Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015(VIII.28..) önkormányzati rendelete

a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról, valamint a gyermekvédelmi személyes gondoskodásról szóló 18/2005. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 09. 01 - 2015. 09. 02

Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2015. (VIII.28.) önkormányzati rendelete

A GYERMEKEK PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSÁRÓL, VALAMINT A GYERMEKVÉDELMI SZEMÉLYES GONDOSKODÁSRÓL

szóló 18/2005.(X.26.) önkormányzati rendelet módosításárólNagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §


A Gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásról, valamint a gyermekvédelmi személyes gondoskodásról szóló 18/2005.(X.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) Az intézményi térítési díjat – a helyettes szülő kivételével. Nagyberény község Önkormányzat Képviselő-testülete állapítja meg évente egy alkalommal. Az óvodai és iskolai étkeztetés intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A nyersanyagköltség és a térítési díj összege közötti különbözetet az önkormányzat átvállalja.”2. §

A Rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


 „(3) Az intézményi térítési díjat e rendelet 1. melléklete tartalmazza.”


3. §


A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


4. §


(1) A rendelet 2015. szeptember 1-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.

Tóth András Károly                                           Baumann Anita Gabriella                                             polgármester                                                                     jegyző

Mellékletek