Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 3/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete

a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 5/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 26 - 2020. 07. 08

Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 3/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete

a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 5/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2020.02.26.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014.(XI.19.) önkormányzati rendelet 4. § (2) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi, Fejlesztési és Ellenőrzési Bizottság előzetes véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. § A Jászfényszaru Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 5/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A Képviselő-testület a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 2019. módosított bevételi előirányzata 5. 536.846.171 Ft, bevételi előirányzat növekedés 39.932.510 Ft, módosított bevételi előirányzat: 5.576.778.681 Ft
b) 2019. módosított kiadási előirányzata 5. 536.846.171 Ft, kiadási előirányzat növekedés 39.932.510 Ft, módosított kiadási előirányzat: 5.576.778.681 Ft

a) 2. Melléklete helyébe ezen rendelet 1. Melléklete lép,

b) 6. Melléklete helyébe ezen rendelet 2. Melléklete lép,

c) 9.1. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.1. Melléklete lép,

d) 9.2. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.2. Melléklete lép,

e) 9.3. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.3. Melléklete lép,

f) 9.4. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.4. Melléklete lép,

g) 9.5. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.5. Melléklete lép,

h) 9.6. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.6. Melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. december 31-i hatállyal kell alkalmazni, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Győriné dr. Czeglédi Márta dr. Voller Erika
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
Kihirdetve 2020. 02.26. dr. Voller Erika
jegyző

1. melléklet