Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 5/2017 (III.31.) önkormányzati rendelete

a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 01 - 2018. 05. 23

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014.(XI.19.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi és Civilfinanszírozási Bizottság előzetes véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:


1. §


A Jászfényszaru Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:


„(1a) A Képviselő-testület a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:


a) 2017.       módosított bevételi előirányzata                                                       4.938.005.966 Ft

                    bevételi előirányzat növekedés                                                        124.826.721 Ft

                    módosított bevételi előirányzat:                                                 5.062.832.687 Ft


b) 2017.      módosított kiadási előirányzata                                                         4.938.005.966 Ft

                    kiadási előirányzat növekedés                                                          124.826.721 Ft

                     módosított kiadási előirányzat:                                                 5.062.832.687 Ft2. §


A Költségvetési rendelet:

  • 2. Melléklete helyébe ezen rendelet 1. Melléklete lép,
  • 6. Melléklete helyébe ezen rendelet 2. Melléklete lép,
  • 7. Melléklete helyébe ezen rendelet 3. Melléklete lép,
  • 9.1. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.1. Melléklete lép,
  • 9.2. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.2. Melléklete lép,
  • 9.3. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.3. Melléklete lép,
  • 9.4. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.4. Melléklete lép,
  • 9.5. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.5. Melléklete lép,
  • 9.6. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.6. Melléklete lép.


3. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Győriné dr. Czeglédi Márta                                                                           dr. Voller Erika

         polgármester                                                                                             jegyző

                

                         

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve 2017. március 31.                                                                           dr. Voller Erika

                                                                                                                          jegyző         

Mellékletek