Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 9/2018 (V.24..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 05. 24

Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 9/2018 (V.24..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2018.05.24.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, valamint az 1. Mellékletben felsorolt címrend szerinti költségvetési szerveire.

2. § (1) Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 2. Mellékletben foglaltaknak megfelelő összesített bevételeit és kiadásait forrásonként

10.670.300.867 Ft bevétellel
7.935.065.645 Ft kiadással,

2.735.235.222 Ft költségvetési maradvánnyal

jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek működési,
fenntartási kiemelt előirányzatainak teljesítését a következők szerint szerint hagyja jóvá:
- személyi jellegű kiadások 682.136.173 Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 169.986.052 Ft,
- dologi jellegű kiadások 684.539.744 Ft,
- szociálpolitikai feladatok kiadásai 24.657.890 Ft,
- egyéb működési célú kiadások 1.633.257.561 Ft.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek felújítási és
felhalmozási kiadásai teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- beruházási kiadások 1.228.166.102 Ft
- felújítási kiadások 1.530.993 Ft
- felhalm.c. Pénzeszköz átadás 31.207.414 Ft.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összesített
működési célú bevételei és kiadásai, valamint a felhalmozási célú bevételei és kiadásai
mérlegét a 2.1.,2.2. Mellékletek szerint állapítja meg..

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait célonként a 3. Mellékletben fogadja el.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételeit és kiadásait a 4. Melléklet tartalmazza.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi és
kiadási előirányzatainak teljesítését az 5.1.-5.6. Mellékletekben foglaltaknak megfelelően
hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési
maradványának felosztását a 6. Melléklet szerint határozza meg.

8. § A Képviselő-testület által céljelleggel nyújtott támogatásokat az 1. tájékoztató tábla
tartalmazza.

9. § A Képviselő-testület a közvetett támogatások részletezését az 5. tájékoztató tábla szerint hagyja
jóvá.

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó
kötelezettségeinek célonkénti alakulását éves bontásban a 6. tájékoztató tábla szerint hagyja
jóvá.

11. § A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról szóló kimutatást a 7.1. és 7.2. tájékoztató
táblákban részletezettek szerint fogadja el.

12. § A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből
származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 8. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

13. § A Képviselő-testület a pénzeszközök változását a 11. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

14. § A Képviselő-testület 2017. évi költségvetési évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely
alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

15. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2017. december 31. napján
adósságállománnyal nem rendelkezik.

16. § A Képviselő-testület 2017. évben hitelt és kölcsönt nem nyújtott.

17. § (1) Ez a rendeletet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2017.(III.31.), 10/2017.(V.31.), 17/2017. (IX.22.), 20/2017.(XI.30.), és 5/2018.(II.22.) rendeletével módosított 2/2017.(II.23.) rendelete.

Kelt: Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. május 24. napján tartott nyílt, soros ülésén.
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
Dr. Voller Erika jegyző