Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 3/2017 (II.23.) önkormányzati rendelete

Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 5/2016. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 02. 23 - 2017. 04. 26

Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 3/2017 (II.23.) önkormányzati rendelete

Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 5/2016. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

2017.02.23.

a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 5/2016. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014.(XI.19.) önkormányzati rendelet 4. § (2) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi és Civilfinanszírozási Bizottság előzetes véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. § A Jászfényszaru Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 5/2016. (III. 03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A Képviselő-testület a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 2016. módosított bevételi előirányzata 5.359.128.469 Ft, bevételi előirányzat növekedés 4.548.856.180 Ft, módosított bevételi előirányzat: 9.907.984.649 Ft
b) 2016. módosított kiadási előirányzata 5.359.128.469 Ft, kiadási előirányzat növekedés 4.548.856.180 Ft, módosított kiadási előirányzat: 9.907.984.649 Ft

a) 2. Melléklete helyébe ezen rendelet 1. Melléklete lép,

b) 6. Melléklete helyébe ezen rendelet 2. Melléklete lép,

c) 7. Melléklete helyébe ezen rendelet 3. Melléklete lép,

d) 9.1. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.1. Melléklete lép,

e) 9.2. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.2. Melléklete lép,

f) 9.3. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.3. Melléklete lép,

g) 9.4. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.4. Melléklete lép,

h) 9.5. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.5. Melléklete lép,

i) 9.6. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.6. Melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Győriné dr. Czeglédi Márta dr. Voller Erika
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
Kihirdetve 2017. február 23. dr. Voller Erika
jegyző