Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2005. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról

Hatályos: 2014. 04. 29 - 2015. 02. 23

(Egységes szerkezetben)


Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a szociálisan rászoruló fiatalok lakáshelyzetének megoldásához segítséget nyújtó helyi támogatásról az alábbi rendeletet alkotja:


                                              

                                                                  1. §.


(1)[1] A rendelet hatálya kiterjed Nagyberény Községben legalább 3 éve állandó lakóhellyel

(tartózkodási engedéllyel) rendelkező, a 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet 1.§. (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott fiatal házasokra- illetve élettársakra – ha az élettárs tulajdonos lesz – valamint kiskorú gyermeküket egyedül nevelő szülőkre.


(2) Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az első lakást megszerezni kívánó helyi lakosok lakásépítéséhez, lakás vásárlásához, a szociális körülményeket figyelembe véve vissza nem térítendő helyi támogatást nyújthat.

(3) A helyi támogatás összege 100.000.-Ft-ig terjedhet.

(4)[2] E rendelet alkalmazásában fiatal házas- illetve élettársak azok a házasok, illetve élettársak, akik közül a felek egyike - a kérelem benyújtásának időpontjában - a 35. életévét nem töltötte be.

                                                                      

                                                                       2. §.

(1)[3] A kérelmező helyi támogatásban akkor részesülhet, ha a megvásárolt vagy megépített ingatlan értéke a 12.000.000 Ft-ot nem haladja meg.

(2) Egyenesági hozzátartozók között adásvételi szerződéssel létrejött lakóingatlan vásárlásához abban az esetben nyújtható helyi támogatás, ha az eladó a vételár felhasználásával Nagyberény község közigazgatási területén lévő másik ingatlanban szerez tulajdonjogot, ahová életvitelszerűen odaköltözik, és annak megtörténtét igazolja.

(3) Nem részesülhet helyi támogatásba az a kérelmező, aki az (1) bekezdésekben foglalt feltételeknek megfelel ugyan, azonban ő maga vagy házastársa (élettársa) már részesült helyi támogatásban.

(4)[4] Nem részesülhet helyi támogatásban az a kérelmező, aki a megszerezni kívánt ingatlanban már tulajdonjoggal rendelkezik.


                                              

                                                                        3.§.[5]

 (1)[6] A helyi támogatás iránti kérelmet lakásvásárlás és lakásépítés esetén a tulajdonjog ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzést, illetve a jogerős használatbavételi engedély kézhezvételét követő 1 éven belül lehet benyújtani.

A fenti határidő jogvesztő.

A kérelmet a Képviselő-testülethez címezve, e rendelet 1. számú mellékletét képező forma- nyomtatványon az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal Nagyberényi Kirendeltségéhez kell megküldeni.


 (2) A kérelemhez mellékelni kell:

-lakásvásárlás esetén az ügyvéd által ellenjegyzett adásvételi szerződést és az ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapját

-lakásépítés esetén a használatbavételi engedélyt, az építkezés költségvetését, valamint 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot.


(3) A támogatási kérelmet az Önkormányzat Szociális Bizottsága - a kérelem beadását követő első ülésén – megvizsgálja, és a támogatás kérdésében a Képviselő-testület felé javaslatot tesz.

A Képviselő-testület a támogatás iránti kérelem tárgyában – meghallgatva a Szociális Bizottság véleményét – soron következő rendes ülésén határozattal dönt.


A Képviselő-testület döntéséről a kérelmezőt az ülést követő 8 napon belül tájékoztatja és intézkedik az odaítélt támogatás kiutalásáról.                                                                       4.§.


(1) A Képviselő-testület által odaítélt támogatás kiutalásáról a jegyző az OTP Rt. Siófoki Fiókján keresztül a döntést követő 15 napon belül intézkedik.

(2)[7] Amennyiben a támogatott (támogatottak) a megvásárolt vagy megépített ingatlant a támogatás folyósításától számított 3 éven belül részben vagy egészben eladja vagy elajándékozza, a jegyző írásbeli felszólítására maximum 3 hónapon belül egy összegben köteles (-ek ) visszafizetni a folyósított támogatás kamatmentes összegét.


.

                                                                       5.§.


(1) Támogatás csak az önkormányzat költségvetési rendeletében az e célra meghatározott éves keretösszeg erejéig nyújtható.

(2) E rendelet 2005. szeptember 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a lakásépítés, lakásvásárlás helyi támogatásáról  szóló 6/1991 (IV.29.) számú önkormányzati rendelet.


Nagyberény, 2005. augusztus 25.


Szentpéteri László s.k.                                                          Dr. Dudás Katalin s.k.

   Polgármester                                                                               jegyző


A kihirdetés napja: 2005. augusztus 26.                                                                                                                                                                                                                      Dr. Dudás Katalin s.k.

                                                                                                       jegyzőEgységes szerkezetbe foglalva: 2014. április 30. napján


                                                                                              Baumann Anita Gabriella

                                                                                                           jegyző

[1]

Módosította a 13/2008. (VIII.12.) számú rendelet, hatályos 2009. január 1. napjától.

[2]

Beiktatta a 13/2008. (VIII.12.) számú rendelet, hatályos 2009. január 1. napjától

[3]

Módosította a 13/2008. (VIII.12.) számú rendelet, hatályos 2009. január 1. napjától

[4]

Beiktatta a 13/2008. (VIII.12.) számú rendelet, hatályos 2009. január 1. napjától

[5]

Módosította a 13/2008. (VIII.12.) számú rendelet, hatályos 2009. január 1. napjától

[6]

Módosította a 6/2014. (IV.29.) számú rendelet, hatályos 2014. április 29. napjától

[7]

Módosította a 13/2008. (VIII.12.) számú rendelet, hatályos 2009. január 1. napjától 

Mellékletek