Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 26/2015 (XII.10.) önkormányzati rendelete

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2015. (XII.11.) önkormányzati rendelete a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 12. 11 - 2016. 05. 24

Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 26/2015 (XII.10.) önkormányzati rendelete

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2015. (XII.11.) önkormányzati rendelete a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2015.12.11.

Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003.(V.28.) önkormányzati rendelet 26. § (8) a) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi és Civilfinanszírozási Bizottság előzetes véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1.  § A Jászfényszaru Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A Képviselő-testület a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 2015. módosított bevételi előirányzata 6.979.087 ezerFt, bevételi előirányzat növekedés 87.667 ezerFt,,módosított bevételi előirányzat: 7.066.754 ezerFt
b) 2015. módosított kiadási előirányzata 6.979.087ezerFt, kiadási előirányzat növekedés 87.667ezerFt, módosított kiadási előirányzat: 7.066.754 ezerFt

2.  § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt: Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 9. napján tartott ülésén.
Győriné dr. Czeglédi Márta dr. Voller Erika
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
Kihirdetve 2015. december 10.
dr. Voller Erika
jegyző