Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 21/2018 (XI.29.) önkormányzati rendelete

az építményadóról

Hatályos: 2020. 07. 31

Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 21/2018 (XI.29.) önkormányzati rendelete

az építményadóról

2020.07.31.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Jászfényszaru Város Önkormányzata építményadót vezet be határozatlan időtartamra.

2. § (1) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 13. §-ában meghatározott mentességeken túl mentes az adó alól:

a) a lakás céljára szolgáló épület, amennyiben az adó alanya magánszemély,

b) gépjárműtároló tekintetében a magánszemély adóalany,

c) a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség,

d) a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, amennyiben az azzal egy helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon lakás céljára szolgáló épület is található.

(2) A vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utáni építményadó megállapítása során az (1) bekezdés nem alkalmazható.

(3) Az adóalany mentesül az adatbejelentési kötelezettség alól az (1) bekezdés a)-b) és d) pontjában foglalt mentesség esetén.

3. § (1) Az építményadó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

(2) Az adó mértéke szempontjából az önkormányzat illetékességi területe két övezetet alkot.

Övezeti beosztás:
a) első övezetbe tartozik: Jászfényszaru Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 2/2018. (I.17.) önkormányzati rendelet (HÉSZ) szabályozási tervlapja szerint azon gazdasági területbe (Gip, Gksz) sorolt ingatlanok, amelyek térképi megjelenítését az 1. számú melléklet tartalmazza, kivéve az ingatlan-nyilvántartásban tanya megnevezéssel feltüntetett ingatlant,
b) második övezetbe tartozik: a város első övezeten kívüli része, kivéve az ingatlan-nyilvántartásban tanya megnevezéssel feltüntetett magánszemély tulajdonában lévő ingatlant.
(3) Építmény esetében az adó évi mértéke:
a) első övezetben: 1.170.-Ft/m2,
b) második övezetben: 500.-Ft/m2.
(4) 1

4. § E rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba, és hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Jászfényszaru Város Önkormányzata építményadóról szóló 19/2003. (XII.15.) számú rendelete és annak módosításairól szóló rendeletei.

1

3. § (4) bekezdése "Reklámhordozó esetén az adó évi mértéke övezeti besorolástól függetlenül: 0.-Ft/m2." a 14/2020. (VII.31.) ÖR alapján hatályát veszti.