Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 20/2018 (XI.29.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2021. 01. 01

Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 20/2018 (XI.29.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

2021.01.01.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Jászfényszaru Város Képviselő-testülete helyi iparűzési adót vezet be határozatlan időtartamra.

2. § E rendelet alkalmazásában:

Adókedvezményre jogosító adóalap: a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 39/C. § (2) bekezdésében meghatározott 2,5 millió forint vállalkozási szintű adóalapot meg nem haladó adóalap. Amennyiben az adó megállapítása nem teljes adóévre vonatkozik, úgy a kedvezményre jogosító adóalap naptári napokra számított időarányos részét kell figyelembe venni.

3. § (1) 1Az adó évi mértéke az adóalap 1,4 %-a.

(2)2

4. § (1)3 Az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja éves szinten a 2,5 millió forintot nem haladja meg az a számított végleges iparűzési adójából 100%-os önkormányzati adókedvezményre jogosult.

(2)4 Az a háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja éves szinten az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg az a számított végleges iparűzési adójából 100%-os önkormányzati adókedvezményre jogosult.”

(3) Az adókedvezményt nem befolyásolja, hogy az adózó az adó alapját egyszerűsített módon, a Htv. 39/A. és 39/B. §-ai alapján határozza meg.

5. § E rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba, és hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Jászfényszaru Város Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 23/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete.

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
Dr. Voller Erika jegyző
1

19/2020.(XII.09.) önkormányzati rendelet alapján 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Az adó évi mértéke az adóalap 1,4 %-a.”

2

19/2020.(XII.09.) önkormányzati rendelet alapján hatályát veszti a 3. § (2) bekezdése.

3

A 19/2020. (XII.09.) ÖR alapján a 4. § (1)bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja éves szinten a 2,5 millió forintot nem haladja meg az a számított végleges iparűzési adójából 100%-os önkormányzati adókedvezményre jogosult.

4

A 19/2020. (XII.09.) ÖR alapján a 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(2) Az a háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja éves szinten az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg az a számított végleges iparűzési adójából 100%-os önkormányzati adókedvezményre jogosult.”