Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 22/2018 (XI.29.) önkormányzati rendelete

a magánszemély kommunális adójáról

Hatályos: 2019. 01. 01

Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 22/2018 (XI.29.) önkormányzati rendelete

a magánszemély kommunális adójáról

2019.01.01.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Jászfényszaru Város Önkormányzata magánszemély kommunális adóját vezet be határozatlan időtartamra.

2. § (1) Mentes az adó alól:

a) a 80 év feletti adóalany, aki az adóévet megelőző év december 31. napjáig a 80. életévét betöltötte,

b) a 75 év feletti, egyedül élő adóalany, aki az adóévet megelőző év december 31. napjáig a 75. életévét betöltötte,

c) az 50 m2 alatti, komfort nélküli lakás céljára szolgáló épület,

d) a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész és az önkormányzat illetékességi területén lévő telek, kivéve az ingatlan-nyilvántartásban tanya megnevezéssel feltüntetett ingatlant.

(2) Az adóalany mentesül az adatbejelentési kötelezettség alól, amennyiben az (1) bekezdés d) pontja szerint részesül mentességben.

3. § (1) Az adó évi mértéke lakásonként, illetve lakásbérleti jogviszonyonként 5.000.-Ft.

4. § E rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba, és hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Jászfényszaru Város Önkormányzata magánszemélyek kommunális adójáról lakástulajdonra szóló 15/1995. (XI.23.) számú rendelete és annak módosításairól szóló rendeletei.

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
dr. Voller Erika jegyző