Nagyberény Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (II.23.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 2/2014. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 24 - 2021. 02. 25

Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja - a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5., 11. pontjában és vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 2/2014. (I.29.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


       Az ingatlantulajdonos a ténylegesen elszállított háztartási szennyvíz mennyisége után a szállító eszköz mérőberendezése alapján, a közszolgáltató számlájának átvételekor vagy a számlán megjelölt fizetési határidőnek megfelelően köteles a közszolgáltatás díját megfizetni.

A háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díjának legmagasabb mértéke 2021. évben közületi fogyasztók esetén a közszolgáltatás díja 5.452 Ft/m3 + Áfa, lakossági fogyasztók esetén a közszolgáltatás díja összesen 2.260 Ft/m3 + Áfa.

A közszolgáltatási díjat terheli még a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján meghatározott, a DRV Zrt. ártervében mindenkor érvényes vízterhelési díj.”


2.§


(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.


(2) A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.Tóth András Károly                                                                      Kovács Gréta

polgármester                                                                                   jegyző