Izsófalva nagyközség képviselő testületének 6/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2015.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 07. 01 - 2016. 07. 02

Izsófalva nagyközség képviselő testületének 6/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2015.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2016.07.01.

Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § és a 88. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A közszolgáltatással ellátott területen az ingatlanhasználó köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni és Ht. 32/A. § (2) bekezdése alapján az állam által az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására alapított Koordináló szerv (továbbiakban: Koordináló szerv) részére a közszolgáltatási díjat megfizetni.”

2. § (1) A 6. § (1) bekezdése kiegészül az alábbi e) ponttal:

„e) az érintett ingatlanon keletkező települési hulladékot elkülönítetten, az elkülönített gyűjtésre rendszeresített és ezen célból átvett gyűjtőedényben gyűjtse.”

(2) A 6. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(7) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bevont területeken tilos

a) a mezőgazdasági termelés során keletkezett növényi hulladék,

b) a kerti hulladék, nyesedék, gally,

c) az avar,

d) az ipari eredetű hulladék,

e) a vegyes hulladék,

f) az árkok, töltések növényzetének

égetése.”

3. § (1) A 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A közszolgáltatás díját a Koordináló szerv által kiállított számla alapján

a) a természetes személy ingatlanhasználók két havonta utólag,

b) a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek a megkötött közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint fizetik meg.”

(2) A 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A lakóközösségek (társasházak, lakásszövetkezetek stb.) által közösen használt gyűjtőedények után a közszolgáltatás díja – a Koordináló szerv által kiállított számla ellenében – lakóegységek alapján fizetendő.”

(3) A 7. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Az ingatlanhasználó köteles a számlát a Koordináló szerv által kiállított számlán szereplő határidőre megfizetni."
(4) A 7. §-a kiegészül az alábbi (3a) bekezdéssel:
„Díjhátralék keletkezése esetén a beszedésről a 2016. március 31. napjáig kiállított számlák vonatkozásában Közszolgáltató, a 2016. április 1. napjától kiállított számlák vonatkozásában a Koordináló szerv intézkedik.”

4. §

A 9. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(6) Amennyiben a szünetelés ideje alatt települési hulladék kerül kihelyezésre úgy – az ingatlan-tulajdonos egyidejű értesítése mellett – a Közszolgáltató a hulladékot elszállítja, valamint adatszolgáltatással él a Koordináló szerv felé, aki az adatszolgáltatásban megjelölt időponttól kezdve a hulladékszállítási díjról számlát állít ki.”

5. § (2) A 11. §-a hatályát veszti.

(1) A rendelet kiegészül az alábbi 10/A. §-sal:

„10/A. §

Közszolgáltató köteles eleget tenni a Ht. 32/A. § (4) bekezdésben foglalt, Koordináló szerv felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségének.”

6. § (1) A 13. § kiegészül az alábbi (1a) bekezdéssel:

„(1a) A természetes személy ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására köteles a rendelkezésére bocsátott egyedi azonosító jellel ellátott vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló, illetve az egyedi kódszámmal ellátott elkülönített gyűjtésre szolgáló edényzetet használni.”

(2) A 13. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A vegyes hulladék ürítésének gyakorisága tömbházas beépítésű lakóterületeken, társasházak, családi házas területeken minimum heti 1 alkalom. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék ürítésének gyakorisága kéthetente 1 alkalom. Amennyiben a hulladék szállítása a közszolgáltató hibájából elmarad, 24 órán belül pótolni köteles.”

(3) A 13. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(5) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltató felé a valóságnak nem megfelelő mennyiséget vagy adatot közöl, és ennek folytán az átadott hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a közszolgáltató - az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg – jogosult a ténylegesen elszállításra kerülő mennyiségről adatot szolgáltatni a Koordináló szerv felé, mely adatszolgáltatás alapján a Koordináló szerv a tényleges űrmértékű mennyiségnek megfelelően állítja ki a számlát.”

(4) A rendelet kiegészül az alábbi 13/A. §-sal:

„13/A. § Az elkülönített gyűjtési rendszer bevezetését követően a jegyző hulladékgazdálkodási bírság kiszabására jogosult a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rend. rendelkezéseinek megfelelően.”

7. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2016. július 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) E rendelet 6. § (4) bekezdése 2016. október 1. napjával lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. július 2. napjával.