▫ Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja

16 929

▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja

108

▫ Csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja

972

▫ Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett

munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj ÁFÁ-ja

194

Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen

22 920

B407.

Általános forgalmi adó visszatérítés

-

ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díjból megvalósuló

3 367

munkák ÁFA visszatérítése

Általános forgalmi adó visszatérítése összesen

3 367

Működési bevételek összesen:

118 001

B5.

Felhalmozási bevételek

B52.

Ingatlanok értékesítése

-

Lakás és egyéb ingatlanértékesítésből származó bevétel

190 000

Felhalmozási bevételek összesen:

190 000

B7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B74.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

államháztartáson kívülről

-

ÓZDINVEST Kft-től kölcsön törlesztése

638

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

638

Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+…+B7)

4 011 831

B8.

Finanszírozási bevételek

B81.

Belföldi finanszírozás bevételei

B813.

Maradvány igénybevétele

▪ működési célú

288 000

▪ felhalmozási célú

67 136

Maradvány igénybevétele összesen:

355 136

Finanszírozási bevételek összesen:

355 136

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

4 366 967

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

4 589 770

3. melléklet

A 2021. évi bevételi források intézményenkénti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Cím

Működési célú

Felhalmozási célú

Közhatalmi

Működési

Felhalmozási

Működési célú

Felhalmozási célú

Költség-

Finanszírozási

Bevételek

száma

Megnevezése

támogatások

támogatások

bevételek

bevételek

bevételek

átvett

átvett

vetési

bevételek

összesen

államháztartáson

államháztartáson

pénzeszközök

pénzeszközök

bevételek

belülről

belülről

összesen

B1.

B2.

B3.

B4.

B5.

B6.

B7.

B1+…+B7.

B8.

B1+…+B8.

1.

Ózdi Városüzemeltető Intézmény

180 458

180 458

180 458

2

Ózdi Béke Telepi Óvodák

3 702

3 702

3 702

3

Ózdi Városközponti Óvodák

4 707

4 707

4 707

4

Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda

1 699

1 699

1 699

5

Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda

3 621

3 621

3 621

6

Ózdi Művelődési Intézmények

12 000

12 000

12 000

7

Ózdi Polgármesteri Hivatal

10 894

5 222

16 116

16 116

8.

Ózd Városi Rendészet

500

500

500

Intézmények Összesen:

10 894

0

500

211 409

0

0

0

222 803

222 803

10.

Ózd Város Önkormányzata

2 617 192

1 086 000

118 001

190 000

638

4 011 831

355 136

4 366 967

MINDÖSSZESEN:

2 628 086

0

1 086 500

329 410

190 000

0

638

4 234 634

355 136

4 589 770

4. melléklet

Az intézmények és az Önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatai címenként és kiemelt előirányzatonként

Adatok:ezer Ft-ban

2021.évi

Cím

Al-

Kiemelt

M e g n e v e z é s

előirányzat

cím

előir.

I.

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

1.

Ózdi Városüzemeltető Intézmény

Létszám: 135 fő

K1.

Személyi juttatások

-

Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztályon dolgozók

személyi juttatása

216 467

-

Számviteli osztályon dolgozók személyi juttatása

55 405

-

Iskolai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása

130 300

Személyi juttatások összesen:

402 172

K2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztályon dolgozók

járulékai

41 638

-

Számviteli osztályon dolgozók járulékai

8 598

-

Iskolai konyhán foglalkoztatottak járulékai

20 448

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó

70 684

K3.

Dologi kiadások

-

Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztály működtetésének

kiadásai

142 790

-

Számviteli osztály működtetésének kiadásai

1 767

-

Iskolai konyhák működtetési kiadásai

271 383

(üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)

Dologi kiadások összesen:

415 940

K6.

Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben

5 000

K7.

Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben

902

Ózdi Városüzemeltető Intézmény

költségvetési kiadásai összesen:

894 698

2.

Ózdi Béke Telepi Óvodák

Létszám: 51 fő

K1.

Személyi juttatások

-

Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása

(óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen

szakmai feladatellátásban dolgozók)

184 710

-

Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása

13 577

Személyi juttatások összesen:

198 287

K2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

Óvodában foglalkoztatottak járulékai

32 358

-

Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai

2 104

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó

34 462

K3.

Dologi kiadások

-

Óvodák működtetésének kiadásai

9 322

-

Óvodai konyha működtetési kiadásai

(üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)

19 919

Dologi kiadások összesen:

29 241

K6.

Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben

1 637

Ózdi Béke Telepi Óvodák

költségvetési kiadásai összesen:

263 627

3.

Ózdi Városközponti Óvodák

Létszám: 64 fő

K1.

Személyi juttatások

-

Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása

(óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen

szakmai feladatellátásban dolgozók)

209 287

-

Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása

29 199

Személyi juttatások összesen:

238 486

K2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

Óvodában foglalkoztatottak járulékai

35 077

-

Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai

4 526

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó

39 603

K3.

Dologi kiadások

-

Óvodák működtetésének kiadásai

10 601

-

Óvodai konyha működtetési kiadásai

(üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)

27 313

Dologi kiadások összesen:

37 914

K7.

Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben

2 000

Ózdi Városközponti Óvodák

költségvetési kiadásai összesen:

318 003

4.

Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda

Létszám: 41 fő

K1.

Személyi juttatások

-

Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása

(óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen

szakmai feladatellátásban dolgozók)

138 026

-

Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása

11 931

Személyi juttatások összesen:

149 957

K2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

Óvodában foglalkoztatottak járulékai

22 920

-

Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai

1 849

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó

24 769

K3.

Dologi kiadások

-

Óvodák működtetésének kiadásai

6 297

-

Óvodai konyha működtetési kiadásai

(üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)

17 171

Dologi kiadások összesen:

23 468

K7.

Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben

2 000

Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda

költségvetési kiadásai összesen:

200 194

5.

Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda

Létszám: 41 fő

K1.

Személyi juttatások

-

Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása

(óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen

szakmai feladatellátásban dolgozók)

137 361

-

Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása

17 122

Személyi juttatások összesen:

154 483

K2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

Óvodában foglalkoztatottak járulékai

24 358

-

Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai

2 654

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó

27 012

K3.

Dologi kiadások

-

Óvodák működtetésének kiadásai

6 835

-

Óvodai konyha működtetési kiadásai

(üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)

19 903

Dologi kiadások összesen:

26 738

K7.

Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben

1 000

Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda

költségvetési kiadásai összesen:

209 233

6.

Ózdi Művelődési Intézmények

Létszám: 32,5 fő

K1.

Személyi juttatások

-

Városi Művelődési Központban foglalkoztatottak

személyi juttatása

38 035

-

Városi Könyvtárban foglalkoztatottak személyi juttatása

31 729

-

Ózdi Muzeális Gyűjtemény foglalkoztatottjainak

személyi juttatása

35 936

-

Civil Házban foglalkoztatottak személyi juttatása

9 903

-

ÓMI kezelésében lévő szabadidő központok, kultúrházak,

közösségi házak gondnokainak megbízási díjai

(Uraj, Susa, Center, Szentsimon, Szenna,)

1 440

Személyi juttatások összesen:

117 043

K2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

Városi Művelődési Központban foglalkoztatottak

járulékai

5 850

-

Városi Könyvtárban foglalkoztatottak járulékai

4 918

-

Ózdi Muzeális Gyűjtemény foglalkoztatottjainak járulékai

5 539

-

Civil Házban foglalkoztatottak járulékai

1 535

-

ÓMI kezelésében lévő szabadidő központok, kultúrházak,

közösségi házak gondnokainak járulékai

(Uraj, Susa, Center, Szentsimon, Szenna)

225

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

összesen:

18 067

K3.

Dologi kiadások

-

Városi Művelődési Központ dologi kiadásai

24 190

-

Városi Könyvtár dologi kiadásai

6 000

-

Ózdi Muzeális Gyűjtemény dologi kiadásai

6 000

-

Civil Ház dologi kiadásai

5 000

-

ÓMI kezelésében lévő szabadidő központok, kultúrházak,

közösségi házak dologi kiadásai

3 500

(Uraj, Susa, Center, Szentsimon, Szenna, Somsály)

-

Ív úti Légó Pince dologi kiadásai

200

Dologi kiadások összesen:

44 890

K6.

Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben

2 000

K7.

Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben

2 000

Ózdi Művelődési Intézmények

költségvetési kiadásai összesen:

184 000

7.

Ózdi Polgármesteri Hivatal

Létszám: 70 fő + 4 fő

1.

Hivatali igazgatási kiadások

K1.

Személyi juttatások

318 800

-

EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt

személyi juttatásai

9 432

Személyi juttatások összesen:

328 232

K2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

57 290

-

EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt

járulékai

1 462

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

összesen:

58 752

K3.

Dologi kiadások

5 910

Dologi kiadások összesen:

5 910

Hivatali igazgatási kiadások összesen:

392 894

2.

Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások

K3.

Dologi kiadások

71 400

K6.

Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben

3 000

Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások

összesen:

74 400

Ózdi Polgármesteri Hivatal

költségvetési kiadásai összesen:

467 294

8.

Ózd Városi Rendészet

Létszám: 12 fő

K1.

Személyi juttatások

45 000

K2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 000

K3.

Dologi kiadások

9 000

Ózd Városi Rendészet

költségvetési kiadásai összesen:

61 000

INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ÖSSZESEN:(1+2 +…+.8 címek együtt)

2 598 049

9.

ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Létszám: 3 fő + 13 fő

1.

Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei

-

Képviselő-testület kiadásai

Létszám:

K1.

Személyi juttatások

76 569

K2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 378

K3.

Dologi kiadások

8 638

Képviselő-testület kiadásai összesen:

96 585

K5.

Egyéb működési célú kiadások

K502.

Elvonások és befizetések

K5022. Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

▪ Szolidaritási hozzájárulás befizetése

133 590

Elvonások és befizetések összesen:

133 590

K506.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ózd Kistérség Többcélú Társulásának

Kistérségi Társulási tagdíj

17 343

Belső ellenőrzési feladatok ellátásához

4 856

Munkaszervezeti feladatokhoz

2 775

Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak

működés feltételeinek biztosítása

5 000

Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak

működés feltételeinek biztosítása

500

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen

30 474

Egyéb működési célú kiadások összesen:

164 064

Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:

260 649

2.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K3.

Dologi kiadások

-

Önkormányzati vagyon biztosítási díja

2 475

-

ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj

utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)

4 717

-

ÉRV Zrt-től

üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj

utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)

16 929

2 db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése

(bevétellel összefüggésben)

108

csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetés

(bevétellel összefüggésben)

972

szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett

munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj

utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)

194

-

Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának

rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével,

(értékbecslések, energetikai tanusítványok, telekhatár rendezések,

művelési ág változás kiadásai) földhivatali szolgáltatási

díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok

számítógépes előállításához szükséges program

szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra

2 000

-

Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára

2 000

-

Szociális városrehabilitáció projekt honlap tárhely díja

10

-

Futó projektekhez kapcsolódó díjak, projektben el nem számolható kiadások

10 000

Dologi kiadások összesen:

39 405

K7.

Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben

18 120

K8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K89.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak

ÓZDINVEST KFT-nek

▫ önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési

alapjára történő befizetéshez

4 703

-

Egyéb vállalkozásnak

Pedagógus társasház felújítási alapjára

250

Brassói úti Székház felújítási alapjára

200

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

5 153

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:

62 678

3.

Közúti közlekedés

K5.

Egyéb működési célú kiadások

K512.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

Egyéb vállalkozásnak

VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.

▫ 2021. évi működési támogatás 1-12. hóra a veszteség

megtérítésére

139 023

▫ 2020. évről áthúzódó III-IV. negyedév működési támogatás

77 099

Egyéb működési célú kiadások összesen:

216 122

K7.

Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben

64 000

Közúti közlekedés összesen:

280 122

4.

Környezetvédelem

K3.

Dologi kiadások

-

Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz

1 000

-

Ózd, Gál-völgye úti rekultivált lerakó utógondozási munkáira

(depóniagáz rendszer üzemeltetése, monitoring, éves jelentés)

2 600

-

Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó utógondozási munkáira

terület őrzése, kaszálás, áramdíj

500

-

Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén)

500

Dologi kiadások összesen:

4 600

K5.

Egyéb működési célú kiadások

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

-

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési

Önkormányzati Társulásnak tagdíj

2 350

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:

2 350

K512.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

Egyéb vállalkozásnak

ÉRV Zrt-nek nem közművel összegyűjtött

háztartási szennyvíz ártalmatlanítására

(központi támogatásból)

1 035

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

1 035

Egyéb működési célú kiadások összesen:

3 385

Környezetvédelem összesen:

7 985

5.

Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok

K3.

Dologi kiadások

-

Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja

85 500

-

Karácsonyi díszkivilágítás, elemek pótlása

2 000

-

Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira

6 000

Dologi kiadások összesen:

93 500

K6.

Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben

2 000

Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:

95 500

6.

Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K3.

Dologi kiadások

-

Önkormányzat pénzforgalmával kapcsolatos kiadások

(bankköltség, kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)

10 000

-

Likvid hitel kamata, rendelkezésre tartási jutaléka

3 000

-

Főépítész megbízási díjára (2021.03.01-től egy évre)

900

Dologi kiadások összesen:

13 900

K5.

Egyéb működési célú kiadások

K513.

Tartalékok

a)

Általános tartalék

-

Előre nem látható feladatok fedezetére

22 000

b)

Lakóterületi céltartalék

10 000

c)

ÉRV Zrt által fizetett viziközmű üzemeltetési díjból

viziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék

62 700

d)

Ingatlan értékesítés bevételéből visszavásárlási kötelezettség fedezetére

képzett kötött felhasználású tartalék

152 300

Tartalékok összesen:

247 000

Egyéb működési célú kiadások összesen:

247 000

Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:

260 900

7.

Egészségügy

K3.

Dologi kiadások

-

Orvosi műhiba miatti járadékok fizetésére (12 hó)

10 917

Dologi kiadások összesen:

10 917

K5.

Egyéb működési célú kiadások

K506.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ózd Kistérség Többcélú Társulásának

Orvosi ügyelet működéséhez

29 934

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen

29 934

Egyéb működési célú kiadások összesen:

29 934