Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 8/2017 (IV.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2017. 04. 27

Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 8/2017 (IV.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2017.04.27.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, valamint az 1. Mellékletben felsorolt címrend szerinti helyi önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 2. Mellékletben foglaltaknak megfelelő összesített bevételeit és kiadásait forrásonként

7.777.591.377 Ft bevétellel
6.650.590.567 Ft kiadással,

1.482.957.401 Ft költségvetési maradvánnyal

jóváhagyja.
1. Az önkormányzat működési, fenntartási kiemelt előirányzatainak teljesítését a következők szerint szerint hagyja jóvá:
- személyi jellegű kiadások 600.685.847 Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 167.705.285 Ft,
- dologi jellegű kiadások 684.197.550 Ft,
- szociálpolitikai feladatok kiadásai 23.545.098 Ft,
- egyéb műk.célú kiadások 79.374.121 Ft.
(3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:
- beruházási kiadások 512.788.757 Ft
- felújítási kiadások 662.940 Ft
- felhalm.c. Pénzeszköz átadás 26.000.000 Ft.

3. § Az önkormányzat címek szerinti bevételi és kiadási teljesítését az 5.1.-5.6. Mellékletekben
foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait célonként a 3. Mellékletben fogadja el.

1. § (1) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti alakulását éves bontásban a 6. tájékoztató tábla tartalmazza.

(2) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kivüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 4. Melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 5. tájékoztató tábla tartalmazza.

7. § A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1.,2.2. Mellékletekben hagyja jóvá.

8. § (1) Az önkormányzat 2016. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 7.1. tájékoztató táblában szereplő adatok alapján 15.032.329.194 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési maradványa 1.482.957.401 Ft, melynek a felosztását a
képviselő-testület a 6. Mellékletben elfogadta.

9. § (1) Ez a rendeletet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8/2016.(VI.16.), 9/2016.(VII.28.), 10/2016.(X.14.), 12/2016.(XII.08.), 3/2017.(II.23.) rendeletével módosított 5/2016.(III.03.) rendelete.

Kelt: Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. április 26. napján tartott nyílt, soros ülésén.
Győriné dr. Czeglédi Márta Dr. Voller Erika
polgármester jegyző