Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 11. 26 - 2015. 11. 27

Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról


Nagyberény Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:


A képviselő-testület az önkormányzat a közös hivatal és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését

172.923 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 

    5.877 ezer Ft előző évi pénzmaradvánnyal

178.800 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

a működési célú bevételt

110.444 ezer Ft-ban

a működési pénzmaradványt (2014.12.31.pénzk.)          

51 ezer Ft-ban

a működési célú kiadásokat

110.495 ezer Ft-ban

ebből:


 a személyi juttatások kiadásait

47 636 ezer Ft-ban

 a munkaadókat terhelő járulékokat

12 070 ezer Ft-ban

 a dologi kiadásokat

36 582 ezer Ft-ban

 az ellátottak pénzbeli juttatásait

9 501 ezer Ft-ban

 a működési célú támogatásokat

2 445 ezer Ft-ban

 a tartalékot

0 ezer Ft-ban

az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

         2 261 ezer Ft-bana felhalmozási célú bevételt

62 479 ezer Ft-ban

a felhalmozási pénzmaradványt                                                

5 826 ezer Ft-ban

a felhalmozási célú kiadást                                               

68 305 ezer Ft-ban

ebből:


 a beruházások összegét

14 331 ezer Ft-ban

 a felújítások összegét

53 757 ezer Ft-ban

 a költségvetési szervek felhalmozási kiadás összegét                                                         

217 ezer Ft-ban

                          

állapítja meg.

2.§.


Jelen rendelet 1. §-a alapján engedélyezett előirányzat-módosításokkal a 2015. évi költségvetést megállapító 1/2015. (II.25) önkormányzati rendelet 1, 2, 3, 6, 10, 11 melléklete kiegészül.

3.§

 (1) A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

                   Tóth András Károly                                                Baumann Anita Gabriella                                 polgármester                                                                  jegyző